ข้อมูลด้านการเงินการคลัง

ลำดับข้อมูล ชื่อข้อมูล ดาวน์โหลด
1 รายรับ-รายจ่ายของเทศบาลนครขอนแก่น
2 การบริหารรายรับ-รายจ่ายของเทศบาลนครขอนแก่น
3 สถิติการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่
4 สถิติการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน
5 สถิติการจัดเก็บภาษีป้าย
6 รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2560
- ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559
- ประจำเดือนธันวาคม 2559
- ประจำเดือนมกราคม 2560
- ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560
- ประจำเดือนมีนาคม 2560
7 งบทดลอง ประจำปีงบประมาณ 2560
- ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559
- ประจำเดือนธันวาคม 2559
- ประจำเดือนมกราคม 2560
- ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560
- ประจำเดือนมีนาคม 2560
8 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560
- ประจำเดือนมีนาคม 2560