ประกาศสอบราคาจัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 20 รายงาน
ราคากลาง
ประกาศราคากลางการจ้างปรับปรุงฟื้นฟูระบบระบายน้ำ โดยการดูด ฉีด ล้าง ท่อระบายน้ำถนนศรีจันทร์จากแยกตัดถนนกัลปพฤกษ์ไปทางทิศตะวันตกถึงสุดเขตเทศบาลฯ (1 ฝั่ง)
ราคากลาง
ประกาศการซื้อโครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 100 ชุด โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)
สอบราคา ราคากลาง
ประกาศราคากลางการจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์พร้อมจอ
ราคากลาง
ประกาศราคากลางการจัดซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง
ราคากลาง
ประกาศราคากลางการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 7,000 ลิตร จำนวน 10 รายการ
ราคากลาง
ประกาศราคากลางการจ้างสำรวจและจัดเก็บข้อมูลของประชาชนที่เข้าร่วมงาน มหัศจรรย์พันธุ์ไม้นานาชาติ "สวนศิลป์ถิ่นอีสาน"
ราคากลาง
ประกาศราคากลางการจัดจ้างเหมาแรงงานเตรียมแปลงปลูกไม้ดอกไม้ประดับลงแปลง กิจกรรมมหัศจรรย์พันธุ์ไม้นานาชาติ ภายใต้ชื่องาน "สวนศิลป์ถิ่นอีสาน"
ราคากลาง
ประกาศราคากลางการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าประดับเมือง
ราคากลาง
ประกวดราคาจ้างจ้างทำความสะอาดตลาดสดเทศบาล 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สอบราคา ราคากลาง
ประกาศราคากลางการจัดจ้างประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจในเขตเทศบาลนครขอนแก่น โดยการจัดกิจกรรมมหัศจรรย์พรรณไม้นานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2561 ภายใต้ชื่องาน "สวนศิลป์ถิ่นอีสาน"
ราคากลาง
ประกาศราคากลางการจ้างทำความสะอาดตลาดสดเทศบาล 3 (โบ๊เบ๊)
ราคากลาง
ประกาศราคากลางการจ้างทำความสะอาดตลาดสดเทศบาล 2
ราคากลาง
ประกาศราคากลางการจ้างทำความสะอาดตลาดหนองไผ่ล้อม
ราคากลาง
ประกาศราคากลางการจ้างทำความสะอาดตลาดโต้รุ่งร่วมจิตร
ราคากลาง
ประกาศราคากลางการจ้างทำความสะอาดตลาดชุมชนโนนทัน
ราคากลาง
ประกาศราคากลางการจ้างเหมาชักลากขยะจากซอยชุมชนมาที่ถนนสายหลักเพื่อการเก็บขนขยะชุมชนบะขาม
ราคากลาง
ประกาศราคากลางค่าเช่าเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ เพื่อใช้ในกิจกรรมแถลงข่าวและกิจกรรมรำบวงสรวงชุด "รำดอกคูน เสียงแคน"
ราคากลาง
ประกาศราคากลางการจัดจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมพื้นที่บริเวณจัดงานสวนสุขภาพบึงทุ่งสร้าง
ราคากลาง
ประกาศราคากลางการจัดจ้างเหมาชุดโปรแกรมควบคุมระบบไฟ
ราคากลาง
ประกาศราคากลางการจัดซื้อวัสดุโครงสร้างประติมากรรมประดับเมือง จำนวน 12 รายการ
ราคากลาง
ประกาศราคากลางการจัดซื้อวัสดุประดับตกแต่งไฟ จำนวน 19 รายการ
ราคากลาง
ประกวดราคาซื้อไม้ดอกไม้ประดับจำนวน 14 ชนิด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สอบราคา ราคากลาง
ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรม (สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 4) จำนวน 72 หน่วย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (10 เดือน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สอบราคา ราคากลาง
ประกวดราคาจ้างการจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าและต้อนรับปีใหม่ที่บริเวณถนนศรีจันทร์ช่วงประตูเมือง-ถนนมิตรภาพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สอบราคา ราคากลาง
ประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สอบราคา ราคากลาง
ประกาศ แผนปฏิบัติการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
สอบราคา
ประกาศราคากลางการจัดจ้างประกอบอาหาร/อาหารว่าง และเครื่องดื่ม กิจกรรมการประกวดฮ้านประทีป ในการจัดงานบุญประเพณีออกพรรษา
ราคากลาง
ประกาศราคากลางการเช่าเครื่องเสียง เครื่องไฟ เวที โครงการจัดงานประเพณีออกพรรษา ลอยประทีปบูชา พุทธกตัญญู ประจำปี 2560
ราคากลาง
ประกาศราคากลางการจัดจ้างประกอบอาหาร/อาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการประชุมเวทีชาวบ้าน เตรียมความพร้อมในการจัดงานบุญประเพณีออกพรรษา
ราคากลาง
ประกาศราคากลางค่าอาหาร อาหารว่างและที่พักในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "สู่ความเป็นเลิศในการให้บริการเป็นทีม"
ราคากลาง
ประกาศราคากลางค่าอาหารและอาหารว่าง โครงการอบรมสัมมนาเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสของพนักงานในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2560
ราคากลาง
ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศระดับมัธยมศึกษาด้วย DLIT จำนวน 26 ชุด ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2560
สอบราคา
ประกาศราคากลางวงเงินเกิน 100,000 บาท โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์โครงการปรับปรุงซ่อมแซมติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น แห่งที่ 1
ราคากลาง
ประกาศราคากลางวงเงินเกิน 100,000 บาท โครงการจ้างปรับปรุงฟื้นฟูระบบระบายน้ำ ถนนมิตรภาพช่วงจากแยกถนนมะลิวัลย์ถึงบานประตูระบายน้ำหมายเลข 5
ราคากลาง
ประกาศราคากลางวงเงินเกิน 100,000 บาท โครงการซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 12 รายการ
ราคากลาง
ประกาศราคากลางวงเงินเกิน 100,000 บาท โครงการจ้างปลูกต้นดอกทานตะวัน จำนวน 190,000 ต้น
ราคากลาง
ประกาศราคากลางวงเงินเกิน 100,000 บาท โครงการจ้างถมดิน 4,500 ลบ.ม.
