ประกาศสอบราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ประชาสัมพันธ์ขอเชิญยื่นซองเสนอราคาจัดซื้อหนังสือเรียน โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน
สอบราคา ราคากลาง
ประกาศราคากลางวงเงินเกิน 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000 บาท โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 5 รายการ
ราคากลาง
ประชาสัมพันธ์ประกวดราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารศาลจังหวัดพล
สอบราคา
ประกาศราคากลางวงเงินเกิน 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000 บาท โครงการซื้อเก้าอี้พลาสติกชนิดพนักพิง(สีขาว)มีพนักพิงอย่างดีสามารถรองรับน้ำหนักได้ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลกรัม
ราคากลาง
สอบราคาซื้อหนังสือเรียน ตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ (หนังสือ) โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน
สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรถนนมิตรภาพ (บริเวณถนนมิตรภาพตัดถนนกัลปพฤกษ์และบริเวณด้านหน้าโรงพยาบาลศรีนครินทร์)
สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสามเหลี่ยม
สอบราคา ราคากลาง
ประมูลซื้อเครื่องสูบน้ำเสียพร้อมติดตั้ง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)
สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีสอบราคา
สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร และแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงบริเวณช่วงคอสะพาน ชุมชนหัวสะพานสัมพันธ์
สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโนนชัย
สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาซื้อเครืื่องพ่นสารเคมีชนิดฝอยละออง (ULV) แบบติดตั้งบนรถยนต์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีสอบราคา
สอบราคา ราคากลาง ผุ้ยื่นซอง ผู้ชนะ
ประกาศราคากลางวงเงินเกิน 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000 บาท โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีสว่างโนนทัน
ราคากลาง
ประกาศราคากลางวงเงินเกิน 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000 บาท โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยคบหมู่ ชุมชนบ้านตูม
ราคากลาง
ประกาศราคากลางวงเงินเกิน 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000 บาท โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยวุฒาราม 12/1 ชุมชนหนองวัด 2
ราคากลาง
ประกาศราคากลางวงเงินเกิน 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000 บาท โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยศรีธาตุ 5 ชุมชนบ้านตูม
ราคากลาง
ประกาศราคากลางวงเงินเกิน 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000 บาท โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยวุฒาราม 11/3 ชุมชนหนองวัด 4
ราคากลาง
สอบราคาซื้อหนังสือเรียน ตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ (หนังสือ) โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม
สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะหนองบอน
สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาจ้างจัดทำและติดตั้งป้ายถนนและป้ายซอย ตามแนวถนนเส้นหลักภายในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
สอบราคา ราคากลาง
ประมูลซื้อรถยนต์บรรทุกชนิด 6 ล้อ ติดตั้งเครนไฮดรอลิค ชนิดพับเก็บหลังเก๋งได้พร้อมกระเช้าไฟเบอร์กล๊าส ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)
สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาซื้อหนังสือเรียน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
สอบราคา ราคากลาง
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาปรับปรุงฟื้นฟูระบบระบายน้ำโดยการดูด ฉีด ล้างท่อระบายน้ำถนนสายหลัก ภายในเขตเทศบาล จำนวน 7 สาย
สอบราคา ราคากลาง
ประชาสัมพันธ์ขอเชิญยื่นซองเสนอราคาจัดซื้อหนังสือเรียน โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย
สอบราคา ราคากลาง
ประชาสัมพันธ์ขอเชิญยื่นซองเสนอราคาจัดซื้อหนังสือเรียน โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู
สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องเล่นสนาม จำนวน 3 ชุด โดยวิธีสอบราคา
สอบราคา ราคากลาง
ประมูลซื้อหนังสือเรียน จำนวน 328 รายการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
สอบราคา ราคากลาง
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมคอนกรีตเสริมเหล็กถนนพิมพสุต (จากช่วงถนนเทพารักษ์-ถนนรอบเมือง)
สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 45 ชุด โดยวิธีสอบราคา
