หลักสูตรฝึกอบรม หน้า 1

เรื่อง จาก ดาวน์โหลด
ประชาสัมพันธ์ ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2566
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร แนวทางการจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2567 มหาวิทยาลัยบูรพา click
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม click
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การป้องกันและแก้ไขปัญหาข้อบกพร่อง ในการปฏิบัติงานด้านการบริหาร กิจการสภาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม click
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การดำเนินการจัดหาพัสดุเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน การจัดฝึกอบรม การจัดงานฯ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม click
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง และการวางระบบเพื่อประเมินผลการควบคุมภายใน พร้อมฝึกปฏิบัติ ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด มหาวิทยาลัยมหาสารคาม click
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร บทบาทขั้นตอนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม click
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร กระบวนการตรวจสอบภายในตามที่กระทรวงการคลังกำหนด พร้อมฝึกปฏิบัติการจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปีและแผนระยะยาวฯ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม click
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร แนวทางปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยงานสารบรรณ เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ การเขียนโครงการฝึกอบรมฯ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม click
ประชาสัมพันธ์ ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2566
หลักสูตรประกาศนียบัตร ไทยกับประชาคมอาเซียนในเศรษฐกิจ การเมืองโลก รุ่นที่ 12 สถาบันพระปกเกล้า click
หลักสูตรประกาศนียบัตร กฎหมายท้องถิ่น รุ่นที่ 12 สถาบันพระปกเกล้า click
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อป้องกันยาเสพติดในระดับครอบครัวด้วยองค์ความรู้ด้านทักษะสมอง ในการบริหารจัดการชีวิต (Executive Functions EF)ฯ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น click
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร อบรมเชิงปฏิบัติการหลักการเขียนหนังสือราชการภายในและภายนอก การใช้สำนวนภาษา การจัดทำระเบียบวาระการประชุมฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา click
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร ฝึกปฏิบัติจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสถานศึกษาฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา click
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2567 – 2569 และฐานอำนาจด้านการบริหารงานบุคคลสำหรับผู้บริหารท้องถิ่นฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา click
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP ระยะ 5) สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา click
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การตรวจพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567 และการใช้จ่ายเงินอย่างไรให้เกิดผลสัมฤทธิ์กับประชาชน ในบทบาทของประธานสภาท้องถิ่นฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา click
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร อำนาจและหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นในการเสนอและพิจารณาร่างข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา click
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นด้านการตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น click
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร เพิ่มศักยภาพด้านกฎหมาย/ระเบียบ/สมรรถนะ ที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติราชการ อปท. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา click
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร ฝึกปฏิบัติการบันทึกคำของบประมาณเงินอุดหนุนในระบบ SOLA (ของบผ่าน สถ.) และระบบ BBL (ของบตรง)ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา click
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร เพิ่มศักยภาพผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับเรื่องหลักเกณฑ์ค่าใช้จ่ายฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา click
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การปิดบัญชีและจัดทำรายงานงบการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS)ฯ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ click
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการบันทึกบัญชีด้วยโปรแกรม excel ของหน่วยงานภายใต้สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ click
โครงการอบรมเชิงวิชาการ การจัดทำราคากลางงานก่อสร้าง การจัดทำใบแจ้งปริมาณงานและราคาเพื่อแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้างฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก click
การให้โควตาเข้าเรียนเป็นแพทย์ทางเลือกและธุรกิจสมุนไพร STAM2002 แก่บุตรหลานของบุคลากรเจ้าหน้าที่ของเทศบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย click
การรับสมัครคัดเลือกบุคคลและข้าราชการเข้าร่วมโครงการพัฒนา นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.) รุ่นที่ 16 สำนักงาน ก.พ.ร. click
โครงการพัฒนาระบบเพื่อสมรรถนะของหน่วยงานไปสู่องค์กรคุณภาพด้วยระบบ Local MOOC กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร click
ประชาสัมพันธ์ ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2566
งานประชุมวิชาการประจำปี 2566 ภายใต้ Theme (Good Health and Innovation for Elderly Care Conference 2023 สร้างไลฟ์สไตล์ใหม่ผู้สูงวัย ปรับตัว เรียนรู้ ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี click
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ สารสนเทศเพื่อบริหารจัดการน้ำชุมชน สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ click
การประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยบูรพา click
โครงการหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านกฎหมายสำหรับนักวิชาการสาธารณสุข ภายใต้การปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร click
หลักสูตร ต้านทุจริตศึกษา พ.ศ. 2565 สำนักงานปราบปรามการทุจริตฯ click
โครงการฝึกอบรม เรื่อง การออกแบบทางสุขาภิบาล ระบบบำบัดน้ำเสีย ขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล เพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 2 สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมฯ click
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางและเทคนิคการยกร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ click
โครงการฝึกอบรม เรื่อง การจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ click
2567 ตามแนวทางแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) โครงการฝึกอบรม เรื่อง ศิลปะการพูดต่อที่ประชุมชนและศิลปะทางกายภาพ การใช้เงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสมขององค์กร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ click