ราคากลาง
แก้ไข ประกาศสอบราคาและเอกสารสอบราคา เลขที่ 1/2561 ซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT
สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT
สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสะพานลอยหน้าโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น
สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารตลาดสดเทศบาล 2 (ตลาด อ.จิระ)
สอบราคา ราคากลาง
ประกาศราคากลางวงเงินเกิน 100,000 บาท โครงการจัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้นักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน จำนวน 165 ชุด
ราคากลาง
ประกาศราคากลางวงเงินเกิน 100,000 บาท โครงการจ้างเหมาแรงงานในการจัดเตรียมแปลงปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ จำนวน 15 โซน
ราคากลาง
ประกาศราคากลางวงเงินเกิน 100,000 บาท โครงการซื้อวัสดุเพื่อการเกษตร จำนวน 4 รายการ
ราคากลาง
ประกาศราคากลางวงเงินเกิน 100,000 บาท โครงการซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 25 รายการ
ราคากลาง
ประมูลซื้อรถบรรทุก 6 ล้อ จำนวน 2 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
สอบราคา ราคากลาง ผุ้ยื่นซอง
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ก่อสร้างปรับปรุงสะพานลอยหน้าโรงพยาบาลศรีนครินทร์
สอบราคา ราคากลาง ผุ้ยื่นซอง
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานกองวิชาการและแผนงาน
สอบราคา ราคากลาง ผุ้ยื่นซอง
สอบราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งลิฟท์บริเวณสะพานลอยหน้า บ.ข.ส.
สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนประชาสำราญ (ช่วงจากถนนรื่นรมย์-หน้าเทศบาลนครขอนแก่น)
สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรที่ชำรุดและซ่อมแซมฝาบ่อพักน้ำที่ชำรุดถนนอำมาตย์ (ช่วงจากถนนรอบเมือง-ถนนหลังเมือง) พร้อมแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงบริเวณถนนอำมาตย์ตัดถนนรอบเมือง
สอบราคา ราคากลาง
ประกาศราคากลางวงเงินเกิน 100,000 บาท โครงการซื้อเครื่องวัดระดับเสียงและวิเคราะห์ความถี่เสียง จำนวน 1 รายการ
ราคากลาง
ประกาศราคากลางวงเงินเกิน 100,000 บาท โครงการจ้างพิมพ์หนังสือรายงานผลการดำเนินงานของเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปี 2559
ราคากลาง
ประกาศราคากลางวงเงินเกิน 100,000 บาท โครงการจ้างซ่อมราวจับบันไดเลื่อนฝั่งขวา ตลาดสดเทศบาล 1
ราคากลาง
ประกาศราคากลางวงเงินเกิน 100,000 บาท โครงการซื้อจุลินทรีย์ปรับปรุงน้ำ จำนวน 2,170 ซอง
ราคากลาง
ประกาศราคากลางวงเงินเกิน 100,000 บาท โครงการจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำผลิตภัณฑ์มวลรวมในพื้นที่เทศบาลนครขอนแก่น ระยะที่ 3 โดยวิธีตกลง
ราคากลาง
ประกาศราคากลางวงเงินเกิน 100,000 บาท โครงการซื้อวัสดุซ่อมแซมตลาดสดเทศบาล 2 (ตลาด อ.จิระ)
ราคากลาง
ประกาศราคากลางวงเงินเกิน 100,000 บาท โครงการซื้อเต็นท์ผ้าใบ จำนวน 5 หลัง และโต๊ะอเนกประสงค์หน้าเหล็ก จำนวน 36 ตัว
ราคากลาง
ประกาศราคากลางวงเงินเกิน 100,000 บาท โครงการจัดซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 1,064 รายการ
ราคากลาง
ประกาศราคากลางวงเงินเกิน 100,000 บาท โครงการเตรียมความพร้อมนักกีฬานักเรียนเทศบาลนครขอนแก่น ช่วงที่ 2 (ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
ราคากลาง
ประมูลซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ความจุ 14 ลบ.ม. พร้อมชุดยกถังขยะ จำนวน 2 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
สอบราคา ราคากลาง ผุ้ยื่นซอง
ประกาศราคากลางวงเงินเกิน 100,000 บาท โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เมืองพิเศษเทศบาลนครขอนแก่น ระยะที่ 3
ราคากลาง
ประมูลซื้อโคมไฟฟ้าชนิดหลอด LED ขนาดไม่เกิน 110 วัตต์ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
สอบราคา ราคากลาง ผุ้ยื่นซอง
ประกาศราคากลางวงเงินเกิน 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000 บาท โครงการซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 5 รายการ
ราคากลาง
ประกาศราคากลางวงเงินเกิน 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000 บาท โครงการซื้อเก้าอี้พลาสติก 650 ตัว
ราคากลาง
ประกาศราคากลางวงเงินเกิน 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000 บาท โครงการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ
ราคากลาง
ประกาศราคากลางวงเงินเกิน 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000 บาท โครงการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ
ราคากลาง
ประกาศราคากลางวงเงินเกิน 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000 บาท โครงการซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) จำนวน 3 เครื่อง
ราคากลาง
ประกาศราคากลางวงเงินเกิน 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000 บาท โครงการซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 4 รายการ
ราคากลาง
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงสะพานลอยข้ามถนนประชาสโมสร บริเวณหน้าสถานีขนส่งแห่งที่ 1 จังหวัดขอนแก่น
สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะบึงหนองแวงตราชู ชุมชนหนองแวงตราชู 1
สอบราคา ราคากลาง
ประกาศราคากลางวงเงินเกิน 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000 บาท โครงการจ้างปรับปรุงอาคาร อสม.และศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 2 โนนทัน
ราคากลาง
ประกาศราคากลางวงเงินเกิน 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000 บาท โครงการจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองใหญ่
ราคากลาง
ประกาศราคากลางวงเงินเกิน 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000 บาท โครงการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ
ราคากลาง
ประชาสัมพันธ์ขอเชิญยื่นซองเสนอราคาจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสามเหลี่ยม
สอบราคา ราคากลาง
ประชาสัมพันธ์ขอเชิญยื่นซองเสนอราคาจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกลาง
สอบราคา ราคากลาง
ประชาสัมพันธ์ขอเชิญยื่นซองเสนอราคาจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโนนชัย
สอบราคา ราคากลาง
ประชาสัมพันธ์ขอเชิญยื่นซองเสนอราคาจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าชัยวัน
สอบราคา ราคากลาง
ประชาสัมพันธ์ขอเชิญยื่นซองเสนอราคาจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีสว่างโนนทัน
สอบราคา ราคากลาง
ประกาศราคากลางวงเงินเกิน 100,000 บาท โครงการ ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ
ราคากลาง
ประกาศราคากลางวงเงินเกิน 100,000 บาท โครงการซื้อทราย,กระสอบเปล่าบรรจุทรายฯลฯ จำนวน 6 รายการ
ราคากลาง
ประกาศราคากลางหนังสือเรียนตามโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย(เรียนฟรี 15 ปี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ราคากลาง
ประกาศราคากลางวงเงินเกิน 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000 บาท โครงการจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีสว่างโนนทัน
ราคากลาง
