ผังโครงสร้างฝ่ายบริหาร

  • โครงสร้างเทศบาลนครขอนแก่นฝ่ายการเมืองนายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์
นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น
เบอร์ติดต่อ : 043-221578  • โครงสร้างเทศบาลนครขอนแก่นฝ่ายประจำ