ข้อมูลสาธารณสุข

ลำดับข้อมูล ชื่อข้อมูล ดาวน์โหลด
1 อัตราการใช้บริการผู้ป่วยนอก จำแนกกลุ่มสิทธิ์ (ครั้งต่อคนต่อปี) เขตเทศบาลนครขอนแก่น CUP โรงพยาบาลขอนแก่น/ศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ 2564
2 ข้อมูลพื้นฐานและสรุปผู้รับบริการ จำแนกตามหน่วยบริการ เขตเทศบาลนครขอนแก่น CUP โรงพยาบาลขอนแก่น/รพ.ศรีนครินทร์ ปีงบประมาณ 2564
3 ข้อมูลบุคลากรประจำศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครขอนแก่น ปี พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2565
4 ข้อมูลทะเบียนจุดผ่อนผัน ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
5 ข้อมูลทะเบียนตลาด ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
6 โรคระบาดที่สำคัญและช่วงเวลาการระบาด
7 สถิติการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
8 โรคไข้เลือดออก
9 โรคมือเท้าปาก
10 HIV and AIDS