สอบราคา ราคากลาง
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์สวนหนานหนิงบริเวณบึงแก่นนคร
สอบราคา ราคากลาง
ประมูลซื้อรถยนต์บรรทุกชนิด 6 ล้อ ติดตั้งเครนไฮดรอลิค ชนิดพับเก็บเก๋งได้พร้อมกระเช้าไฟเบอร์กล๊าส ทำงานในที่สูงได้ไม่น้อยกว่า 12 เมตร
สอบราคา ราคากลาง
ประมูลซื้อรถยนต์บรรทุก 6 ล้อ ติดตั้งเครนไฮดรอลิค ชนิดพับเก็บเก๋งได้พร้อมอุปกรณ์
สอบราคา ราคากลาง
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างอาคารโรงอาหาร โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย
สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยสุขสบาย 3 แยกซ้าย ชุมชนโนนทัน 7
สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงอาคารศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 3 โนนชัย
สอบราคา ราคากลาง
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างท่อเหลี่ยมระบายน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำในเขตเมืองช่วงถนนเทพารักษ์แยกตัดถนนศรีจันทร์ถึงแยกตัดซอย 5 พฤศจิกา
สอบราคา ราคากลาง
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนมิตรภาพช่วงแยกตัดถนนบ้านกอกถึงแยกตัดถนนศรีจันทร์
สอบราคา ราคากลาง
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง 11 โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น
สอบราคา ราคากลาง
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ก่อสร้างกำแพงป้องกันตลิ่งบึงแก่นนคร ช่วงท่าน้ำวัดหนองแวงพระอารามหลวง ถึงท่าน้ำวัดกลาง
สอบราคา ราคากลาง
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างปรับปรุงผิวจราจรแยกถนนศรีจันทร์ตัดถนนชาตะผดุง
สอบราคา ราคากลาง
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างปรับปรุงผิวจราจรภายในชุมชน เขต 4 จำนวน 14 ซอย
สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยง ช่วงคอสะพานเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ ซอยประชาสโมสร 52 ชุมชนหนองใหญ่ 1
สอบราคา ราคากลาง
การสอบราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรภายในชุมชนเขต 4 จำนวน 3 ซอย (ครั้งที่ 2)
สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยมิตรเสรี ชุมชนโนนทัน 9
สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยเหล่านาดี 4/5 ชุมชนหลังสนามกีฬา 2
สอบราคา ราคากลาง
แจ้งเปลี่ยนแปลงวัน เวลา การประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยผู้มีรายได้น้อย จำนวน 56 หน่วย โครงการบ้านมั่นคงนครขอนแก่น
สอบราคา ผู้ชนะ
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารธรรมศาลาเพื่อเป็นศูนย์สร้างสุขผู้สูงอายุ (คูณขันติโก)
สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรถนนประชาสโมสร (ช่วงสามแยกตัดถนนกสิกรทุ่งสร้าง)
สอบราคา ราคากลาง
ประชาสัมพันธ์การประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างที่พักอาศัยผู้มีรายได้น้อย โครงการบ้านมั่นคงนครขอนแก่น
สอบราคา
การสอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารรับจ้างไม่ประจำทาง
สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรที่ชำรุด และซ่อมแซมฝาบ่อพักน้ำที่ชำรุด ซอยเวชยันต์ ชุมชนพระลับ
สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาจ้างเหมาติดตั้งระบบป้องกันนกเข้าไปในตลาดสดเทศบาล 1
สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยฉิมพลี 9/5 ชุมชนโนนทัน 1
สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยดอกคูน 4 ชุมชนโนนทัน 7
สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำ HDPE ซอยวุฒาราม 3 ชุมชนวุฒาราม
สอบราคา ราคากลาง
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยลี้วระ ชุมชนหลังสนามกีฬา 1
สอบราคา ราคากลาง
การสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในการก่อสร้างท่อระบายน้ำตามถนน ตรอก ซอย ตามชุมชน ภายในเขตเทศบาล เขต 2 จำนวน 7 ซอย
สอบราคา ราคากลาง
การสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนหลังคลองชลประทาน แยก 2 - แยก 6 ชุมชนหนองใหญ่ 3
สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนเทพารักษ์ซอย 2 ชุมชนพัฒนาเทพารักษ์
สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำซอยบ้านกอก 18
สอบราคา ราคากลาง
การสอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรที่ชำรุด รอบบึงหนองใหญ่ ฝั่งทางทิศตะวันออก ชุมชนหนองใหญ่ 3
สอบราคา ราคากลาง
การสอบราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจร ภายในชุมชนเขต 4 จำนวน 3 ซอย
สอบราคา ราคากลาง
ประชาสัมพันธ์ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนเส้นหลักภายในมหาวิทยาลัย ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สอบราคา
การสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรและทางเท้าถนนเหล่านาดีช่วงหน้าวัดนันทิการาม
สอบราคา ราคากลาง
การสอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์หนองสระพัง
สอบราคา ราคากลาง
การสอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรซอยศรีจันทร์ 39 (จากช่วงถนนศรีจันทร์-ปลายซอยศรีจันทร์ 39 สุดเขตเทศบาลฯ)
สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT
สอบราคา ราคากลาง
ประมูลจัดจ้างกำจัดขยะติดเชื้อ โดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)
สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมเสาประติมากรรมสีโห-สินไซ และประติมากรรมหอยสังข์ ภายในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาจ้างค่าติดตั้งป้ายหัวเกาะโซล่าเซลล์ภายในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
สอบราคา ราคากลาง
การสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดตลาดสดเทศบาล 1
สอบราคา ราคากลาง ผุ้ยื่นซอง ผู้ชนะ
สอบราคาค่าก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรที่ชำรุด และซ่อมแซมฝาบ่อพักน้ำที่ชำรุด จำนวน 3 ซอย
สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาค่าปรับปรุงสะพานลอยข้ามถนนประชาสโมสร บริเวณหน้าสถานีขนส่งแห่งที่ 1 จังหวัดขอนแก่น
สอบราคา ราคากลาง
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างผู้เชี่ยวชาญจัดทำโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยการจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
สอบราคา ราคากลาง
การสอบราคาจ้างติดตั้งลิฟท์บริเวณสะพานลอยหน้าโรงพยาบาลด้านติดรั้วโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น
สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรที่ชำรุด ซอยศรีจันทร์ 25 แยก 2 ชุมชนศิริมงคล
สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรที่ชำรุดพร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยหน้าเมือง 25 (จากถนนประชาสำราญ-ถนนหน้าเมือง)
สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ
สอบราคา ราคากลาง
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนหลังศูนย์ราชการ 14/3 ชุมชนหลังศูนย์ราชการ 1
สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาซื้อไม้ดอกไม้ประดับ จำนวน 10 ชนิด
สอบราคา ราคากลาง
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสถานที่ บขส.แห่งที่ 1 ที่ชำรุดและทรุดโทรมเพื่อให้เกิดความมั่งคงแข็งแรงปลอดภัยและสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมผิวจราจรภายในชุมชน เขต 1 จำนวน 5 ซอย
สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ
สอบราคา ราคากลาง
ประกาศ แผนปฏิบัติการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560
สอบราคา
ประกาศประมูลสถานที่ตั้งวางเครื่องถ่ายเอกสาร บริเวณเทศบาลนครขอนแก่น
สอบราคา
ประชาสัมพันธ์การเรียกประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอย ตำบลสะเดียง จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สอบราคา
ประมูลซื้อโคมไฟฟ้าโครงสร้างอลูมิเนียมอัลลอยด์ (Die-Casting) พร้อมหลอด LED ขนาด 120 วัตต์ โดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)
สอบราคา ราคากลาง
ประมูลจ้างเหมาปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ถนนกัลปพฤกษ์ ระยะที่ 1 เส้นทางจักรยาน โดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) เอกสารประกาศเลขที่ 51/2559
สอบราคา
ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงทางเท้าสองฝั่งถนนหน้าเมือง โดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) เอกสารประกาศเลขที่ 72/2559
สอบราคา
ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงลานเฟื้องฟ้าริมบึงแก่นนคร โดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) เอกสารประกาศเลขที่ 50/2559
สอบราคา
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรและทางเท้าถนนเหล่านาดี ช่วงหน้าวัดนันทิการาม เอกสารประกาศเลขที่ 48/2559
สอบราคา
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์หนองสะพัง เอกสารประกาศเลขที่ 25/2559
สอบราคา
สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องเติมอากาศแบบผิวน้ำ จำนวน 4 เครื่อง
สอบราคา ราคากลาง
การสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนในสังกัดเทศบาล 5 โรงเรียน
สอบราคา ราคากลาง
การสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรซอยเวชยันต์ ชุมชนพระลับ
สอบราคา ราคากลาง
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ ชำรุด สำนักการช่าง จำนวน 19 รายการ
สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องเติมอากาศ เพื่อติดตั้งที่บึงแก่นนคร จำนวน 4 เครื่อง
สอบราคา ราคากลาง
ประชาสัมพันธ์การสอบราคาปรับพื้นที่และถมดินโครงการบ้านมั่นคงนครขอนแก่น สหกรณ์เคหสถานแก่นนคร จำกัด โครงการระยะที่ 2
สอบราคา
ประมูลจัดจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงทางลาดยกระดับระบบขนถ่ายขยะและระบบบำบัดน้ำเสียสถานีขนถ่ายขยะบ้านโนนทัน โดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) (ครั้งที่ 2)
สอบราคา ราคากลาง
ประมูลจัดจ้างเหมาก่อสร้างซ่อมแซมถนนหลังศูนย์ราชการ โดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)
สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงป้ายสัญญาณ และเครื่องหมายจราจรภายในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
สอบราคา ราคากลาง
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ ชำรุด สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 27 รายการ
สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงฝาปิดบ่อพัักน้ำ ค.ส.ล. เป็นเหล็กหล่อ Manhole ซอยศรีจันทร์ 31 ชุมชนหนองใหญ่ 3
สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาซื้อเครื่องถ่ายแบบแปลนระบบดิจิตอลมัลติฟังก์ชั่น ขนาด A4-A0 จำนวน 1 เครื่อง
สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีสอบราคา
สอบราคา ราคากลาง
ประมูลจัดจ้างเหมาก่อสร้างถนนคร่อมคลองร่องเหมืองเพื่อปรับปรุงเป็นที่จอดรถเทศบาล โดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) (ครั้งที่ 2)
สอบราคา ราคากลาง
ประมูลจัดจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนนศรีจันทร์ (ช่วงจากถนนกัลปพฤกษ์ถึงสุดแนวเขตเทศบาลด้านทิศตะวันตก)
สอบราคา ราคากลาง
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ ชำรุด สำนักการคลัง จำนวน 26 รายการ
สอบราคา ราคากลาง
ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงป้องกันตลิ่งบึงแก่นนคร ช่วงท่าน้ำวัดหนองแวงถึงทาน้ำวัดกลาง โดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)
สอบราคา ราคากลาง
ประมูลจัดจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงทางเท้าสองฝั่งถนนกลางเมือง โดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)
สอบราคา ราคากลาง
ประมูลจัดจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำภายใน บขส.(บริเวณหน้าอาคารพาณิชย์แนวท่อเดิม) โดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)
สอบราคา ราคากลาง
ประมูลจัดจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนศรีจันทร์ (ช่วงจากถนนมิตรภาพ-ถนนเฉลิมพระเกียรติ) โดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)
สอบราคา ราคากลาง
การสอบราคาซื้อหนังสือเรียนตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (หนังสือ) โรงเรียนเทศบาลหนองใหญ่
สอบราคา ราคากลาง
ประมูลจัดจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนกลางเมือง (ช่วงจากถนนหน้าศูนย์ราชการ-ซอยกลางเมือง 18 หน้าวัดหนองแวงเมืองเก่า)
สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงป้ายสัญญาณ และเครื่องหมายจราจรภายในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรอยต่อระหว่างแผ่นคอนกรีต ถนนราษฎร์คนึง
สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 12 รายการ
สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรอยต่อระหว่างแผ่นคอนกรีต ถนนกสิกรทุ่งสร้าง
สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยเหล่านาดี 4/10,4/12,4/14 และ 4/16 ชุมชนหลังสนามกีฬา 2
สอบราคา ราคากลาง
การสอบราคาซื้อหนังสือเรียนตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี (หนังสือ) จำนวน 156 รายการ โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม
สอบราคา ราคากลาง
การสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียน 4 โรงเรียนเทศบาลโนนหนองวัด
สอบราคา ราคากลาง
ประมูลจัดจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงทางเท้าสองฝั่งถนนหน้าเมือง
สอบราคา ราคากลาง
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก จำนวน 106 รายการ
สอบราคา ราคากลาง
การสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กตามถนนภายในโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม
สอบราคา ราคากลาง
ประมูลจัดจ้างเหมาก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนเข้าศูนย์รัตนาภา
สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบระบายน้ำซอยสุขใจ 1
สอบราคา ราคากลาง
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างอาคารอนุบาล โรงเรียนคุ้มหนองคู
สอบราคา ราคากลาง ผู้ชนะ
