ข้อมูลสาธารณูปโภค

ลำดับข้อมูล ชื่อข้อมูล ดาวน์โหลด
1 การคมนาคม
2 ข้อมูลการให้บริการไฟฟ้า
3 ข้อมูลผู้ใช้น้ำประปา
4 ข้อมูลการปรับปรุงถนนซอย
- ปีงบประมาณ 2556
- ปีงบประมาณ 2557
- ปีงบประมาณ 2558
- ปีงบประมาณ 2559
- ปีงบประมาณ 2560
- ปีงบประมาณ 2561
- ปีงบประมาณ 2562