ข้อมูลด้านการเงินการคลัง

ลำดับข้อมูล ชื่อข้อมูล ดาวน์โหลด
1 สถิติรายรับ-รายจ่ายเทศบาลนครขอนแก่น
2 สถิติการบริหารรายรับ-รายจ่ายเทศบาลนครขอนแก่น
3 สถิติการจัดเก็บภาษีเทศบาลนครขอนแก่น
4 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน (ของสตง.)
- ประจำปีงบประมาณ 2563
- ประจำปีงบประมาณ 2565
- ประจำปีงบประมาณ 2566
5 รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน
- ประจำปีงบประมาณ 2558
- ประจำปีงบประมาณ 2559
- ประจำปีงบประมาณ 2560
- ประจำปีงบประมาณ 2561
- ประจำปีงบประมาณ 2562
- ประจำปีงบประมาณ 2563
- ประจำปีงบประมาณ 2564
- ประจำปีงบประมาณ 2565
- ประจำปีงบประมาณ 2566
6 รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน (รายไตรมาส)
- ประจำปีงบประมาณ 2561 ประจำไตรมาสที่ 2 (1 ตุลาคม 2560 - 31 มีนาคม 2561)
- ประจำปีงบประมาณ 2562 รายละเอียด
- ประจำปีงบประมาณ 2563 รายละเอียด
- ประจำปีงบประมาณ 2564 รายละเอียด
- ประจำปีงบประมาณ 2565 รายละเอียด
7 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (รายเดือน)
- ประจำปีงบประมาณ 2561 รายละเอียด
- ประจำปีงบประมาณ 2562 รายละเอียด
- ประจำปีงบประมาณ 2563 รายละเอียด
- ประจำปีงบประมาณ 2564 รายละเอียด
- ประจำปีงบประมาณ 2565 รายละเอียด
- ประจำปีงบประมาณ 2566 รายละเอียด
- ประจำปีงบประมาณ 2567 รายละเอียด
8 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
- แผนปฏิบัติการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560
- แผนปฏิบัติการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
- เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
- เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 รายละเอียด
- เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 รายละเอียด
- เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 รายละเอียด
- เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 รายละเอียด
- เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 รายละเอียด
9 รายงานแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
- ประจำปีงบประมาณ 2563 รายละเอียด
- ประจำปีงบประมาณ 2564 รายละเอียด
- ประจำปีงบประมาณ 2565 รายละเอียด
10 รายงานติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
- ประจำปีงบประมาณ 2564
- ประจำปีงบประมาณ 2565
11 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
- ประจำปีงบประมาณ 2562 รายละเอียด
- ประจำปีงบประมาณ 2563 รายละเอียด
- ประจำปีงบประมาณ 2564 รายละเอียด
12 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
- ประจำปีงบประมาณ 2561
- ประจำปีงบประมาณ 2562
- ประจำปีงบประมาณ 2563
- ประจำปีงบประมาณ 2564
- ประจำปีงบประมาณ 2565
13 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
- ประจำปีงบประมาณ 2562
- ประจำปีงบประมาณ 2563
- ประจำปีงบประมาณ 2564
- ประจำปีงบประมาณ 2565
- ประจำปีงบประมาณ 2566
14 รายงานรับ-จ่ายเงิน
- ประจำปีงบประมาณ 2560 รายละเอียด
- ประจำปีงบประมาณ 2561 รายละเอียด
- ประจำปีงบประมาณ 2562 รายละเอียด
- ประจำปีงบประมาณ 2563 รายละเอียด
- ประจำปีงบประมาณ 2564 รายละเอียด
- ประจำปีงบประมาณ 2565 รายละเอียด
- ประจำปีงบประมาณ 2566 รายละเอียด
- ประจำปีงบประมาณ 2567 รายละเอียด
15 งบทดลอง
- ประจำปีงบประมาณ 2560 รายละเอียด
- ประจำปีงบประมาณ 2561 รายละเอียด
- ประจำปีงบประมาณ 2562 รายละเอียด
- ประจำปีงบประมาณ 2563 รายละเอียด
- ประจำปีงบประมาณ 2564 รายละเอียด