ข้อมูลด้านการเงินการคลัง

ลำดับข้อมูล ชื่อข้อมูล ดาวน์โหลด
1 สถิติรายรับ-รายจ่ายของเทศบาลนครขอนแก่น
2 สถิติการบริหารรายรับ-รายจ่ายของเทศบาลนครขอนแก่น
3 สถิติการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่
4 สถิติการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน
5 สถิติการจัดเก็บภาษีป้าย
6 รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน
- ประจำปีงบประมาณ 2558
- ประจำปีงบประมาณ 2559
- ประจำปีงบประมาณ 2560
- ประจำปีงบประมาณ 2561
- ประจำปีงบประมาณ 2562
7 รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน (รายไตรมาส)
- ประจำปีงบประมาณ 2561 ประจำไตรมาสที่ 2 (1 ตุลาคม 2560 - 31 มีนาคม 2561)
- ประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำไตรมาสที่ 1 (1 ตุลาคม 2561 - 31 ธันวาคม 2561)
- ประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำไตรมาสที่ 2 (1 ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562)
- ประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำไตรมาสที่ 3 (1 ตุลาคม 2561 - 30 มิถุนายน 2562)
- ประจำปีงบประมาณ 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)
- ประจำปีงบประมาณ 2563 ประจำไตรมาสที่ 1 (1 ตุลาคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562)
8 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
- ประจำปีงบประมาณ 2561
9 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (รายเดือน)
- ประจำปีงบประมาณ 2561 รายละเอียด
- ประจำปีงบประมาณ 2562 รายละเอียด
- ประจำปีงบประมาณ 2563 รายละเอียด
10 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
- แผนปฏิบัติการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 รายละเอียด
- แผนปฏิบัติการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 รายละเอียด
- เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 รายละเอียด
- เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 รายละเอียด
- เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 รายละเอียด
- เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (จ่ายขาดเงินสะสม) รายละเอียด
11 รายงานรับ-จ่ายเงิน
- ประจำปีงบประมาณ 2560 รายละเอียด
- ประจำปีงบประมาณ 2561 รายละเอียด
- ประจำปีงบประมาณ 2562 รายละเอียด
- ประจำปีงบประมาณ 2563 รายละเอียด
12 งบทดลอง
- ประจำปีงบประมาณ 2560 รายละเอียด
- ประจำปีงบประมาณ 2561 รายละเอียด
- ประจำปีงบประมาณ 2562 รายละเอียด
- ประจำปีงบประมาณ 2563 รายละเอียด