topic filesize download
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 2,505 KB 380
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 11,040 KB 634
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เพิ่มเติม 1,889 KB 297
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 21,148 KB 263
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 เพิ่มเติม ฉบับที่ 5 4,799 KB 243
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 2,761 KB 158
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 4,924 KB 126
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 4,773 KB 155
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557-2559 6,954 KB 214
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2556-2558 เพิ่มเติม 1,574 KB 119
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2556-2558 5,242 KB 131
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2555-2557 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 5,280 KB 121
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2555-2557 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 1,685 KB 108
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2555-2557 5,012 KB 107
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2554-2556 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 824 KB 128
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2554-2556 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 1,259 KB 104
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2553-2555 4,422 KB 111
topic filesize download
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) 2,543 KB 174
แก้ไขแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561 24,965 KB 146
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561 3,862 KB 120
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2560 14,474 KB 331
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2559 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) 1,774 KB 177
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2559 51,194 KB 140
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2558 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) 690 KB 132
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2558 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) 791 KB 116
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2558 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 422 KB 115
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2558 3,629 KB 200
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2556 8,134 KB 128
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2554 2,437 KB 117
topic filesize download
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปี 2561 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 เมษายน 2561) 672 KB 46
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปี 2560 11,243 KB 29
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปี 2560 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560) 3,950 KB 158
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปี 2560 (ไตรมาสที่ 2) 802 KB 329
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปี 2560 (ไตรมาสที่ 1) 948 KB 1858
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปี 2559 27,617 KB 180
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปี 2558 2,692 KB 243
topic filesize download
รายงานการประเมินการจัดงานประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน 2561 5,368 KB 15
รายงานการประเมินการจัดงานประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน 2560 15,494 KB 10
รายงานการประเมินการจัดงานประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน 2559 25,311 KB 146
รายงานการประเมินการจัดงานประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน 2558 2,984 KB 101
รายงานการประเมินการจัดงานประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน 2557 4,201 KB 134
รายงานการประเมินการจัดงานประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน 2556 1,472 KB 92
รายงานการประเมินการจัดงานนครขอนแก่นเคานท์ดาวน์ 2561 11,177 KB 27
รายงานการประเมินการจัดงานนครขอนแก่นเคานท์ดาวน์ 2560 23,996 KB 140
รายงานการประเมินการจัดงานนครขอนแก่นเคานท์ดาวน์ 2559 14,664 KB 111
รายงานการประเมินการจัดงานนครขอนแก่นเคานท์ดาวน์ 2558 2,283 KB 99
รายงานการประเมินการจัดงานนครขอนแก่นเคานท์ดาวน์ 2557 3,958 KB 117
รายงานการประเมินการจัดงานนครขอนแก่นเคานท์ดาวน์ 2556 4,434 KB 109
รายงานการประเมินการจัดงานมหัศจรรย์พรรณไม้นานาชาติ 2560 10,476 KB 26
รายงานการประเมินการจัดงานมหัศจรรย์พรรณไม้นานาชาติ 2559 17,455 KB 125
รายงานการประเมินการจัดงานมหัศจรรย์พรรณไม้นานาชาติ 2558 22,761 KB 118
รายงานการประเมินการจัดงานมหัศจรรย์พรรณไม้นานาชาติ 2557 3,185 KB 133
รายงานการประเมินการจัดงานมหัศจรรย์พรรณไม้นานาชาติ 2556 43,542 KB 95
topic filesize download
การตรวจรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 4,560 KB 164
การขออนุญาตโฆษณา โดยใช้เครื่องเสียง 5,827 KB 143
การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ (กรณีบัตรเดิมหมดอายุ) 4,492 KB 134
การขอมีบัตรประจำตัวประชาชน กรณีขอมีบัตรเป็นครั้งแรก 4,501 KB 124
การขอบ้านเลขที่ 4,498 KB 217
การขอเล่มทะเบียนบ้านใหม่ 4,558 KB 174
การขอเปลี่ยนบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ (กรณีบัตรหายหรือถูกทำลาย) 4,538 KB 138
การขอเปลี่ยนบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ (กรณีบัตรชำรุดในสาระสำคัญ) 4,492 KB 123
การขอเปลี่ยนบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ (กรณีเปลี่ยนที่อยู่ใหม่) 4,490 KB 124
การขอเปลี่ยนบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ (กรณีเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล) 5,434 KB 131
การแจ้งย้ายที่อยู่ การแจ้งย้ายออก 4,473 KB 143
การแจ้งย้ายที่อยู่ การแจ้งย้ายปลายทาง 3,623 KB 224
การแจ้งย้ายที่อยู่ การแจ้งย้ายเข้า 4,531 KB 163
การแจ้งการตาย 5,464 KB 123
การแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 4,501 KB 123
การเพิ่มชื่อ-ถอนชื่อ ในการเลือกตั้ง 4,528 KB 121
การเพิ่มชื่อเข้าในทะเบียน (ท.ร.14) กรณีคนสัญชาติไทยที่เกิดต่างประเทศ 4,540 KB 128
การเพิ่มชื่อเข้าในทะเบียน (ท.ร.14) (กรณีตกสำรวจ) 4,518 KB 120
การเพิ่มชื่อเข้าในทะเบียน (ท.ร.14) (โดยใช้สูติบัตร ใบแจ้งการย้ายที่อยู่ หรือทะเบียนบ้านแบบเดิม) 4,484 KB 136
การเพิ่มชื่อเข้าในทะเบียน (ท.ร.14) (เพิ่มชื่อเด็กอนาถาซึ่งอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของบุคคล 4,483 KB 135
การเพิ่มชื่อเข้าในทะเบียน (ท.ร.13) 4,504 KB 135
การเพิ่มชื่อเข้าในทะเบียน (ท.ร.13) กรณีคนต่างด้าวที่เข้ามาในประเทศไทยโดยหลบหนีเข้าเมืองแต่ได้ 4,535 KB 131
การเกิด 3,660 KB 146
topic filesize download
รายงานความพึงพอใจต่อการจัดงานประเพณีออกพรรษา 2560 2,696 KB 64
รายงานความพึงพอใจต่อการจัดงานประเพณีออกพรรษา 2559 2,702 KB 124
รายงานความพึงพอใจต่อการจัดงานประเพณีออกพรรษา 2558 3,232 KB 114
รายงานความพึงพอใจต่อการจัดงานประเพณีออกพรรษา 2557 2,004 KB 113
รายงานความพึงพอใจต่อการจัดงานประเพณีออกพรรษา 2556 4,997 KB 148
รายงานความพึงพอใจต่อการจัดงานบุญคูณเมือง 2560 3,465 KB 53
รายงานความพึงพอใจต่อการจัดงานบุญคูณเมือง 2556 3,941 KB 178
รายงานความพึงพอใจต่อการจัดงานขอนแก่น เลิฟมิวสิคเฟสติวัล 2557 2,515 KB 110
รายงานความพึงพอใจต่อการจัดงานขอนแก่น เลิฟมิวสิคเฟสติวัล 2556 3,294 KB 111
รายงานความพึงพอใจต่อการจัดงานขอนแก่นไบค์วีค 2556 2,904 KB 111
รายงานความพึงพอใจต่อการจัดงานสมโภชศาลเจ้าปึงเถ่ากง-ม่า 2557 2,645 KB 130