topic filesize download
แผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม ฉบับที่ 3/2562 เทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 7,573 KB 14
แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น ครั้งที่ 5/2561 87 KB 156
แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น ครั้งที่ 4/2561 153 KB 256
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3/2561 19,042 KB 199
แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น ครั้งที่ 3/2561 1,264 KB 157
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2/2561 63,970 KB 257
แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น ครั้งที่ 2/2561 6,305 KB 278
แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น 20,654 KB 960
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2560 32,462 KB 2447
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น 19,761 KB 1586
topic filesize download
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 2,505 KB 520
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 11,040 KB 1265
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เพิ่มเติม 1,889 KB 411
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 21,148 KB 373
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 เพิ่มเติม ฉบับที่ 5 4,799 KB 559
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 2,761 KB 235
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 4,924 KB 200
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 4,773 KB 314
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557-2559 6,954 KB 325
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2556-2558 เพิ่มเติม 1,574 KB 201
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2556-2558 5,242 KB 206
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2555-2557 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 5,280 KB 213
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2555-2557 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 1,685 KB 209
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2555-2557 5,012 KB 180
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2554-2556 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 824 KB 199
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2554-2556 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 1,259 KB 174
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2553-2555 4,422 KB 179
topic filesize download
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562 40,482 KB 23
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 931 KB 185
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 2,543 KB 545
แก้ไขแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561 24,965 KB 403
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561 3,862 KB 264
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2560 14,474 KB 423
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2559 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 1,774 KB 262
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2559 51,194 KB 213
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2558 เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 690 KB 215
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2558 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 791 KB 185
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2558 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 422 KB 199
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2558 3,629 KB 345
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2556 8,134 KB 220
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2554 2,437 KB 192
topic filesize download
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปี 2561 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) 688 KB 157
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปี 2561 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 31 มีนาคม 2561) 672 KB 379
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปี 2560 11,243 KB 143
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปี 2560 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560) 3,950 KB 354
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปี 2560 (ไตรมาสที่ 2) 802 KB 491
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปี 2560 (ไตรมาสที่ 1) 948 KB 2109
