วิสัยทัศน์ พันธกิจ การพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น


วิสัยทัศน์

"พัฒนาเมืองสู่สากล  สร้างสังคมแห่งความสุข"

พันธกิจ

  1. พัฒนาศักยภาพนครขอนแก่นเพื่อเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม
  2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมให้เป็นนครที่น่าอยู่ในระดับสากล
  3. พัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคมให้เป็นสังคมที่เอื้ออาทรและพร้อมต่อการพัฒนา
  4. พัฒนาขีดความสามารถขององค์กรในการบริหารงานท้องถิ่น


คำแถลงนโยบายฉบับเต็ม