ประชาสัมพันธ์ ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2566
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การประชุมสภาท้องถิ่น กระบวนการพิจารณาข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี การใช้จ่ายเงินสะสม/เงินทุนสำรองเงินสะสมฯ สถาบันส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ click
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร มิติใหม่กระจายอำนาจ เพิ่มบทบาทคนท้องถิ่น สมาคมข้าราชการฯ click
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร แนวทางการปฏิบัติภายหลังจากการประเมิน ทบทวนการประเมิน ขั้นตอนและวิธีการดำเนินการเมื่อได้รับการคัดค้าน การอุทธรณ์ การฟ้องคดี สรุปคำวินิจฉัยฯ มหาวิทยาลัยบูรพา click
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการบันทึกบัญชี ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท. (e-LAAS) การตรวจฎีกาเพื่อการตั้งหนี้ (AP)ฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลฯ click
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุ ตามระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลฯ click
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง การประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-GP ระยะที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี click
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การจัดทำร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 และประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี click
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การดำเนินการทางวินัยข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น การสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดสิทธิการอุทธรณ์โต้แย้งคำสั่งลงโทษทางวินัยฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี click
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร พัฒนาศักยภาพผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการส่วนท้องถิ่น เพื่อประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน สมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นฯ click
ประชาสัมพันธ์ ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2566
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร แนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน และการบริหารกิจการสภา วิธีการงบประมาณในสภา สำหรับผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ผู้รับผิดชอบกิจการสภาฯ มหาวิทยาลัยบูรพา click
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การเขียนแผนปฏิบัติการสำหรับแก้ปัญหาด้านทรัพยากรน้ำ เพื่อการขอใช้งบประมาณ มหาวิทยาลัยบูรพา click
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การตรวจพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2567 ภายใต้การประชุมสภาท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพของประธานสภาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา click
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร แนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2567 และการจัดทำบันทึกการเบิกจ่ายเบิกจ่ายและการรายงานผลฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา click
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การจัดทำงบประมาณเพื่อการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมการกีฬา การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา click
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร ข้อกำหนดและแนวทางปฏิบัติการออกแบบ การจ้างออกแบบและการกำหนดราคากลางงานจ้างก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา click
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร เทคนิคในการปฏิบัติงานในระบบ (e-GP) ระยะที่ 5 โดยการสาธิตการปฏิบัติงานระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา click
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร พัฒนาทักษะการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุมือใหม่ หน่วยงานภาครัฐ ภาพรวมกระบวนการและขั้นตอน การดำเนินการการจัดซื้อจัดจ้างฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา click
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร ขั้นตอน ภาพรวมการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุ และคณะกรรมการการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละวิธีเพื่อปรับพื้นฐานการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา click
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การจัดทำ TOR ที่ดีและถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อลดความเสี่ยงในการร้องเรียนอุทธรณ์หรือถูกตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา click
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารงานเอกสารอย่างมืออาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา click
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ click
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การเตรียมความพร้อมการจัดทำ แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 – 2569 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ click
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การเบิกค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื้อบ้านหรือกู้เงินเพื่อชำระค่าบ้านที่ถูกต้อง และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ click
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร คดีปกครองเกี่ยวกับการพัสดุตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 สำนักงานศาลปกครองขอนแก่น click
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การออกแบบทางสุขาภิบาล ระบบบำบัดน้ำเสีย ขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล เพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 2 สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมฯ สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมฯ click
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร กฎหมายปกครองสำหรับผู้บริหาร และหลักสูตร กฎหมายปกครองเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ และวินัยข้าราชการ มูลนิธิวิจัยและพัฒนาฯ click
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567 ภายใต้หนังสือแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา click
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การตรวจพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา click
โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่และผู้บริหารท้องถิ่น ต่อยอดความรู้ การวิเคราะห์สินทรัพย์ประเภทที่ดิน อาคาร สิ่งปลูกสร้างพื้นฐาน สินทรัพย์ไม่มีตัวตนฯ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ click
โครงการประชุมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ด้านการกระจายอำนาจ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาคมเทศบาลนครและเมือง click
สัมมนาวิชาการโครงการ Big Data & Cloud Computing 2023 (On Site) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจฯ click
