ความพึงพอใจต่อการบริหารงานของผู้บริหาร

1. การดำเนินงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้

2. การรับฟังความเห็นของประชาชน

3. การสนองตอบความต้องการของประชาชน

4. การรักษาผลประโยชน์ของประชาชน

5. ความซื่อสัตย์ในการทำงานและโปร่งใส

6. ความอุตสาหะ มุ่งมั่น และอุทิศตนให้กับการทำงาน

7. ความเป็นกันเอง เข้าถึงง่าย

8. การให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น หรือ การมีส่วนร่วมในการทำงาน

9. ภาพรวมของการบริหารงานของผู้บริหารเทศบาลนครขอนแก่น