topic filesize download
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลนครขอนแก่น 277,536 KB 185
แผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม ฉบับที่ 3/2562 เทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 7,573 KB 123
แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น ครั้งที่ 5/2561 87 KB 218
แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น ครั้งที่ 4/2561 153 KB 286
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3/2561 19,042 KB 231
แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น ครั้งที่ 3/2561 1,264 KB 189
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2/2561 63,970 KB 299
แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น ครั้งที่ 2/2561 6,305 KB 319
แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น 20,654 KB 1065
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2560 32,462 KB 2517
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น 19,761 KB 1907
topic filesize download
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 2,505 KB 560
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 11,040 KB 1633
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เพิ่มเติม 1,889 KB 446
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 21,148 KB 406
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 เพิ่มเติม ฉบับที่ 5 4,799 KB 676
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 2,761 KB 262
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 4,924 KB 222
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 4,773 KB 358
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557-2559 6,954 KB 360
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2556-2558 เพิ่มเติม 1,574 KB 222
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2556-2558 5,242 KB 238
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2555-2557 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 5,280 KB 251
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2555-2557 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 1,685 KB 232
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2555-2557 5,012 KB 203
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2554-2556 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 824 KB 223
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2554-2556 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 1,259 KB 193
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2553-2555 4,422 KB 200
topic filesize download
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562 40,482 KB 82
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 931 KB 218
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 2,543 KB 595
แก้ไขแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561 24,965 KB 442
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561 3,862 KB 293
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2560 14,474 KB 452
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2559 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 1,774 KB 298
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2559 51,194 KB 233
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2558 เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 690 KB 236
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2558 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 791 KB 210
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2558 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 422 KB 224
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2558 3,629 KB 393
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2556 8,134 KB 240
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2554 2,437 KB 214
topic filesize download
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปี 2561 21,776 KB 40
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปี 2561 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) 688 KB 211
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปี 2561 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 31 มีนาคม 2561) 672 KB 413
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปี 2560 11,243 KB 170
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปี 2560 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560) 3,950 KB 419
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปี 2560 (ไตรมาสที่ 2) 802 KB 530
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปี 2560 (ไตรมาสที่ 1) 948 KB 2155
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปี 2559 27,617 KB 289
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปี 2558 2,692 KB 411
topic filesize download
รายงานการประเมินการจัดงานประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน 2562 26,474 KB 31
รายงานการประเมินการจัดงานประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน 2561 5,368 KB 142
รายงานการประเมินการจัดงานประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน 2560 15,494 KB 105
รายงานการประเมินการจัดงานประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน 2559 25,311 KB 253
รายงานการประเมินการจัดงานประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน 2558 2,984 KB 197
รายงานการประเมินการจัดงานประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน 2557 4,201 KB 327
รายงานการประเมินการจัดงานประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน 2556 1,472 KB 188
รายงานการประเมินการจัดงานนครขอนแก่นเคานท์ดาวน์ 2562 2,972 KB 45
รายงานการประเมินการจัดงานนครขอนแก่นเคานท์ดาวน์ 2561 11,177 KB 133
รายงานการประเมินการจัดงานนครขอนแก่นเคานท์ดาวน์ 2560 23,996 KB 278
รายงานการประเมินการจัดงานนครขอนแก่นเคานท์ดาวน์ 2559 14,664 KB 218
รายงานการประเมินการจัดงานนครขอนแก่นเคานท์ดาวน์ 2558 2,283 KB 236
รายงานการประเมินการจัดงานนครขอนแก่นเคานท์ดาวน์ 2557 3,958 KB 279
รายงานการประเมินการจัดงานนครขอนแก่นเคานท์ดาวน์ 2556 4,434 KB 196
รายงานการประเมินการจัดงานมหัศจรรย์พรรณไม้นานาชาติ 2562 5,141 KB 36
รายงานการประเมินการจัดงานมหัศจรรย์พรรณไม้นานาชาติ 2560 10,476 KB 133
รายงานการประเมินการจัดงานมหัศจรรย์พรรณไม้นานาชาติ 2559 17,455 KB 243
รายงานการประเมินการจัดงานมหัศจรรย์พรรณไม้นานาชาติ 2558 22,761 KB 220
รายงานการประเมินการจัดงานมหัศจรรย์พรรณไม้นานาชาติ 2557 3,185 KB 248
รายงานการประเมินการจัดงานมหัศจรรย์พรรณไม้นานาชาติ 2556 43,542 KB 181
รายงานการประเมินการจัดงานสวนเรืองแสง 2562 3,159 KB 44
topic filesize download
กระบวนการดำเนินงานคัดเลือกผู้มีสิทธิรับทุนการศึกษาให้แก่ผู้ด้อยโอกาส "ระดับปริญญาตรี" 1,013 KB 16
กระบวนการจัดประชาคมท้องถิ่น 253 KB 18
แผนภูมิแสดงขั้นตอนการรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย 497 KB 17
แผนผังการกำหนดขั้นตอนการขออนุญาตใช้เสียง 93 KB 15
การปรับปรุงคู่มือสำหรับประชาชน ระยะที่ 2 ตามพ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558 ในส่วนของกระบวนงานที่ส่วนกลางเป็นผู้อนุญาต 326 KB 85
การตรวจรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 4,560 KB 323
การขออนุญาตโฆษณา โดยใช้เครื่องเสียง 5,827 KB 263
การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ (กรณีบัตรเดิมหมดอายุ) 4,492 KB 238
การขอมีบัตรประจำตัวประชาชน กรณีขอมีบัตรเป็นครั้งแรก 4,501 KB 237
การขอบ้านเลขที่ 4,498 KB 415
การขอเล่มทะเบียนบ้านใหม่ 4,558 KB 288
การขอเปลี่ยนบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ (กรณีบัตรหายหรือถูกทำลาย) 4,538 KB 235
การขอเปลี่ยนบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ (กรณีบัตรชำรุดในสาระสำคัญ) 4,492 KB 220
การขอเปลี่ยนบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ (กรณีเปลี่ยนที่อยู่ใหม่) 4,490 KB 226
การขอเปลี่ยนบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ (กรณีเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล) 5,434 KB 240
การแจ้งย้ายที่อยู่ การแจ้งย้ายออก 4,473 KB 267
การแจ้งย้ายที่อยู่ การแจ้งย้ายปลายทาง 3,623 KB 469
การแจ้งย้ายที่อยู่ การแจ้งย้ายเข้า 4,531 KB 319
การแจ้งการตาย 5,464 KB 255
การแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 4,501 KB 231
การเพิ่มชื่อ-ถอนชื่อ ในการเลือกตั้ง 4,528 KB 206
การเพิ่มชื่อเข้าในทะเบียน (ท.ร.14) กรณีคนสัญชาติไทยที่เกิดต่างประเทศ 4,540 KB 217
การเพิ่มชื่อเข้าในทะเบียน (ท.ร.14) (กรณีตกสำรวจ) 4,518 KB 225
การเพิ่มชื่อเข้าในทะเบียน (ท.ร.14) (โดยใช้สูติบัตร ใบแจ้งการย้ายที่อยู่ หรือทะเบียนบ้านแบบเดิม) 4,484 KB 228
การเพิ่มชื่อเข้าในทะเบียน (ท.ร.14) (เพิ่มชื่อเด็กอนาถาซึ่งอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของบุคคล 4,483 KB 219
การเพิ่มชื่อเข้าในทะเบียน (ท.ร.13) 4,504 KB 252
การเพิ่มชื่อเข้าในทะเบียน (ท.ร.13) กรณีคนต่างด้าวที่เข้ามาในประเทศไทยโดยหลบหนีเข้าเมืองแต่ได้ 4,535 KB 223
การเกิด 3,660 KB 271
topic filesize download
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2561 3,183 KB 72
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2560 6,087 KB 218
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่องานบริการเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2561 4,817 KB 42
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่องานบริการเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2560 3,148 KB 268
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่องานบริการเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2559 1,078 KB 391
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่องานบริการเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2558 842 KB 328
topic filesize download
รายงานความพึงพอใจต่อการจัดงานประเพณีออกพรรษา 2560 2,696 KB 190
รายงานความพึงพอใจต่อการจัดงานประเพณีออกพรรษา 2559 2,702 KB 245
รายงานความพึงพอใจต่อการจัดงานประเพณีออกพรรษา 2558 3,232 KB 205
รายงานความพึงพอใจต่อการจัดงานประเพณีออกพรรษา 2557 2,004 KB 279
รายงานความพึงพอใจต่อการจัดงานประเพณีออกพรรษา 2556 4,997 KB 273
รายงานความพึงพอใจต่อการจัดงานบุญคูณเมือง 2560 3,465 KB 157
รายงานความพึงพอใจต่อการจัดงานบุญคูณเมือง 2556 3,941 KB 335
รายงานความพึงพอใจต่อการจัดงานขอนแก่น เลิฟมิวสิคเฟสติวัล 2557 2,515 KB 279
รายงานความพึงพอใจต่อการจัดงานขอนแก่น เลิฟมิวสิคเฟสติวัล 2556 3,294 KB 229
รายงานความพึงพอใจต่อการจัดงานขอนแก่นไบค์วีค 2556 2,904 KB 217
รายงานความพึงพอใจต่อการจัดงานสมโภชศาลเจ้าปึงเถ่ากง-ม่า 2557 2,645 KB 263