สอบราคาซื้อหนังสือเรียน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2559
สอบราคา ราคากลาง
ประมูลซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ จำนวน 1 คัน
สอบราคา ราคากลาง ผู้ชนะ
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยฉิมพลี 9/3 ชุมชนโนนทัน 1
สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยเหล่านาดี 1 ชุมชนแก่นนคร
สอบราคา ราคากลาง
ประมูลจัดจ้างเหมาก่อสร้างถนนคร่อมคลองร่องเหมืองเพื่อปรับปรุงเป็นที่จอดรถเทศบาล
สอบราคา ราคากลาง
ประมูลจัดจ้างเหมาปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ถนนกัลปพฤกษ์ ระยะที่ 1 เส้นทางจักรยาน
สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรและทางเท้าถนนเหล่านาดีช่วงหน้าวัดนันทิการาม
สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมปรับปรุงผิวจราจรซอยตรงข้ามปั้มแก๊สฮ้อยานยนต์ ชุมชนชัยณรงค์สามัคคี
สอบราคา ราคากลาง
ประมูลจัดจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงลานเฟื้องฟ้าริมบึงแก่นนคร โดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)
สอบราคา ราคากลาง
ประมูลจัดจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบสัญญาณไฟจราจรภายในเขตเทศบาลจำนวน 23 แยก โดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(E-Auction)
สอบราคา ราคากลาง
ประมูลจัดจ้างเหมาก่อสร้างทางลาดยกระดับระบบขนถ่ายขยะและระบบบำบัดน้ำเสียสถานีขนถ่ายขยะบ้านโนนทัน
สอบราคา ราคากลาง
ประมูลจัดจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมสนามเด็กเล่นและเครื่องออกกำลังกายภายในสวนสาธารณะภายในเขตเทศบาล
สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนมิตรภาพซอย 19 (แยกซอย 1)
สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำ ซอยศรีจันทร์ 29 ตอนปลาย ชุมชนศิริมงคล
สอบราคา ราคากลาง
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนหนองวัด จำนวน 852 รายการ
สอบราคา ราคากลาง
ประมูลจัดจ้างเหมาปรับปรุงฟื้นฟูระบบระบายน้ำโดยการดูดฉีด ล้างท่อระบายน้ำถนนสายหลักภายในเขตเทศบาล จำนวน 8 สาย
สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ เขต 1
สอบราคา ราคากลาง
ประมูลจัดจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมปรับปรุงผิวจราจรซอยศรีมารัตน์ 12
สอบราคา ราคากลาง
ประมูลจัดจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงศาลเจ้าพ่อหลักเมือง
สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาจ้างจัดทำสื่อและประชาสัมพันธ์งานประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูนเสียงแคนและถนนข้าวเหนียว ปี 2559
สอบราคา ราคากลาง ผุ้ยื่นซอง ผู้ชนะ
ขายทอดตลาดอาคารเรียน 1-3 และส้วมซึมโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน
สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างศูนย์บริการครบวงจรเทศบาลนครขอนแก่น ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าขอนแก่น
สอบราคา ราคากลาง
ประมูลจัดจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซอยสวัสดี
สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนศิลปะสนิท(ตอนปลาย)
สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนพร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยมะลิวัลย์ 4
สอบราคา ราคากลาง
ประมูลจัดจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ถนนกัลปพฤกษ์ ระยะที่ 1 เส้นทางจักรยาน
สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ เขต 4
สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ เขต 3
สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ เขต 2
สอบราคา ราคากลาง
ประมูลจัดจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์บริเวณบึงหนองแวงตราชู(ส่วนที่เหลือ) โดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างห้องน้ำสวนประตูเมือง
สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์หนองสะพัง
สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงอริยสถาปัตย์(การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล) โครงการนำร่องบริเวณทางเท้าหน้าโรงพยาบาลขอนแก่น ทั้ง 2 ข้าง ครั้งที่ 2
สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างทางลาดสำหรับคนทั้งมวล ตามถนนสายหลัก ภายในเขตเทศบาล(ถนนศรีจันทร์ช่วงหน้าเมือง-วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น)
สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำซอยชาตะผดุง 16 ชุมชนนาคะประเวศน์
สอบราคา ราคากลาง
ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (ตอกเสาเข็ม สน..ศท..ชั้นลอย) โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน
สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาซื้อวัสดุประดับไฟฟ้าตกแต่งเมือง จำนวน 16 รายการ
สอบราคา ราคากลาง
ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงทางเท้าถนนศรีจันทร์ ช่วงตัดเขตทางรถไฟไปทางทิศตะวันออกถึงแยกตัดถนนหน้าเมือง โดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)
สอบราคา ราคากลาง
ประมูลจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจในเขตเทศบาลนครขอนแก่น โดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)
สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาจ้างเหมาขยายผิวจราจรถนนศรีจันทร์ (ช่วงถนนเฉลิมพระเกียรติ-ถนนรอบเมือง)
สอบราคา ราคากลาง
ประมูลซื้อไม้ดอก ไม้ประดับ เพื่อนำมาใช้ในการจัดกิจกรรมงานตามโครงการ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ภายใต้ชื่อ "จัดงานมหัศจรรย์พันธุ์ไม้นานาชาติ ปี 2558"
สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาจ้างจัดทำสื่อและประชาสัมพันธ์งานขอนแก่นเคาท์ดาวน์ 2016
สอบราคา ราคากลาง ผุ้ยื่นซอง ผู้ชนะ
สอบราคาจ้างจัดทำสื่อและประชาสัมพันธ์งานมหัศจรรย์พรรณไม้นานาชาติขอนแก่น ประจำปี 2558
สอบราคา ราคากลาง ผุ้ยื่นซอง ผู้ชนะ
ประมูลจ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงอาคารเรียน 1 โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง โดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)
สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงอาคารเรียน 3 โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง
สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์สะพานบริเวณหลังเวที 200 ปี
สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างห้องน้ำพร้อมวางท่อระบายน้ำโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่
สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาจ้างดูแลระบบรักษาความปลอดภัยของอุปกรณ์ Firewall ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT ขอนแก่น จำนวน 1 ระบบ
สอบราคา ราคากลาง ผุ้ยื่นซอง ผู้ชนะ
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอยเมตตา
สอบราคา ราคากลาง
การสอบราคาจ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงรถปรับอากาศหมายเลขทะเบียน 40-0237 ขอนแก่น และ หมายเลขทะเบียน 40-0264 ขอนแก่น จำนวน 2 คัน
สอบราคา ราคากลาง
ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงป้องกันตลิ่งบึงแก่นนคร ช่วงวัดกลางไปทางลานหมอนขิด โดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)
สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างซ่อมแซมปรับปรุงเวที 200 ปี
สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารห้องเก็บของและก่อสร้างห้องน้ำ อสม.
สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงศูนย์ทูบีนัมเบอร์วันที่ชั้น 2 ตลาดสดเทศบาล1
สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารสถานธนานุบาล
สอบราคา ราคากลาง ผุ้ยื่นซอง
ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงฝาปิดบ่อพักในผิวจราจรตามถนนสายหลักในเขตเทศบาลขอนแก่น โดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)
สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างทางวิ่งและทางจักรยานริมบึงแก่นนครช่วงจากสวนหนานหนิงถึงลานเฟื่องฟ้า
สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างทางลาดสำหรับคนทั้งมวล (Universal Desigh)ตามถนนสายหลักภายในเขตเทศบาล (ถนนศรีจันทร์ช่วงหน้าเมือง - วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น)
สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมหลังอาคารเรียน 4 โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน
สอบราคา ราคากลาง ผุ้ยื่นซอง
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง
สอบราคา ราคากลาง ผุ้ยื่นซอง
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 5
สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างต่อเติมตลาดโต้รุ่งร่วมจิตร
สอบราคา ราคากลาง ผุ้ยื่นซอง
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง
สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาจ้างเหมาติดตั้งถังกักเก็บน้ำพร้อมระบบปั้มน้ำจ่ายน้ำประปา โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนหนองวัด
สอบราคา ราคากลาง ผุ้ยื่นซอง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 4 รายการ
สอบราคา ราคากลาง ผุ้ยื่นซอง ผู้ชนะ
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 7 รายการ
สอบราคา ราคากลาง
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์บริเวณบึงหนองแวงตราชู โดยวิธีประกวดราคา
สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรั้วสนามฟุตซอลหญ้าเทียม 3 สนาม
สอบราคา ราคากลาง
ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างป้องกันตลิ่ง และ ทางเดิน ทางวิ่ง ภายในสวนสาธารณบึงแก่นนคร บริเวณทิศตะวันออก ช่วงท่าน้ำสวนไหถึงถ่าน้ำศาลเจ้าแม่สองนาง โดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(E-Auction)
สอบราคา ราคากลาง
ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำ ซอยคุ้มตะวัน ชุมชนโนนทัน 7 โดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)
สอบราคา ราคากลาง ผุ้ยื่นซอง
สอบราคาซื้อโต๊ะเก้าอี้นักเรียน จำนวน 100 ชุด โดยวิธีสอบราคา
สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเท้าถนนหน้าศูนย์ราชการช่วงตรงข้ามสำนักงานกรรมการการเลือกตั้ง
สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรพร้อมท่อระบายน้ำซอยศรีธาตุ 1
สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำซอยมิตรเสรี 2 และซอยมิตรเสรี 3 ชุมชนโนนทัน 9
สอบราคา ราคากลาง
ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ซอยเหล่านาดี 10/11 ชุมชนหลังสนามกีฬา 1 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
สอบราคา ราคากลาง ผุ้ยื่นซอง
ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงตลิ่ง ทางเดิน ทางวิ่ง และปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสวนสาธารณบึงแก่นนคร บริเวณช่วงท่าน้ำศาลเจ้าแม่สองนางไปทางทิศตะวันตกถึงท่าน้ำสวนคูณโดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Au
สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาซื้อโต๊ะอาหารพร้อมม้านั่ง จำนวน 24 ชุด โดยวิธีสอบราคา
สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 30,000 บีทียู จำนวน 8 เครื่อง พร้อมติดตั้ง โดยวิธีสอบราคา
สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาจ้างเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างชนิดเสา High Mast ภายในบึงแก่นนครบริเวณศาล เจ้าแม่สองนาง
สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบน้ำซอยแยกราษฎร์คนึง 35 (แยกบ้านเลขที่ 108/22)
สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงลานคอนกรีตหน้าศูนย์แพทย์ โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน
สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบระบายน้ำซอยกสิกรทุ่งสร้าง 22
สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงโคมไฟฟ้าส่องสว่างตามถนนภายในเขตเทศบาลนครขอนแก่น จำนวน 4 สาย โดยใช้โคมไฟ แบบหลอด LED
สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง 6 รายการ (ชุดอุปกรณ์เครื่องมือทาสีตีเส้นจราจร)
สอบราคา ราคากลาง
ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำซอยฉิมพลี 9 และซอยฉิมพลี 9/1 ชุมชนโนนทัน 1 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
สอบราคา ราคากลาง
ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนชวนชื่น (ช่วงจากถนนกลางเมืองถนนเฉลิมพระเกียรติ) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
สอบราคา ราคากลาง
ประมูลจ้างซ่อมผิวจราจรถนนภายในพื้นที่เทศบาลเขต 4 (จำนวน 5 สายทาง) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
สอบราคา ราคากลาง
ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.ซอยมะลิวัลย์ 9 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาจ้างเหมาปูกระเบื้องใต้อาคาร 4 โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง
สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรั้วรอบพื้นที่ศูนย์จ่ายงานบ้านโนนทัน สำนักการช่าง
สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบายน้ำซอยฉิมพลี 13 ชุมชนโนนทัน 1
สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำซอยประชาสโมสร 16
สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 4 เครื่อง พร้อมติดตั้ง โดยวิธีสอบราคา
สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษา จำนวน 4 รายการ
สอบราคา ราคากลาง ผู้ชนะ
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์ โดยวิธีสอบราคา
สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำซอยพัทยา 3 ชุมชนโนนทัน 8
สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาซื้อเคื่องรับ - ส่ง วิทยุคมนาคม ชนิดมือถือ จำนวน 10 เครื่อง โดยวิธีสอบราคา
สอบราคา ราคากลาง
แก้ไขประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรั้ว ค.ส.ล. ด้านหน้าโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย
สอบราคา
การสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำซอย บ้านเลขที่ 8 ชุมชน กศน.
