ข้อมูลด้านการเงินการคลัง

ลำดับข้อมูล ชื่อข้อมูล ดาวน์โหลด
1 รายรับ-รายจ่ายของเทศบาลนครขอนแก่น
2 การบริหารรายรับ-รายจ่ายของเทศบาลนครขอนแก่น
3 สถิติการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่
4 สถิติการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน
5 สถิติการจัดเก็บภาษีป้าย
6 รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน
- ประจำปีงบประมาณ 2558
- ประจำปีงบประมาณ 2559
7 รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2560
- ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559
- ประจำเดือนธันวาคม 2559
- ประจำเดือนมกราคม 2560
- ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560
- ประจำเดือนมีนาคม 2560
- ประจำเดือนเมษายน 2560
- ประจำเดือนพฤษภาคม 2560
- ประจำเดือนมิถุนายน 2560
- ประจำเดือนกรกฎาคม 2560
- ประจำเดือนสิงหาคม 2560
8 งบทดลอง ประจำปีงบประมาณ 2560
- ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559
- ประจำเดือนธันวาคม 2559
- ประจำเดือนมกราคม 2560
- ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560
- ประจำเดือนมีนาคม 2560
- ประจำเดือนเมษายน 2560
- ประจำเดือนพฤษภาคม 2560
- ประจำเดือนมิถุนายน 2560
- ประจำเดือนกรกฎาคม 2560
- ประจำเดือนสิงหาคม 2560