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการระบบบริหารนวัตกรรม Building Innovation Management System Program B IMS บริษัท แอป คอนซัลติ้ง จำกัด click
ประชาสัมพันธ์ ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2566
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร เทคนิคการตรวจสอบการดำเนินงาน (Performance Audit) ตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และตรวจสอบการรับเงิน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม click
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การดำเนินการจัดหาพัสดุเกี่ยวกับ ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน การจัดฝึกอบรม การจัดงาน ขั้นตอนการดำเนินจัดซื้อจัดจ้างตาม ว 119 ให้ถูกต้อง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม click
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร เทคนิคการจัดทำแผนการตรวจสอบ การบริหารงานตรวจสอบ พร้อมฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม click
ทุนฝึกอบรมหลักสูตร Capacity Building of Local Governments for Development with Community Participation (B) ของรัฐบาลญี่ปุ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น click
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การใช้งานระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE) เพื่อจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยบูรพา click
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับนักบริหารระดับสูง (รุ่นที่ 9) สำนักงาน ก.พ.ร. click
หลักสูตร ประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 22 สถาบันพระปกเกล้า click
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ การใช้งานระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-GP ระยะที่ 5 มหาวิทยาลัยมหาสารคามา click
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การประชุมสภาท้องถิ่นของประธานสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการตรวจพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา click
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร ฝึกปฏิบัติจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ของสถานศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา click
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การแก้ปัญหาการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะและการแข่งขันกีฬา การเบิกค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื้อ การผ่อนชำระเงินกู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา click
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567 ภายใต้หนังสือซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567 ประกอบรูปแบบการจำแนกประเภท มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา click
ประชาสัมพันธ์ ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2566
โครงการเผยแพร่วิชาการด้านการจัดทำแผนและงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น click
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรประเภทเพิ่มประสิทธิภาพ (หลักสูตรระยะสั้น) ของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับสถาบันการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น click
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร บำเหน็จ บำนาญ ค่าเช่าบ้าน และสวัสดิการอื่นๆ ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น มหาวิทยาลัยบูรพา click
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร โครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2567 และรูปแบบการจำแนกงบประมาณ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน click
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นและการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา click
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2567 ภายใต้หนังสือซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา click
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร อำนาจและหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น ในการเสนอและพิจารณาร่างข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา click
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP ระยะ 5) สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา click
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การบันทึกบัญชีสถานศึกษา การปรับปรุง ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์และการตรวจสอบงบการเงินของสถานศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา click
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การประชุมสภาท้องถิ่น สำหรับการพิจารณาข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา click
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ การใช้ภาษาในหนังสือราชการภายในและภายนอก การเสนอหนังสือต่อผู้บังคับบัญชา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา click
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567 ภายใต้หนังสือซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567 ประกอบรูปแบบการจำแนกประเภท มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา click
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567 ภายใต้หนังสือซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา click
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การกำหนดราคากลาง การจัดทำรายงาน ขอซื้อขอจ้าง การอุทธรณ์ การบริหารสัญญา การตรวจรับพัสดุ การแบ่งซื้อแบ่งจ้าง การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา click
โครงการฝึกอบรมจำนวน 4 หลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี click
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การเตรียมความพร้อมในการเป็นหน่วยรับงบประมาณตรงจากสำนักงบประมาณในการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567 มหาวิทยาลัยบูรพา click
โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้านการคลังท้องถิ่น ประจำปี 2566 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม click
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร เทคนิคการพิจารณากลั่นกรองร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 ของสภาท้องถิ่น วิธีปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น ฉบับใหม่ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา click
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร ซักซ้อมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 หลักเกณฑ์การเขียนรายละเอียดคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย (ฉบับใหม่ 17 พ.ค. 2566) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา click
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร สร้างอาชีพด้านการบริหารงานบุคคล ส่วนท้องถิ่น สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า click
หลักสูตร ซีอีโอเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ รุ่นที่ 4 สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล click
หน้า 1 2 3