topic filesize download
รายงานการติดตามประเมินผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสู่การปฏิบัติ รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2562 18,845 KB 14
รายงานการติดตามประเมินผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสู่การปฏิบัติ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2562 47 KB 102
รายงานการติดตามประเมินผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสู่การปฏิบัติ รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2561 148 KB 173
คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน 218 KB 53
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.2561 483 KB 390
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) 599 KB 336
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) 304 KB 816
topic filesize download
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2/2563 เทศบาลนครขอนแก่น 492 KB 18
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1/2563 เทศบาลนครขอนแก่น 316 KB 12
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลนครขอนแก่น แก้ไข ครั้งที่ 3/2562 540 KB 62
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลนครขอนแก่น แก้ไข ครั้งที่ 2/2562 983 KB 66
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลนครขอนแก่น แก้ไข ครั้งที่ 1/2562 830 KB 109
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลนครขอนแก่น เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2562 795 KB 95
แผนพัฒนาท้องถิ่น เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5/2562 เทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 29,793 KB 65
แผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม ฉบับที่ 5/2562 เทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 17,883 KB 41
แผนพัฒนาท้องถิ่น เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4/2562 เทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 917 KB 32
แผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม ฉบับที่ 4/2562 เทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 302 KB 35
แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) เทศบาลนครขอนแก่น ครั้งที่ 6/2562 99 KB 42
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลนครขอนแก่น 277,536 KB 444
แผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม ฉบับที่ 3/2562 เทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 7,573 KB 180
แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น ครั้งที่ 5/2561 87 KB 261
แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น ครั้งที่ 4/2561 153 KB 319
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3/2561 19,042 KB 276
แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น ครั้งที่ 3/2561 1,264 KB 221
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2/2561 63,970 KB 377
แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น ครั้งที่ 2/2561 6,305 KB 352
แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น 20,654 KB 1205
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2560 32,462 KB 2603
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น 19,761 KB 2119
topic filesize download
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 2,505 KB 618
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 11,040 KB 2275
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เพิ่มเติม 1,889 KB 486
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 21,148 KB 441
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 เพิ่มเติม ฉบับที่ 5 4,799 KB 940
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 2,761 KB 305
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 4,924 KB 245
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 4,773 KB 465
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557-2559 6,954 KB 426
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2556-2558 เพิ่มเติม 1,574 KB 247
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2556-2558 5,242 KB 270
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2555-2557 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 5,280 KB 272
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2555-2557 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 1,685 KB 269
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2555-2557 5,012 KB 245
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2554-2556 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 824 KB 248
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2554-2556 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 1,259 KB 215
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2553-2555 4,422 KB 231
topic filesize download
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563 63,851 KB 11
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562 40,482 KB 150
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 931 KB 267
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 2,543 KB 672
แก้ไขแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561 24,965 KB 533
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561 3,862 KB 367
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2560 14,474 KB 492
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2559 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 1,774 KB 322
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2559 51,194 KB 252
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2558 เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 690 KB 257
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2558 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 791 KB 229
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2558 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 422 KB 247
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2558 3,629 KB 483
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2556 8,134 KB 271
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2554 2,437 KB 239
topic filesize download
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปี 2562 22,571 KB 12
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปี 2561 21,776 KB 120
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปี 2561 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) 688 KB 262
