หลักสูตรฝึกอบรม หน้า 1

เรื่อง จาก ดาวน์โหลด
ประชาสัมพันธ์ ณ วันที่ 27 มีนาคม 2566
การอบรมสัมมนาวิชาการและแสดงนวัตกรรมโครงการ เมืองยั่งยืน 2023 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม click
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการเขียนแบบ ถอดแบบงานก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ click
การประชุมวิชาการนานาชาติ Asia-Pacific Conference on Mosquito and Vector Control (AMV) 2023 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ click
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร เพิ่มพูนสมรรถนะในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหาร สมาชิกสภา และข้าราชการท้องถิ่นฯ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม click
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567 การบริหาร และค่าใช้จ่ายงบประมาณในการจัดทำบริการสาธารณะฯ มหาวิทยาลัยบูรพา click
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร ผู้นำการส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ รุ่นที่ 3 สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล click
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การจัดทำและพิจารณาร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567 ตามรูปแบบจำแนกงบประมาณ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ มหาวิทยาลัยบูรพา click
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร ผู้นำการส่งเสริมดิจิทัลด้านธุรกิจการเกษตร รุ่นที่ 4 สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล click
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านระบบออนไลน์ Application Zoom แขวงทางหลวงชนบทขอนแก่น click
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร เทคนิคและวิธีการการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำโครงการในงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2567 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น click
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 2566 จำนวน ๔ หลักสูตรฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลฯ click
หลักสูตร วุฒิบัตรการพัฒนาความสามารถผู้บริหารองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566 สถาบันพระปกเกล้า click
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเพิ่มประสิทธิภาพกิจการสภา การประชุมสภา และการจัดทำเทศบัญญัติ ข้อบัญญัติท้องถิ่น มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ click
ประชาสัมพันธ์ ณ วันที่ 21 มีนาคม 2566
ประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 25 สถาบันพระปกเกล้า click
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การเตรียมความพร้อมการจัดทำ แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 และโครงสร้างราชการและระดับตำแหน่งของข้าราชการและพนักงาน ส่วนท้องถิ่นฯ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม click
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร ปัญหาและข้อควรระวังในการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานก่อสร้าง และกรณีศึกษาปัญหาการเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการพัสดุฯ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม click
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร กลยุทธ์การบริหารองค์กร บริหารงบประมาณ การดำเนินการด้านกิจการสภา และกรณีศึกษาข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกฯ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม click
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร เทคนิคและแนวปฏิบัติในการเบิกค่าใช้จ่ายและการดำเนินการจัดหาพัสดุเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน การจัดฝึกอบรม การจัดงาน และขั้นตอนการดำเนินจัดซื้อจัดจ้างตามฯ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม click
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร เพิ่มพูนสมรรถนะในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหาร สมาชิกสภา และข้าราชการท้องถิ่นโดยรูปแบบทดสอบการตัดสินใจตามสถานการณ์ (Situational Judgement Test) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม click
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร เทคนิคการพูดในที่ชุมนุมชน และการพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และแนวการประชุมสภาท้องถิ่นที่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายฯ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม click
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา click
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การจัดซื้อหรือจ้าง การจัดทำร่างขอบเขตงาน การกำหนดราคากลาง การจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง การอุทธรณ์ การทำสัญญา การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา click
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร อบรมเชิงปฏิบัติการหลักการเขียนหนังสือราชการภายในและภายนอก การใช้สำนวนภาษา การจัดทำระเบียบวาระการประชุมและการจัดทำรายงานประชุมที่ถูกต้อง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา click
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การประชุมสภาในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี/ข้อบัญญัติทั่วไป และการเตรียมความพร้อมปรับขึ้นเงินค่าตอบแทน เงินประจำตำแหน่งฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา click
ผู้นำท้องถิ่นอนาคต กับการพัฒนาที่ยั่งยืน (ฉบับปรับปรุง) สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล click
ประชาสัมพันธ์ ณ วันที่ 20 มีนาคม 2566
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งการเลื่อนวิทยฐานะ และข้อตกลงในการปฏิบัติงาน (Performance Agreement PA) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา click