ประกาศราคากลางวงเงินเกิน 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000 บาท โครงการจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารสำนักทะเบียนราษฎร์
ราคากลาง
ประกาศราคากลางวงเงินเกิน 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000 บาท โครงการจ้างก่อสร้างปรับปรุงศาลาชุมชนโนนทัน 4
ราคากลาง
ประกาศราคากลางวงเงินเกิน 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000 บาท โครงการจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ซอยวุฒาราม 12/1 ชุมชนหนองวัด 2
ราคากลาง
ประกาศราคากลางวงเงินเกิน 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000 บาท โครงการจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ซอยวุฒาราม 11/3 ชุมชนหนองวัด 4
ราคากลาง
ประกาศราคากลางวงเงินเกิน 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000 บาท โครงการซื้อวัสดุก่อสร้าง 7 รายการ
ราคากลาง
ประกาศราคากลางวงเงินเกิน 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000 บาท โครงการซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 1,001 รายการ
ราคากลาง
ประกาศราคากลางวงเงินเกิน 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000 บาท โครงการซื้อยางรถยนต์
ราคากลาง
ประกาศราคากลางวงเงินเกิน 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000 บาท โครงการซื้อวัสดุก่อสร้าง 7 รายการ เขต 1
ราคากลาง
ประกาศราคากลางวงเงินเกิน 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000 บาท โครงการจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.ซอยคบหมู่ ชุมชนบ้านตูม
ราคากลาง
ประกาศราคากลางวงเงินเกิน 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000 บาท โครงการจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.ซอยศรีธาตุ 5 ชุมชนบ้านตูม
ราคากลาง
ประกาศราคากลางวงเงินเกิน 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000 บาท โครงการจ้างปรับปรุงอาคารนาฏศิลป์ โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่
ราคากลาง
ประกาศราคากลางวงเงินเกิน 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000 บาท โครงการจ้างทาสีอาคารเรียนมรกต โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย
ราคากลาง
ประกาศราคากลางวงเงินเกิน 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000 บาท โครงการจ้างประดับตกแต่งโซนสวนร้อนขึ้นภายในบริเวณกรงนก
ราคากลาง
ประกาศราคากลางวงเงินเกิน 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000 บาท โครงการซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ
ราคากลาง
ประกาศราคากลางวงเงินเกิน 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000 บาท โครงการจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำตามถนน ตรอก ซอย ตามชุมชนภายในเขตเทศบาล เขต 3
ราคากลาง
ประกาศราคากลางวงเงินเกิน 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000 บาท โครงการซื้อหญ้าเทียมปูสนาม
ราคากลาง
ประกาศราคากลางวงเงินเกิน 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000 บาท โครงการจ้างนักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น เพื่อดำเนินการจัดเตรียมแปลงปลูกดอกไม้ พร้อมปลูกลงแปลงที่จัดเตรียม
ราคากลาง
ประกาศราคากลางวงเงินเกิน 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000 บาท โครงการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมพร้อมติดตั้งปั้มน้ำหัวพ่นหมอกซุ้มหัวใจฯ
ราคากลาง
ประกาศราคากลางวงเงินเกิน 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000 บาท โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
ราคากลาง
ประกาศราคากลางวงเงินเกิน 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000 บาท โครงการซื้อวัสดุการเกษตรงานมหัศจรรย์พรรณไม้
ราคากลาง
ประกาศราคากลางวงเงินเกิน 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000 บาท โครงการจ้างเหมาเอกชนลอกท่อระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมถนนราษฎร์คนึง
ราคากลาง
ประกาศราคากลางวงเงินเกิน 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000 บาท โครงการจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงแก้ไขจุดเสี่ยงช่วงคอสะพานซอยประชาสโมสร 38/1
ราคากลาง
ประกาศราคากลางวงเงินเกิน 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000 บาท โครงการจ้างจัดทำป้ายประกาศจุดผ่อนผัน จำนวน 26 ป้าย
ราคากลาง
ประกาศราคากลางวงเงินเกิน 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000 บาท โครงการจ้างจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การจัดงานตามโครงการงานมหัศจรรย์พันธุ์ไม้ถวายอาลัยพ่อหลวง
ราคากลาง
ประกาศราคากลางวงเงินเกิน 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000 บาท โครงการซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 18 รายการ เพื่อจัดทำภูเขาจำลองที่สวนประตูเมือง
ราคากลาง
ประกาศราคากลางวงเงินเกิน 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000 บาท โครงการจ้างทำความสะอาดตลาดโต้รุ่งร่วมจิตร
ราคากลาง
ประกาศราคากลางวงเงินเกิน 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000 บาท โครงการจ้างทำความสะอาดตลาดหนองไผ่ล้อม
ราคากลาง
ประกาศราคากลางวงเงินเกิน 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000 บาท โครงการจ้างทำความสะอาดตลาดชุมชนโนนทัน
ราคากลาง
ประกาศราคากลางวงเงินเกิน 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000 บาท โครงการจ้างทำความสะอาดตลาดสดเทศบาล 3
ราคากลาง
ประกาศราคากลางวงเงินเกิน 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000 บาท โครงการจ้างทำความสะอาดตลาดสดเทศบาล 2
ราคากลาง
ประกาศราคากลางวงเงินเกิน 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000 บาท โครงการค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำตามถนน ตรอก ซอย ตามชุมชนภายในเขตเทศบาล เขต 4
ราคากลาง
ประชาสัมพันธ์ขอเชิญยื่นซองเสนอราคาจัดซื้อหนังสือเรียน โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน
สอบราคา ราคากลาง
ประกาศราคากลางวงเงินเกิน 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000 บาท โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 5 รายการ
ราคากลาง
ประชาสัมพันธ์ประกวดราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารศาลจังหวัดพล
สอบราคา
ประกาศราคากลางวงเงินเกิน 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000 บาท โครงการซื้อเก้าอี้พลาสติกชนิดพนักพิง(สีขาว)มีพนักพิงอย่างดีสามารถรองรับน้ำหนักได้ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลกรัม
ราคากลาง
ประชาสัมพันธ์ขอเชิญยื่นซองเสนอราคาจัดซื้อหนังสือเรียน โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน
สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรถนนมิตรภาพ (บริเวณถนนมิตรภาพตัดถนนกัลปพฤกษ์และบริเวณด้านหน้าโรงพยาบาลศรีนครินทร์)
สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสามเหลี่ยม
สอบราคา ราคากลาง
ประมูลซื้อเครื่องสูบน้ำเสียพร้อมติดตั้ง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)
สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีสอบราคา
สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร และแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงบริเวณช่วงคอสะพาน ชุมชนหัวสะพานสัมพันธ์
สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโนนชัย
สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาซื้อเครืื่องพ่นสารเคมีชนิดฝอยละออง (ULV) แบบติดตั้งบนรถยนต์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีสอบราคา
สอบราคา ราคากลาง ผุ้ยื่นซอง ผู้ชนะ
ประกาศราคากลางวงเงินเกิน 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000 บาท โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีสว่างโนนทัน
ราคากลาง
ประกาศราคากลางวงเงินเกิน 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000 บาท โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยคบหมู่ ชุมชนบ้านตูม
ราคากลาง
ประกาศราคากลางวงเงินเกิน 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000 บาท โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยวุฒาราม 12/1 ชุมชนหนองวัด 2
ราคากลาง
ประกาศราคากลางวงเงินเกิน 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000 บาท โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยศรีธาตุ 5 ชุมชนบ้านตูม
ราคากลาง
ประกาศราคากลางวงเงินเกิน 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000 บาท โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยวุฒาราม 11/3 ชุมชนหนองวัด 4
ราคากลาง
สอบราคาซื้อหนังสือเรียน ตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ (หนังสือ) โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม
สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะหนองบอน
สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาจ้างจัดทำและติดตั้งป้ายถนนและป้ายซอย ตามแนวถนนเส้นหลักภายในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
สอบราคา ราคากลาง
ประมูลซื้อรถยนต์บรรทุกชนิด 6 ล้อ ติดตั้งเครนไฮดรอลิค ชนิดพับเก็บหลังเก๋งได้พร้อมกระเช้าไฟเบอร์กล๊าส ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)
สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาซื้อหนังสือเรียน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
สอบราคา ราคากลาง
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาปรับปรุงฟื้นฟูระบบระบายน้ำโดยการดูด ฉีด ล้างท่อระบายน้ำถนนสายหลัก ภายในเขตเทศบาล จำนวน 7 สาย
สอบราคา ราคากลาง
ประชาสัมพันธ์ขอเชิญยื่นซองเสนอราคาจัดซื้อหนังสือเรียน โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย
สอบราคา ราคากลาง
ประชาสัมพันธ์ขอเชิญยื่นซองเสนอราคาจัดซื้อหนังสือเรียน โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู
สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องเล่นสนาม จำนวน 3 ชุด โดยวิธีสอบราคา
สอบราคา ราคากลาง
ประมูลซื้อหนังสือเรียน จำนวน 328 รายการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
สอบราคา ราคากลาง
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมคอนกรีตเสริมเหล็กถนนพิมพสุต (จากช่วงถนนเทพารักษ์-ถนนรอบเมือง)
สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 45 ชุด โดยวิธีสอบราคา
สอบราคา ราคากลาง
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์สวนหนานหนิงบริเวณบึงแก่นนคร
สอบราคา ราคากลาง
ประมูลซื้อรถยนต์บรรทุกชนิด 6 ล้อ ติดตั้งเครนไฮดรอลิค ชนิดพับเก็บเก๋งได้พร้อมกระเช้าไฟเบอร์กล๊าส ทำงานในที่สูงได้ไม่น้อยกว่า 12 เมตร
สอบราคา ราคากลาง
ประมูลซื้อรถยนต์บรรทุก 6 ล้อ ติดตั้งเครนไฮดรอลิค ชนิดพับเก็บเก๋งได้พร้อมอุปกรณ์
สอบราคา ราคากลาง
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างอาคารโรงอาหาร โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย
สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยสุขสบาย 3 แยกซ้าย ชุมชนโนนทัน 7
สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงอาคารศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 3 โนนชัย
สอบราคา ราคากลาง
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างท่อเหลี่ยมระบายน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำในเขตเมืองช่วงถนนเทพารักษ์แยกตัดถนนศรีจันทร์ถึงแยกตัดซอย 5 พฤศจิกา
สอบราคา ราคากลาง
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนมิตรภาพช่วงแยกตัดถนนบ้านกอกถึงแยกตัดถนนศรีจันทร์
สอบราคา ราคากลาง
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง 11 โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น
สอบราคา ราคากลาง
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ก่อสร้างกำแพงป้องกันตลิ่งบึงแก่นนคร ช่วงท่าน้ำวัดหนองแวงพระอารามหลวง ถึงท่าน้ำวัดกลาง
สอบราคา ราคากลาง
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างปรับปรุงผิวจราจรแยกถนนศรีจันทร์ตัดถนนชาตะผดุง
สอบราคา ราคากลาง
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างปรับปรุงผิวจราจรภายในชุมชน เขต 4 จำนวน 14 ซอย
สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยง ช่วงคอสะพานเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ ซอยประชาสโมสร 52 ชุมชนหนองใหญ่ 1
สอบราคา ราคากลาง
การสอบราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรภายในชุมชนเขต 4 จำนวน 3 ซอย (ครั้งที่ 2)
สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยมิตรเสรี ชุมชนโนนทัน 9
สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยเหล่านาดี 4/5 ชุมชนหลังสนามกีฬา 2
สอบราคา ราคากลาง
แจ้งเปลี่ยนแปลงวัน เวลา การประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยผู้มีรายได้น้อย จำนวน 56 หน่วย โครงการบ้านมั่นคงนครขอนแก่น
สอบราคา ผู้ชนะ
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารธรรมศาลาเพื่อเป็นศูนย์สร้างสุขผู้สูงอายุ (คูณขันติโก)
สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรถนนประชาสโมสร (ช่วงสามแยกตัดถนนกสิกรทุ่งสร้าง)
สอบราคา ราคากลาง
ประชาสัมพันธ์การประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างที่พักอาศัยผู้มีรายได้น้อย โครงการบ้านมั่นคงนครขอนแก่น
สอบราคา
การสอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารรับจ้างไม่ประจำทาง
สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรที่ชำรุด และซ่อมแซมฝาบ่อพักน้ำที่ชำรุด ซอยเวชยันต์ ชุมชนพระลับ
สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาจ้างเหมาติดตั้งระบบป้องกันนกเข้าไปในตลาดสดเทศบาล 1
สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยฉิมพลี 9/5 ชุมชนโนนทัน 1
สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยดอกคูน 4 ชุมชนโนนทัน 7
สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำ HDPE ซอยวุฒาราม 3 ชุมชนวุฒาราม
สอบราคา ราคากลาง
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยลี้วระ ชุมชนหลังสนามกีฬา 1
สอบราคา ราคากลาง
การสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในการก่อสร้างท่อระบายน้ำตามถนน ตรอก ซอย ตามชุมชน ภายในเขตเทศบาล เขต 2 จำนวน 7 ซอย
สอบราคา ราคากลาง
การสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนหลังคลองชลประทาน แยก 2 - แยก 6 ชุมชนหนองใหญ่ 3
สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนเทพารักษ์ซอย 2 ชุมชนพัฒนาเทพารักษ์
สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำซอยบ้านกอก 18
สอบราคา ราคากลาง
การสอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรที่ชำรุด รอบบึงหนองใหญ่ ฝั่งทางทิศตะวันออก ชุมชนหนองใหญ่ 3
สอบราคา ราคากลาง
การสอบราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจร ภายในชุมชนเขต 4 จำนวน 3 ซอย
สอบราคา ราคากลาง
ประชาสัมพันธ์ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนเส้นหลักภายในมหาวิทยาลัย ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สอบราคา
การสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรและทางเท้าถนนเหล่านาดีช่วงหน้าวัดนันทิการาม
สอบราคา ราคากลาง
การสอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์หนองสระพัง
สอบราคา ราคากลาง
การสอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรซอยศรีจันทร์ 39 (จากช่วงถนนศรีจันทร์-ปลายซอยศรีจันทร์ 39 สุดเขตเทศบาลฯ)
สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT
สอบราคา ราคากลาง
ประมูลจัดจ้างกำจัดขยะติดเชื้อ โดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)
สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมเสาประติมากรรมสีโห-สินไซ และประติมากรรมหอยสังข์ ภายในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาจ้างค่าติดตั้งป้ายหัวเกาะโซล่าเซลล์ภายในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
สอบราคา ราคากลาง
การสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดตลาดสดเทศบาล 1
สอบราคา ราคากลาง ผุ้ยื่นซอง ผู้ชนะ
สอบราคาค่าก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรที่ชำรุด และซ่อมแซมฝาบ่อพักน้ำที่ชำรุด จำนวน 3 ซอย
สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาค่าปรับปรุงสะพานลอยข้ามถนนประชาสโมสร บริเวณหน้าสถานีขนส่งแห่งที่ 1 จังหวัดขอนแก่น
สอบราคา ราคากลาง
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างผู้เชี่ยวชาญจัดทำโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยการจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
สอบราคา ราคากลาง
การสอบราคาจ้างติดตั้งลิฟท์บริเวณสะพานลอยหน้าโรงพยาบาลด้านติดรั้วโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น
สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรที่ชำรุด ซอยศรีจันทร์ 25 แยก 2 ชุมชนศิริมงคล
สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรที่ชำรุดพร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยหน้าเมือง 25 (จากถนนประชาสำราญ-ถนนหน้าเมือง)
สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ
สอบราคา ราคากลาง
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนหลังศูนย์ราชการ 14/3 ชุมชนหลังศูนย์ราชการ 1
สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาซื้อไม้ดอกไม้ประดับ จำนวน 10 ชนิด
สอบราคา ราคากลาง
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสถานที่ บขส.แห่งที่ 1 ที่ชำรุดและทรุดโทรมเพื่อให้เกิดความมั่งคงแข็งแรงปลอดภัยและสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมผิวจราจรภายในชุมชน เขต 1 จำนวน 5 ซอย
สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ
สอบราคา ราคากลาง
ประกาศ แผนปฏิบัติการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560
สอบราคา
ประกาศประมูลสถานที่ตั้งวางเครื่องถ่ายเอกสาร บริเวณเทศบาลนครขอนแก่น
สอบราคา
ประชาสัมพันธ์การเรียกประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอย ตำบลสะเดียง จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สอบราคา
ประมูลซื้อโคมไฟฟ้าโครงสร้างอลูมิเนียมอัลลอยด์ (Die-Casting) พร้อมหลอด LED ขนาด 120 วัตต์ โดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)
สอบราคา ราคากลาง
ประมูลจ้างเหมาปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ถนนกัลปพฤกษ์ ระยะที่ 1 เส้นทางจักรยาน โดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) เอกสารประกาศเลขที่ 51/2559
สอบราคา
ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงทางเท้าสองฝั่งถนนหน้าเมือง โดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) เอกสารประกาศเลขที่ 72/2559
สอบราคา
ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงลานเฟื้องฟ้าริมบึงแก่นนคร โดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) เอกสารประกาศเลขที่ 50/2559
สอบราคา
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรและทางเท้าถนนเหล่านาดี ช่วงหน้าวัดนันทิการาม เอกสารประกาศเลขที่ 48/2559
สอบราคา
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์หนองสะพัง เอกสารประกาศเลขที่ 25/2559
สอบราคา
สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องเติมอากาศแบบผิวน้ำ จำนวน 4 เครื่อง
สอบราคา ราคากลาง
การสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนในสังกัดเทศบาล 5 โรงเรียน
สอบราคา ราคากลาง
การสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรซอยเวชยันต์ ชุมชนพระลับ
สอบราคา ราคากลาง
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ ชำรุด สำนักการช่าง จำนวน 19 รายการ
สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องเติมอากาศ เพื่อติดตั้งที่บึงแก่นนคร จำนวน 4 เครื่อง
สอบราคา ราคากลาง
ประชาสัมพันธ์การสอบราคาปรับพื้นที่และถมดินโครงการบ้านมั่นคงนครขอนแก่น สหกรณ์เคหสถานแก่นนคร จำกัด โครงการระยะที่ 2
สอบราคา
ประมูลจัดจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงทางลาดยกระดับระบบขนถ่ายขยะและระบบบำบัดน้ำเสียสถานีขนถ่ายขยะบ้านโนนทัน โดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) (ครั้งที่ 2)
สอบราคา ราคากลาง
ประมูลจัดจ้างเหมาก่อสร้างซ่อมแซมถนนหลังศูนย์ราชการ โดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)
สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงป้ายสัญญาณ และเครื่องหมายจราจรภายในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
สอบราคา ราคากลาง
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ ชำรุด สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 27 รายการ
สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงฝาปิดบ่อพัักน้ำ ค.ส.ล. เป็นเหล็กหล่อ Manhole ซอยศรีจันทร์ 31 ชุมชนหนองใหญ่ 3
สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาซื้อเครื่องถ่ายแบบแปลนระบบดิจิตอลมัลติฟังก์ชั่น ขนาด A4-A0 จำนวน 1 เครื่อง
สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีสอบราคา
สอบราคา ราคากลาง
ประมูลจัดจ้างเหมาก่อสร้างถนนคร่อมคลองร่องเหมืองเพื่อปรับปรุงเป็นที่จอดรถเทศบาล โดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) (ครั้งที่ 2)
สอบราคา ราคากลาง
ประมูลจัดจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนนศรีจันทร์ (ช่วงจากถนนกัลปพฤกษ์ถึงสุดแนวเขตเทศบาลด้านทิศตะวันตก)
สอบราคา ราคากลาง
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ ชำรุด สำนักการคลัง จำนวน 26 รายการ
สอบราคา ราคากลาง
ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงป้องกันตลิ่งบึงแก่นนคร ช่วงท่าน้ำวัดหนองแวงถึงทาน้ำวัดกลาง โดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)
สอบราคา ราคากลาง
ประมูลจัดจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงทางเท้าสองฝั่งถนนกลางเมือง โดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)
สอบราคา ราคากลาง
ประมูลจัดจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำภายใน บขส.(บริเวณหน้าอาคารพาณิชย์แนวท่อเดิม) โดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)
สอบราคา ราคากลาง
ประมูลจัดจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนศรีจันทร์ (ช่วงจากถนนมิตรภาพ-ถนนเฉลิมพระเกียรติ) โดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)
สอบราคา ราคากลาง
การสอบราคาซื้อหนังสือเรียนตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (หนังสือ) โรงเรียนเทศบาลหนองใหญ่
สอบราคา ราคากลาง
ประมูลจัดจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนกลางเมือง (ช่วงจากถนนหน้าศูนย์ราชการ-ซอยกลางเมือง 18 หน้าวัดหนองแวงเมืองเก่า)
สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงป้ายสัญญาณ และเครื่องหมายจราจรภายในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรอยต่อระหว่างแผ่นคอนกรีต ถนนราษฎร์คนึง
สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 12 รายการ
สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรอยต่อระหว่างแผ่นคอนกรีต ถนนกสิกรทุ่งสร้าง
สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยเหล่านาดี 4/10,4/12,4/14 และ 4/16 ชุมชนหลังสนามกีฬา 2
สอบราคา ราคากลาง
การสอบราคาซื้อหนังสือเรียนตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี (หนังสือ) จำนวน 156 รายการ โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม
สอบราคา ราคากลาง
การสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียน 4 โรงเรียนเทศบาลโนนหนองวัด
สอบราคา ราคากลาง
ประมูลจัดจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงทางเท้าสองฝั่งถนนหน้าเมือง
สอบราคา ราคากลาง
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก จำนวน 106 รายการ
สอบราคา ราคากลาง
การสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กตามถนนภายในโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม
สอบราคา ราคากลาง
ประมูลจัดจ้างเหมาก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนเข้าศูนย์รัตนาภา
สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบระบายน้ำซอยสุขใจ 1
สอบราคา ราคากลาง
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างอาคารอนุบาล โรงเรียนคุ้มหนองคู
สอบราคา ราคากลาง ผู้ชนะ
สอบราคาซื้อหนังสือเรียน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2559
สอบราคา ราคากลาง
ประมูลซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ จำนวน 1 คัน
สอบราคา ราคากลาง ผู้ชนะ
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยฉิมพลี 9/3 ชุมชนโนนทัน 1
สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยเหล่านาดี 1 ชุมชนแก่นนคร
สอบราคา ราคากลาง
ประมูลจัดจ้างเหมาก่อสร้างถนนคร่อมคลองร่องเหมืองเพื่อปรับปรุงเป็นที่จอดรถเทศบาล
สอบราคา ราคากลาง
ประมูลจัดจ้างเหมาปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ถนนกัลปพฤกษ์ ระยะที่ 1 เส้นทางจักรยาน
สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรและทางเท้าถนนเหล่านาดีช่วงหน้าวัดนันทิการาม
สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมปรับปรุงผิวจราจรซอยตรงข้ามปั้มแก๊สฮ้อยานยนต์ ชุมชนชัยณรงค์สามัคคี
สอบราคา ราคากลาง
ประมูลจัดจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงลานเฟื้องฟ้าริมบึงแก่นนคร โดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)
สอบราคา ราคากลาง
ประมูลจัดจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบสัญญาณไฟจราจรภายในเขตเทศบาลจำนวน 23 แยก โดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(E-Auction)
สอบราคา ราคากลาง
ประมูลจัดจ้างเหมาก่อสร้างทางลาดยกระดับระบบขนถ่ายขยะและระบบบำบัดน้ำเสียสถานีขนถ่ายขยะบ้านโนนทัน
สอบราคา ราคากลาง
ประมูลจัดจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมสนามเด็กเล่นและเครื่องออกกำลังกายภายในสวนสาธารณะภายในเขตเทศบาล
สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนมิตรภาพซอย 19 (แยกซอย 1)
สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำ ซอยศรีจันทร์ 29 ตอนปลาย ชุมชนศิริมงคล
สอบราคา ราคากลาง
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนหนองวัด จำนวน 852 รายการ
สอบราคา ราคากลาง
ประมูลจัดจ้างเหมาปรับปรุงฟื้นฟูระบบระบายน้ำโดยการดูดฉีด ล้างท่อระบายน้ำถนนสายหลักภายในเขตเทศบาล จำนวน 8 สาย
สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ เขต 1
สอบราคา ราคากลาง
ประมูลจัดจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมปรับปรุงผิวจราจรซอยศรีมารัตน์ 12
สอบราคา ราคากลาง
ประมูลจัดจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงศาลเจ้าพ่อหลักเมือง
สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาจ้างจัดทำสื่อและประชาสัมพันธ์งานประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูนเสียงแคนและถนนข้าวเหนียว ปี 2559
สอบราคา ราคากลาง ผุ้ยื่นซอง ผู้ชนะ
ขายทอดตลาดอาคารเรียน 1-3 และส้วมซึมโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน
สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างศูนย์บริการครบวงจรเทศบาลนครขอนแก่น ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าขอนแก่น
สอบราคา ราคากลาง
ประมูลจัดจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซอยสวัสดี
สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนศิลปะสนิท(ตอนปลาย)
สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนพร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยมะลิวัลย์ 4
สอบราคา ราคากลาง
ประมูลจัดจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ถนนกัลปพฤกษ์ ระยะที่ 1 เส้นทางจักรยาน
สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ เขต 4
สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ เขต 3
สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ เขต 2
สอบราคา ราคากลาง
ประมูลจัดจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์บริเวณบึงหนองแวงตราชู(ส่วนที่เหลือ) โดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างห้องน้ำสวนประตูเมือง
สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์หนองสะพัง
สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงอริยสถาปัตย์(การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล) โครงการนำร่องบริเวณทางเท้าหน้าโรงพยาบาลขอนแก่น ทั้ง 2 ข้าง ครั้งที่ 2
สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างทางลาดสำหรับคนทั้งมวล ตามถนนสายหลัก ภายในเขตเทศบาล(ถนนศรีจันทร์ช่วงหน้าเมือง-วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น)
สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำซอยชาตะผดุง 16 ชุมชนนาคะประเวศน์
