รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ 2563

ลำดับข้อมูล ชื่อข้อมูล ดาวน์โหลด
1 รายงานผลการเบิกจ่ายเงินตามแผนการใช้เงิน ไตรมาสที่ 1/2563 (ตุลาคม - ธันวาคม 2562)
2 รายงานผลการเบิกจ่ายเงินตามแผนการใช้เงิน ไตรมาสที่ 2/2563 (มกราคม - มีนาคม 2563)
3 รายงานผลการเบิกจ่ายเงินตามแผนการใช้เงิน ประจำปีงบประมาณ 2563 (ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563)