ข้อมูลสาธารณสุข

ลำดับข้อมูล ชื่อข้อมูล ดาวน์โหลด
1 ข้อมูลทรัพยากรสาธารณสุข
2 โรคไข้เลือดออก
3 โรคมือเท้าปาก
4 โรคระบาดที่สำคัญและช่วงเวลาการระบาด
5 สถิติจำนวนผู้ป่วยที่ใช้บริการศูนย์บริการฯ จำแนกตามกลุ่มสาเหตุการป่วย
6 สถิติจำนวนผู้รับการตรวจ - รักษาที่ศูนย์บริการฯ จำแนกตามประเภทสิทธิการรักษา
7 HIV and AIDS