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร เรียนรู้วิธีการประชุมสภาในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี/ข้อบัญญัติทั่วไปทุกขั้นตอนในรูปแบบสภาจำลองฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา click
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การสร้างความเป็นเลิศองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นด้วยการสร้างสรรค์นวัตกรรมแพลตฟอร์มการพัฒนาท้องถิ่นและการบริหารบ้านเมืองที่ดีสู่การประเมินสิทธิภาพฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา click
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารงบประมาณภายใต้การงบประมาณ และการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินอย่างไรให้ถูกต้อง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา click
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การจัดซื้อหรือจ้าง การจัดทำร่างขอบเขตงาน การกำหนดราคากลาง การจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง การอุทธรณ์ การทำสัญญา การบริหารสัญญา การตรวจรับพัสดุฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา click
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร แนวทางปฏิบัติและหลักเกณฑ์การช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณภัย ด้านโรคติดต่อ ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านเกษตรกร ด้านอื่นๆ ตามระเบียบที่เกี่ยวข้องฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา click
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร แนวทางการเขียนหนังสือราชการภายในและภายนอก และการเขียนรายงานการประชุมตามระเบียบ งานสารบรรณในปัจจุบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา click
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขตามกฎหมายฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา click
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การปรับปรุงแผนอัตรากำลังสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 - 2569 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน click
ประชาสัมพันธ์ ณ วันที่ 9 มีนาคม 2566
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การจัดซื้อหรือจัดจ้าง การกำหนดราคากลาง การจัดการทำรายงานขอซื้อขอจ้าง การอุทธรณ์ การบิหารสัญญาการตรวจรับพัสดุ การแบ่งซื้อแบ่งจ้าง การจัดซื้อจัดจ้างที่รัฐต้องการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา click
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การเสนอหนังสือต่อผู้บังคับบัญชา การใช้ภาษาหนังสือราชการภายในและภายนอก การปฎิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา click
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร เจาะลึก วิเคราะห์ปัญหา การจัดงานการจัดกิจกรรมสาธารณะและการแข่งขันกีฬา การเบิกค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื้อ การผ่อนชำระเงินกู้ การฝึกอบรม การเดินทางไปราชการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา click
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัตนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงานทะเบียนและข้อราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน ประจำปี 2566ฯ กรมการปกครอง click
การประชุมสัมมนาวิชาการ การใช้งานแพลตฟอร์มดิจิทัลของชุมชน ผ่อดีดี (POOD) ขับเคลื่อนตำบลปลอดภัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ click
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร ทิศทางกระจายอำนาจและการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น เทคนิคและข้อพึงระวังในการประชุมสภาท้องถิ่น การบริหารงบประมาณ การบริหารงานพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้างฯ สมาคมข้อราชการส่วนท้องถิ่นฯ click
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร HACKaTHAILAND 2023 ภายใต้แนวคิด DIGITAL INFINITY ดิจิทัลไม่มีที่สิ้นสุด สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล click
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการควบคุมเครื่องสูบน้ำและมอเตอร์ไฟฟ้าใรงานประปา การประปานครหลวง click
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร หลักพื้นฐานของการผลิตและการควบคุมคุณภาพน้ำประปา การประปานครหลวง click
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารงานบุคคลและพัฒนาทักษาะของข้อราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 มหาวิทยาลัยบูรพา click
ประชาสัมพันธ์ ณ วันที่ 2 มีนาคม 2566
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การประชุมสภาท้องถิ่นในบทบาทและหน้าที่ของประธานสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่นอย่างไรให้ถูกต้องตามกฎหมายฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา click
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร ความสัมพันธ์การบริหารงบประมาณ กับการบริหารสัญญาและการจัดซื้อจัดจ้างอย่างไรให้ถูกต้อง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา click
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร ฝึกปฏิบัติแนวทางการจัดทำ แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 - 2569) และแนวทาง การประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพรองรับการเลื่อนเงินเดือน ประจำปี 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา click
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร แนวปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา click
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร หลักการปฏิบัติราชการของผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา click
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การออกแบบสุขาภิบาล ระบบบำบัดน้ำเสีย ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 1 สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมฯ click
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร ผู้นำท้องถิ่นอนาคต กับการพัฒนาที่ยั่งยืน สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล click
หน้า 1 2 3