ข้อมูลพื้นฐาน

ประวัติเทศบาลนครขอนแก่น


 

ข้อมูลพื้นฐาน

ลำดับข้อมูล ชื่อข้อมูล ดาวน์โหลด
1 ประวัติเทศบาลนครขอนแก่น
2 ที่ตั้งและอาณาเขตของเทศบาลนครขอนแก่น
3 ลักษณะภูมิประเทศและทิศทาง
4 อัตรากำลังพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง เทศบาลนครขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลนครขอนแก่น