สอบราคา ราคากลาง
การสอบราคาจ้างเหมาซ่อมผิวถนนสายรองภายในพื้นที่เทศบาล เขต 4 จำนวน 2 สาย
สอบราคา ราคากลาง
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรั้ว ค.ส.ล. ด้านหน้าโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย
สอบราคา ราคากลาง
การสอบราคาจ้างปรับปรุงช่องจอดรถชานชาลาสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น แห่งที่ 2
สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาจ้างปรับปรุงหัวรถบรรทุกสิบล้อ พร้อมติดตั้งกระบะบรรทุกเทท้ายแบบท้องเรือ จำนวน 1 คัน
สอบราคา ราคากลาง ผุ้ยื่นซอง ผู้ชนะ
สอบราคาซื้อรถยนต์ปิคอัพติดตั้งระบบยกเทด้วยไฮดรอลิค จำนวน 2 คัน
สอบราคา ราคากลาง ผุ้ยื่นซอง ผู้ชนะ
ประมูลซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน 11 ห้องเรียน โดยวิธีประมวลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาจ้างเหมาซ่อมผิวจราจรถนนสายรองภายในพื้นที่เทศบาล เขต 4 (จำนวน 3 สายทาง)
สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำ ซอยหนองสะแบง 6
สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำซอยชาตะผดุง 21 ชุมชนโนนทัน 3
สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาจ้างเหมาขุดลอกคลองรับน้ำฝั่งทิศใต้สวนสุขภาพบึงทุ่งสร้าง
สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ (ครั้งที่ 2)
สอบราคา ราคากลาง ผุ้ยื่นซอง ผู้ชนะ
จ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงอาคารศูนย์เยาวชนและครอบครัวเพิ่มเติมเพื่อรองรับคนพิการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2)
สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 7 รายการ
สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำซอยเทพนิมิตร ชุมชนหนองใหญ่ 2
สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำซอยศรีจันทร์ 25/1 ชุมชนสิริมงคล
สอบราคา ราคากลาง
ประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาทาสีภายในและภายนอกอาคาร 4 โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่
สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงลานหน้าอาคารเรียน 1 โดยการปูกระเบื้องกันลื่น โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม
สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องสมุดเด็กสวนดอกคูน
สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ
สอบราคา ราคากลาง
ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงทางเท้าถนนศรีจันทร์ ช่างตัดเขตทางรถไฟไปทางทิศตะวันออกถึงแยกตัดถนนหน้าเมือง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
สอบราคา
ประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์บรรทุกชนิด 6 ล้อ) จำนวน 1 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
สอบราคา
ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงป้องกันตลิ่งบึงแก่นนครช่วงวัดกลางไปทางลานหมอนขิด ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
สอบราคา
ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนหน้าเมือง (ช่วงจากถนนหน้าศูนย์ราชการ-ถนนเฉลิมพระเกียรติ)
สอบราคา
สอบราคาซื้อโต๊ะอาหารนักเรียน จำนวน 50 ชุด โดยใช้งบประมาณจ่ายขาดเงินรายได้สะสมของโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ปี 2558
สอบราคา
สอบราคาจ้างเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างชนิดเสา High Mast ภายในบึงแก่นนครบริเวณศาลเจ้าแม่สองนาง
สอบราคา
สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงอาคารสำนักงานดับเพลิง
สอบราคา
สอบราคาซื้อเครื่องวัดเสียง จำนวน 1 รายการ
สอบราคา
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ
สอบราคา
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 5 รายการ
สอบราคา
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนราษฎร์คนึง ซอย 9 (แยกย่อยซอย2)
สอบราคา
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้นักเรียน จำนวน 200 ชุด แบบ BBL มาตรฐาน มอก. โดยใช้งบประมาณจ่ายขาดเงินรายได้สะสมของโรงเรียนเทศบาลสวนสนุกปี 2558
สอบราคา
สอบราคาซื้อหนังสือเรียน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานปีการศึกษา 2558
สอบราคา
สอบราคาซื้อรถจักรยานยนต์สายตรวจจราจร จำนวน 6 คัน
สอบราคา
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรั้ววัดป่าอดุลยารามด้านทิศใต้เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร
สอบราคา
ประกวดราคาก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม ตามแบบแปลนมาตรฐาน สน.ศท.3/12
สอบราคา
ประกวดราคาก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง ตามแบบแปลนมาตรฐาน สน.ศท.4/12
สอบราคา
ประกวดราคาก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง ตามแบบแปลนมาตรฐาน สน.ศท. 3/12
สอบราคา
ประมูลซื้อหนังสือเรียน จำนวน 239 รายการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
สอบราคา