สอบราคา ราคากลาง
ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (ตอกเสาเข็ม สน..ศท..ชั้นลอย) โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน
สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาซื้อวัสดุประดับไฟฟ้าตกแต่งเมือง จำนวน 16 รายการ
สอบราคา ราคากลาง
ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงทางเท้าถนนศรีจันทร์ ช่วงตัดเขตทางรถไฟไปทางทิศตะวันออกถึงแยกตัดถนนหน้าเมือง โดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)
สอบราคา ราคากลาง
ประมูลจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจในเขตเทศบาลนครขอนแก่น โดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)
สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาจ้างเหมาขยายผิวจราจรถนนศรีจันทร์ (ช่วงถนนเฉลิมพระเกียรติ-ถนนรอบเมือง)
สอบราคา ราคากลาง
ประมูลซื้อไม้ดอก ไม้ประดับ เพื่อนำมาใช้ในการจัดกิจกรรมงานตามโครงการ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ภายใต้ชื่อ "จัดงานมหัศจรรย์พันธุ์ไม้นานาชาติ ปี 2558"
สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาจ้างจัดทำสื่อและประชาสัมพันธ์งานขอนแก่นเคาท์ดาวน์ 2016
สอบราคา ราคากลาง ผุ้ยื่นซอง ผู้ชนะ
สอบราคาจ้างจัดทำสื่อและประชาสัมพันธ์งานมหัศจรรย์พรรณไม้นานาชาติขอนแก่น ประจำปี 2558
สอบราคา ราคากลาง ผุ้ยื่นซอง ผู้ชนะ
ประมูลจ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงอาคารเรียน 1 โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง โดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)
สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงอาคารเรียน 3 โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง
สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์สะพานบริเวณหลังเวที 200 ปี
สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างห้องน้ำพร้อมวางท่อระบายน้ำโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่
สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาจ้างดูแลระบบรักษาความปลอดภัยของอุปกรณ์ Firewall ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT ขอนแก่น จำนวน 1 ระบบ
สอบราคา ราคากลาง ผุ้ยื่นซอง ผู้ชนะ
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอยเมตตา
สอบราคา ราคากลาง
การสอบราคาจ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงรถปรับอากาศหมายเลขทะเบียน 40-0237 ขอนแก่น และ หมายเลขทะเบียน 40-0264 ขอนแก่น จำนวน 2 คัน
สอบราคา ราคากลาง
ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงป้องกันตลิ่งบึงแก่นนคร ช่วงวัดกลางไปทางลานหมอนขิด โดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)
สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างซ่อมแซมปรับปรุงเวที 200 ปี
สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารห้องเก็บของและก่อสร้างห้องน้ำ อสม.
สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงศูนย์ทูบีนัมเบอร์วันที่ชั้น 2 ตลาดสดเทศบาล1
สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารสถานธนานุบาล
สอบราคา ราคากลาง ผุ้ยื่นซอง
ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงฝาปิดบ่อพักในผิวจราจรตามถนนสายหลักในเขตเทศบาลขอนแก่น โดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)
สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างทางวิ่งและทางจักรยานริมบึงแก่นนครช่วงจากสวนหนานหนิงถึงลานเฟื่องฟ้า
สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างทางลาดสำหรับคนทั้งมวล (Universal Desigh)ตามถนนสายหลักภายในเขตเทศบาล (ถนนศรีจันทร์ช่วงหน้าเมือง - วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น)
สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมหลังอาคารเรียน 4 โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน
สอบราคา ราคากลาง ผุ้ยื่นซอง
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง
สอบราคา ราคากลาง ผุ้ยื่นซอง
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 5
สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างต่อเติมตลาดโต้รุ่งร่วมจิตร
สอบราคา ราคากลาง ผุ้ยื่นซอง
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง
สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาจ้างเหมาติดตั้งถังกักเก็บน้ำพร้อมระบบปั้มน้ำจ่ายน้ำประปา โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนหนองวัด
สอบราคา ราคากลาง ผุ้ยื่นซอง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 4 รายการ
สอบราคา ราคากลาง ผุ้ยื่นซอง ผู้ชนะ
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 7 รายการ
สอบราคา ราคากลาง
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์บริเวณบึงหนองแวงตราชู โดยวิธีประกวดราคา
สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรั้วสนามฟุตซอลหญ้าเทียม 3 สนาม
สอบราคา ราคากลาง
ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างป้องกันตลิ่ง และ ทางเดิน ทางวิ่ง ภายในสวนสาธารณบึงแก่นนคร บริเวณทิศตะวันออก ช่วงท่าน้ำสวนไหถึงถ่าน้ำศาลเจ้าแม่สองนาง โดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(E-Auction)
สอบราคา ราคากลาง
ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำ ซอยคุ้มตะวัน ชุมชนโนนทัน 7 โดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)
สอบราคา ราคากลาง ผุ้ยื่นซอง
สอบราคาซื้อโต๊ะเก้าอี้นักเรียน จำนวน 100 ชุด โดยวิธีสอบราคา
สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเท้าถนนหน้าศูนย์ราชการช่วงตรงข้ามสำนักงานกรรมการการเลือกตั้ง
สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรพร้อมท่อระบายน้ำซอยศรีธาตุ 1
สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำซอยมิตรเสรี 2 และซอยมิตรเสรี 3 ชุมชนโนนทัน 9
สอบราคา ราคากลาง
ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ซอยเหล่านาดี 10/11 ชุมชนหลังสนามกีฬา 1 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
สอบราคา ราคากลาง ผุ้ยื่นซอง
ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงตลิ่ง ทางเดิน ทางวิ่ง และปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสวนสาธารณบึงแก่นนคร บริเวณช่วงท่าน้ำศาลเจ้าแม่สองนางไปทางทิศตะวันตกถึงท่าน้ำสวนคูณโดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Au
สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาซื้อโต๊ะอาหารพร้อมม้านั่ง จำนวน 24 ชุด โดยวิธีสอบราคา
สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 30,000 บีทียู จำนวน 8 เครื่อง พร้อมติดตั้ง โดยวิธีสอบราคา
สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาจ้างเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างชนิดเสา High Mast ภายในบึงแก่นนครบริเวณศาล เจ้าแม่สองนาง
สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบน้ำซอยแยกราษฎร์คนึง 35 (แยกบ้านเลขที่ 108/22)
สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงลานคอนกรีตหน้าศูนย์แพทย์ โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน
สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบระบายน้ำซอยกสิกรทุ่งสร้าง 22
สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงโคมไฟฟ้าส่องสว่างตามถนนภายในเขตเทศบาลนครขอนแก่น จำนวน 4 สาย โดยใช้โคมไฟ แบบหลอด LED
สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง 6 รายการ (ชุดอุปกรณ์เครื่องมือทาสีตีเส้นจราจร)
สอบราคา ราคากลาง
ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำซอยฉิมพลี 9 และซอยฉิมพลี 9/1 ชุมชนโนนทัน 1 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
สอบราคา ราคากลาง
ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนชวนชื่น (ช่วงจากถนนกลางเมืองถนนเฉลิมพระเกียรติ) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
สอบราคา ราคากลาง
ประมูลจ้างซ่อมผิวจราจรถนนภายในพื้นที่เทศบาลเขต 4 (จำนวน 5 สายทาง) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
สอบราคา ราคากลาง
ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.ซอยมะลิวัลย์ 9 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาจ้างเหมาปูกระเบื้องใต้อาคาร 4 โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง
สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรั้วรอบพื้นที่ศูนย์จ่ายงานบ้านโนนทัน สำนักการช่าง
สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบายน้ำซอยฉิมพลี 13 ชุมชนโนนทัน 1
สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำซอยประชาสโมสร 16
สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 4 เครื่อง พร้อมติดตั้ง โดยวิธีสอบราคา
สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษา จำนวน 4 รายการ
สอบราคา ราคากลาง ผู้ชนะ
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์ โดยวิธีสอบราคา
สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำซอยพัทยา 3 ชุมชนโนนทัน 8
สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาซื้อเคื่องรับ - ส่ง วิทยุคมนาคม ชนิดมือถือ จำนวน 10 เครื่อง โดยวิธีสอบราคา
สอบราคา ราคากลาง
แก้ไขประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรั้ว ค.ส.ล. ด้านหน้าโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย
สอบราคา
การสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำซอย บ้านเลขที่ 8 ชุมชน กศน.
สอบราคา ราคากลาง
การสอบราคาจ้างเหมาซ่อมผิวถนนสายรองภายในพื้นที่เทศบาล เขต 4 จำนวน 2 สาย
สอบราคา ราคากลาง
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรั้ว ค.ส.ล. ด้านหน้าโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย
สอบราคา ราคากลาง
การสอบราคาจ้างปรับปรุงช่องจอดรถชานชาลาสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น แห่งที่ 2
สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาจ้างปรับปรุงหัวรถบรรทุกสิบล้อ พร้อมติดตั้งกระบะบรรทุกเทท้ายแบบท้องเรือ จำนวน 1 คัน
สอบราคา ราคากลาง ผุ้ยื่นซอง ผู้ชนะ
สอบราคาซื้อรถยนต์ปิคอัพติดตั้งระบบยกเทด้วยไฮดรอลิค จำนวน 2 คัน
สอบราคา ราคากลาง ผุ้ยื่นซอง ผู้ชนะ
ประมูลซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน 11 ห้องเรียน โดยวิธีประมวลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาจ้างเหมาซ่อมผิวจราจรถนนสายรองภายในพื้นที่เทศบาล เขต 4 (จำนวน 3 สายทาง)
สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำ ซอยหนองสะแบง 6
สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำซอยชาตะผดุง 21 ชุมชนโนนทัน 3
สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาจ้างเหมาขุดลอกคลองรับน้ำฝั่งทิศใต้สวนสุขภาพบึงทุ่งสร้าง
สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ (ครั้งที่ 2)
สอบราคา ราคากลาง ผุ้ยื่นซอง ผู้ชนะ
จ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงอาคารศูนย์เยาวชนและครอบครัวเพิ่มเติมเพื่อรองรับคนพิการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2)
สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 7 รายการ
สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำซอยเทพนิมิตร ชุมชนหนองใหญ่ 2
สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำซอยศรีจันทร์ 25/1 ชุมชนสิริมงคล
สอบราคา ราคากลาง
ประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาทาสีภายในและภายนอกอาคาร 4 โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่
สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงลานหน้าอาคารเรียน 1 โดยการปูกระเบื้องกันลื่น โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม
สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องสมุดเด็กสวนดอกคูน
สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ
สอบราคา ราคากลาง
ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงทางเท้าถนนศรีจันทร์ ช่างตัดเขตทางรถไฟไปทางทิศตะวันออกถึงแยกตัดถนนหน้าเมือง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
สอบราคา
ประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์บรรทุกชนิด 6 ล้อ) จำนวน 1 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
สอบราคา
ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงป้องกันตลิ่งบึงแก่นนครช่วงวัดกลางไปทางลานหมอนขิด ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
สอบราคา
ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนหน้าเมือง (ช่วงจากถนนหน้าศูนย์ราชการ-ถนนเฉลิมพระเกียรติ)
สอบราคา
สอบราคาซื้อโต๊ะอาหารนักเรียน จำนวน 50 ชุด โดยใช้งบประมาณจ่ายขาดเงินรายได้สะสมของโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ปี 2558
สอบราคา
สอบราคาจ้างเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างชนิดเสา High Mast ภายในบึงแก่นนครบริเวณศาลเจ้าแม่สองนาง
สอบราคา
สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงอาคารสำนักงานดับเพลิง
สอบราคา
สอบราคาซื้อเครื่องวัดเสียง จำนวน 1 รายการ
สอบราคา
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ
สอบราคา
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 5 รายการ
สอบราคา
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนราษฎร์คนึง ซอย 9 (แยกย่อยซอย2)
สอบราคา
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้นักเรียน จำนวน 200 ชุด แบบ BBL มาตรฐาน มอก. โดยใช้งบประมาณจ่ายขาดเงินรายได้สะสมของโรงเรียนเทศบาลสวนสนุกปี 2558
สอบราคา
สอบราคาซื้อหนังสือเรียน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานปีการศึกษา 2558
สอบราคา
สอบราคาซื้อรถจักรยานยนต์สายตรวจจราจร จำนวน 6 คัน
สอบราคา
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรั้ววัดป่าอดุลยารามด้านทิศใต้เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร
สอบราคา
ประกวดราคาก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม ตามแบบแปลนมาตรฐาน สน.ศท.3/12
สอบราคา
ประกวดราคาก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง ตามแบบแปลนมาตรฐาน สน.ศท.4/12
สอบราคา
ประกวดราคาก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง ตามแบบแปลนมาตรฐาน สน.ศท. 3/12
สอบราคา
ประมูลซื้อหนังสือเรียน จำนวน 239 รายการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
สอบราคา