ประกาศสอบราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้ชนะ
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกขนส่งขยะจากสถานีขนถ่ายขยะบ้านโนนทันไปยังโรงงานไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใช้ขยะเป็นเชื้อเพลิง (บ้านคำบอน) จำนวน 16,200 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สอบราคา ราคากลาง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้ชนะ
ประกาศประกวดราคาซื้อหนังสือเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สอบราคา ราคากลาง
ประกาศขายทอดตลาด ซากครุภัณฑ์ จำนวน 335 รายการ (รถใช้ในราชการ จำนวน 17 รายการ มิได้โอนทะเบียน) สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
สอบราคา ราคากลาง

ประกาศสมัครงานเทศบาลนครขอนแก่น

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไป เป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ ในตำแหน่งนักวิชาการคลัง ระดับปฏิบัติการ
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจ(ผู้พิการ)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้พิการ)
ประกาศรับสมัครสรรหานักเรียน นักศึกษาเพื่อจัดจ้างช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน
ประกาศรับสมัคร(คนพิการ)เพื่อการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเทศบาลนครขอนแก่น
ประกาศกำหนด วัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเป็นพนักงานจ้างเทศบาลนครขอนแก่น

ระบบให้บริการ

img
E-Service
img
ระบบจดทะเบียนพาณิชย์
img
ตรวจสอบสภาพการจราจร และกล้อง CCTV
img
ระบบบริการสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Gis Kkm Map)
img
ระบบร้องทุกข์ (U-phee)
img
Line Bot สายตรงสำนักช่าง
img
ข้อมูลเชิงสถิติ (KKmuni Dashboard Portal)
img
ครูหมอพ่อแม่
img
ร้องเรียนการทุจริตคอรัปชั่น
img
ระบบจองห้องประชุม
img
ระบบติดตามฏีกา
img
ระบบเอกสารประกอบการประชุม
img
ระบบบุคลากร
img
ระบบพัฒนาบุคลากร
img
ระบบวันลา
img
ระบบฐานข้อมูลการติดตั้งป้ายชั่วคราว
img
ระบบทะเบียนประวัติคนพิการ
img
ระบบซ่อมบำรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
img
ระบบทะเบียน ATK-PCR
img
ระบบคัดกรองการติดเชื้อโรคไวรัสตับอักเสบบีและซี
img
MIS-MAP
img
ระบบทะเบียนคุมผู้เช่ารายตัวและทรัพย์สินที่เช่าจากกรมธนารักษ์
img
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
img
Webboard
img
ระบบสารสนเทศด้านแผนและงบประมาณของสถานศึกษา