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปี 2559 27,617 KB 270
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปี 2558 2,692 KB 382
topic filesize download
รายงานการประเมินการจัดงานประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน 2561 5,368 KB 110
รายงานการประเมินการจัดงานประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน 2560 15,494 KB 82
รายงานการประเมินการจัดงานประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน 2559 25,311 KB 234
รายงานการประเมินการจัดงานประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน 2558 2,984 KB 177
รายงานการประเมินการจัดงานประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน 2557 4,201 KB 282
รายงานการประเมินการจัดงานประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน 2556 1,472 KB 168
รายงานการประเมินการจัดงานนครขอนแก่นเคานท์ดาวน์ 2562 2,972 KB 19
รายงานการประเมินการจัดงานนครขอนแก่นเคานท์ดาวน์ 2561 11,177 KB 111
รายงานการประเมินการจัดงานนครขอนแก่นเคานท์ดาวน์ 2560 23,996 KB 258
รายงานการประเมินการจัดงานนครขอนแก่นเคานท์ดาวน์ 2559 14,664 KB 196
รายงานการประเมินการจัดงานนครขอนแก่นเคานท์ดาวน์ 2558 2,283 KB 216
รายงานการประเมินการจัดงานนครขอนแก่นเคานท์ดาวน์ 2557 3,958 KB 253
รายงานการประเมินการจัดงานนครขอนแก่นเคานท์ดาวน์ 2556 4,434 KB 176
รายงานการประเมินการจัดงานมหัศจรรย์พรรณไม้นานาชาติ 2562 5,141 KB 17
รายงานการประเมินการจัดงานมหัศจรรย์พรรณไม้นานาชาติ 2560 10,476 KB 110
รายงานการประเมินการจัดงานมหัศจรรย์พรรณไม้นานาชาติ 2559 17,455 KB 219
รายงานการประเมินการจัดงานมหัศจรรย์พรรณไม้นานาชาติ 2558 22,761 KB 199
รายงานการประเมินการจัดงานมหัศจรรย์พรรณไม้นานาชาติ 2557 3,185 KB 222
รายงานการประเมินการจัดงานมหัศจรรย์พรรณไม้นานาชาติ 2556 43,542 KB 162
รายงานการประเมินการจัดงานสวนเรืองแสง 2562 3,159 KB 19
topic filesize download
การปรับปรุงคู่มือสำหรับประชาชน ระยะที่ 2 ตามพ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558 ในส่วนของกระบวนงานที่ส่วนกลางเป็นผู้อนุญาต 326 KB 50
การตรวจรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 4,560 KB 300
การขออนุญาตโฆษณา โดยใช้เครื่องเสียง 5,827 KB 240
การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ (กรณีบัตรเดิมหมดอายุ) 4,492 KB 213
การขอมีบัตรประจำตัวประชาชน กรณีขอมีบัตรเป็นครั้งแรก 4,501 KB 216
การขอบ้านเลขที่ 4,498 KB 354
การขอเล่มทะเบียนบ้านใหม่ 4,558 KB 264
การขอเปลี่ยนบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ (กรณีบัตรหายหรือถูกทำลาย) 4,538 KB 213
การขอเปลี่ยนบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ (กรณีบัตรชำรุดในสาระสำคัญ) 4,492 KB 199
การขอเปลี่ยนบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ (กรณีเปลี่ยนที่อยู่ใหม่) 4,490 KB 201
การขอเปลี่ยนบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ (กรณีเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล) 5,434 KB 213
การแจ้งย้ายที่อยู่ การแจ้งย้ายออก 4,473 KB 242
การแจ้งย้ายที่อยู่ การแจ้งย้ายปลายทาง 3,623 KB 415
การแจ้งย้ายที่อยู่ การแจ้งย้ายเข้า 4,531 KB 281
การแจ้งการตาย 5,464 KB 216
การแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 4,501 KB 211
การเพิ่มชื่อ-ถอนชื่อ ในการเลือกตั้ง 4,528 KB 186
การเพิ่มชื่อเข้าในทะเบียน (ท.ร.14) กรณีคนสัญชาติไทยที่เกิดต่างประเทศ 4,540 KB 196
การเพิ่มชื่อเข้าในทะเบียน (ท.ร.14) (กรณีตกสำรวจ) 4,518 KB 202
การเพิ่มชื่อเข้าในทะเบียน (ท.ร.14) (โดยใช้สูติบัตร ใบแจ้งการย้ายที่อยู่ หรือทะเบียนบ้านแบบเดิม) 4,484 KB 202
การเพิ่มชื่อเข้าในทะเบียน (ท.ร.14) (เพิ่มชื่อเด็กอนาถาซึ่งอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของบุคคล 4,483 KB 199
การเพิ่มชื่อเข้าในทะเบียน (ท.ร.13) 4,504 KB 221
การเพิ่มชื่อเข้าในทะเบียน (ท.ร.13) กรณีคนต่างด้าวที่เข้ามาในประเทศไทยโดยหลบหนีเข้าเมืองแต่ได้ 4,535 KB 203
การเกิด 3,660 KB 242
topic filesize download
รายงานความพึงพอใจต่อการจัดงานประเพณีออกพรรษา 2560 2,696 KB 159
รายงานความพึงพอใจต่อการจัดงานประเพณีออกพรรษา 2559 2,702 KB 223
รายงานความพึงพอใจต่อการจัดงานประเพณีออกพรรษา 2558 3,232 KB 187
รายงานความพึงพอใจต่อการจัดงานประเพณีออกพรรษา 2557 2,004 KB 241
รายงานความพึงพอใจต่อการจัดงานประเพณีออกพรรษา 2556 4,997 KB 249
รายงานความพึงพอใจต่อการจัดงานบุญคูณเมือง 2560 3,465 KB 136
รายงานความพึงพอใจต่อการจัดงานบุญคูณเมือง 2556 3,941 KB 301
รายงานความพึงพอใจต่อการจัดงานขอนแก่น เลิฟมิวสิคเฟสติวัล 2557 2,515 KB 243
รายงานความพึงพอใจต่อการจัดงานขอนแก่น เลิฟมิวสิคเฟสติวัล 2556 3,294 KB 205
รายงานความพึงพอใจต่อการจัดงานขอนแก่นไบค์วีค 2556 2,904 KB 199
รายงานความพึงพอใจต่อการจัดงานสมโภชศาลเจ้าปึงเถ่ากง-ม่า 2557 2,645 KB 228