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปี 2561 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 31 มีนาคม 2561) 672 KB 456
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปี 2560 11,243 KB 219
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปี 2560 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560) 3,950 KB 517
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปี 2560 (ไตรมาสที่ 2) 802 KB 591
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปี 2560 (ไตรมาสที่ 1) 948 KB 2231
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปี 2559 27,617 KB 319
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปี 2558 2,692 KB 482
topic filesize download
รายงานการประเมินการจัดงานประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน 2562 26,474 KB 57
รายงานการประเมินการจัดงานประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน 2561 5,368 KB 173
รายงานการประเมินการจัดงานประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน 2560 15,494 KB 131
รายงานการประเมินการจัดงานประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน 2559 25,311 KB 275
รายงานการประเมินการจัดงานประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน 2558 2,984 KB 213
รายงานการประเมินการจัดงานประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน 2557 4,201 KB 394
รายงานการประเมินการจัดงานประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน 2556 1,472 KB 211
รายงานการประเมินการจัดงานนครขอนแก่นเคานท์ดาวน์ 2562 2,972 KB 76
รายงานการประเมินการจัดงานนครขอนแก่นเคานท์ดาวน์ 2561 11,177 KB 163
รายงานการประเมินการจัดงานนครขอนแก่นเคานท์ดาวน์ 2560 23,996 KB 304
รายงานการประเมินการจัดงานนครขอนแก่นเคานท์ดาวน์ 2559 14,664 KB 240
รายงานการประเมินการจัดงานนครขอนแก่นเคานท์ดาวน์ 2558 2,283 KB 258
รายงานการประเมินการจัดงานนครขอนแก่นเคานท์ดาวน์ 2557 3,958 KB 390
รายงานการประเมินการจัดงานนครขอนแก่นเคานท์ดาวน์ 2556 4,434 KB 219
รายงานการประเมินการจัดงานมหัศจรรย์พรรณไม้นานาชาติ 2562 5,141 KB 62
รายงานการประเมินการจัดงานมหัศจรรย์พรรณไม้นานาชาติ 2560 10,476 KB 172
รายงานการประเมินการจัดงานมหัศจรรย์พรรณไม้นานาชาติ 2559 17,455 KB 267
รายงานการประเมินการจัดงานมหัศจรรย์พรรณไม้นานาชาติ 2558 22,761 KB 242
รายงานการประเมินการจัดงานมหัศจรรย์พรรณไม้นานาชาติ 2557 3,185 KB 288
รายงานการประเมินการจัดงานมหัศจรรย์พรรณไม้นานาชาติ 2556 43,542 KB 206
รายงานการประเมินการจัดงานสวนเรืองแสง 2562 3,159 KB 74
topic filesize download
กระบวนการดำเนินงานคัดเลือกผู้มีสิทธิรับทุนการศึกษาให้แก่ผู้ด้อยโอกาส "ระดับปริญญาตรี" 1,013 KB 38
กระบวนการจัดประชาคมท้องถิ่น 253 KB 39
แผนภูมิแสดงขั้นตอนการรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย 497 KB 39
แผนผังการกำหนดขั้นตอนการขออนุญาตใช้เสียง 93 KB 33
การปรับปรุงคู่มือสำหรับประชาชน ระยะที่ 2 ตามพ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558 ในส่วนของกระบวนงานที่ส่วนกลางเป็นผู้อนุญาต 326 KB 250
การตรวจรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 4,560 KB 365
การขออนุญาตโฆษณา โดยใช้เครื่องเสียง 5,827 KB 298
การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ (กรณีบัตรเดิมหมดอายุ) 4,492 KB 256
การขอมีบัตรประจำตัวประชาชน กรณีขอมีบัตรเป็นครั้งแรก 4,501 KB 260
การขอบ้านเลขที่ 4,498 KB 465
การขอเล่มทะเบียนบ้านใหม่ 4,558 KB 317
การขอเปลี่ยนบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ (กรณีบัตรหายหรือถูกทำลาย) 4,538 KB 260
การขอเปลี่ยนบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ (กรณีบัตรชำรุดในสาระสำคัญ) 4,492 KB 243
การขอเปลี่ยนบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ (กรณีเปลี่ยนที่อยู่ใหม่) 4,490 KB 249
การขอเปลี่ยนบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ (กรณีเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล) 5,434 KB 277
การแจ้งย้ายที่อยู่ การแจ้งย้ายออก 4,473 KB 309
การแจ้งย้ายที่อยู่ การแจ้งย้ายปลายทาง 3,623 KB 620
การแจ้งย้ายที่อยู่ การแจ้งย้ายเข้า 4,531 KB 372
การแจ้งการตาย 5,464 KB 300
การแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 4,501 KB 252
การเพิ่มชื่อ-ถอนชื่อ ในการเลือกตั้ง 4,528 KB 226
การเพิ่มชื่อเข้าในทะเบียน (ท.ร.14) กรณีคนสัญชาติไทยที่เกิดต่างประเทศ 4,540 KB 239
การเพิ่มชื่อเข้าในทะเบียน (ท.ร.14) (กรณีตกสำรวจ) 4,518 KB 247
การเพิ่มชื่อเข้าในทะเบียน (ท.ร.14) (โดยใช้สูติบัตร ใบแจ้งการย้ายที่อยู่ หรือทะเบียนบ้านแบบเดิม) 4,484 KB 276
การเพิ่มชื่อเข้าในทะเบียน (ท.ร.14) (เพิ่มชื่อเด็กอนาถาซึ่งอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของบุคคล 4,483 KB 242
การเพิ่มชื่อเข้าในทะเบียน (ท.ร.13) 4,504 KB 301
การเพิ่มชื่อเข้าในทะเบียน (ท.ร.13) กรณีคนต่างด้าวที่เข้ามาในประเทศไทยโดยหลบหนีเข้าเมืองแต่ได้ 4,535 KB 262
การเกิด 3,660 KB 318
topic filesize download
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2562 974 KB 11
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2561 3,183 KB 166
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2560 6,087 KB 243
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่องานบริการเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2562 1,567 KB 12
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่องานบริการเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2561 4,817 KB 86
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่องานบริการเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2560 3,148 KB 310
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่องานบริการเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2559 1,078 KB 448
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่องานบริการเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2558 842 KB 379
topic filesize download
รายงานความพึงพอใจต่อการจัดงานประเพณีออกพรรษา 2560 2,696 KB 227
รายงานความพึงพอใจต่อการจัดงานประเพณีออกพรรษา 2559 2,702 KB 269
รายงานความพึงพอใจต่อการจัดงานประเพณีออกพรรษา 2558 3,232 KB 229
รายงานความพึงพอใจต่อการจัดงานประเพณีออกพรรษา 2557 2,004 KB 368
รายงานความพึงพอใจต่อการจัดงานประเพณีออกพรรษา 2556 4,997 KB 306
รายงานความพึงพอใจต่อการจัดงานบุญคูณเมือง 2560 3,465 KB 188
รายงานความพึงพอใจต่อการจัดงานบุญคูณเมือง 2556 3,941 KB 370
รายงานความพึงพอใจต่อการจัดงานขอนแก่น เลิฟมิวสิคเฟสติวัล 2557 2,515 KB 338
รายงานความพึงพอใจต่อการจัดงานขอนแก่น เลิฟมิวสิคเฟสติวัล 2556 3,294 KB 267
รายงานความพึงพอใจต่อการจัดงานขอนแก่นไบค์วีค 2556 2,904 KB 238
รายงานความพึงพอใจต่อการจัดงานสมโภชศาลเจ้าปึงเถ่ากง-ม่า 2557 2,645 KB 342