ผังโครงสร้างฝ่ายบริหาร

  • โครงสร้างเทศบาลนครขอนแก่นฝ่ายบริหาร              >  ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์นายกเทศมนตรี  ได้แก่

                   1.  นายพีระพล    พัฒนพีระเดช                 2.  นายวราดล    พัฒน์ดำรงจิตร                 3.  นายกิตตินันท์    วงศ์ทองเจริญ

                   4.  นายวชิระ    ตราชู                                5.  นายอัศนีย์    อุ่นแก้ว                            6.  นายปิยะบุตร    พรหมลักขโณ

                   7.  ดร.อรอนงค์    แสวงการ                       8.  นายธนสิน    อุ่นสากล                          9.  นายรัฐสภา    พงษ์ภิญโญ

                  10. นายวุฒิพร    ศรีมังกรแก้ว                    11. นายเรือง    สุรเสียง                             12. พล.อ.ต.ปัญญา    เชียงอารีย์