หลักสูตรฝึกอบรม

เรื่อง จาก ดาวน์โหลด
ประชาสัมพันธ์ ณ วันที่ 12 มกราคม 2565
โครงการอบรมหลักสูตร การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTAX GIS) และโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น click
โครงการอบรมหลักสูตร ผู้นำท้องถิ่นยุคใหม่กับการขับเคลื่อนงานบริการสาธารณะอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น click
โครงการอบรมหลักสูตร การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานตามหลักมาตรฐานสากลด้วยเทคนิคทางวิศวกรรมที่ทันสมัยและตามที่กฎหมายกำหนด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น click
แผนดำเนินการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างเดือนมกราคม – เมษายน 2565 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น click
โครงการอบรมหลักสูตร เพิ่มประสิทธิภาพกิจการสภา การประชุมสภาและการจัดทำข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น click
โครงการอบรมหลักสูตร การจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการเตรียมความพร้อมรับการตรวจสอบการเงินของสถานศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา click
โครงการอบรมหลักสูตร เจาะประเด็นการบริหารจัดการและการแก้ไขปัญหาเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยพิการ ผู้ป่วยเอดส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา click
โครงการอบรมหลักสูตร บทบาทประธานสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น ภายใต้แนวทางการประชุมสภาท้องถิ่น และการเงินการคลังกรณีอำนาจการโอนงบประมาณ การเห็นชอบใช้เงินสะสมฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา click
โครงการอบรมหลักสูตร อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำฐานข้อมูลขอรับงบประมาณเงินอุดหนุน ด้านการศึกษาจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและสำนักงบประมาณให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษา (2566–2570) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา click
โครงการอบรมหลักสูตร การบริหารและการปฏิบัติงานบุคคลของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น และวิธีเสนอกำหนดตำแหน่งส่วนราชการตามโครงสร้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใหม่ภายหลังการเลือกตั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา click
โครงการอบรมหลักสูตร แนวทางการใช้จ่ายเงิน กรณีการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬา ค่าเช่าบ้าน การฝึกอบรม การช่วยเหลือประชาชน การจัดทำประกันภัยทรัพย์สินฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา click
โครงการอบรมหลักสูตร แนวทางและรูปแบบการประชุมสภาท้องถิ่นภายใต้บทบาทของประธานสภาท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่นให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบหนังสือสั่งการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา click
โครงการอบรมหลักสูตร แนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลฯ click
โครงการอบรมหลักสูตร แนวทางดำเนินการและวิธีแก้ปัญหาการจัดซื้อหรือจ้าง การจัดทำร่างของเขตงาน การกำหนดราคากลาง การจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง การอุทธรณ์ การทำสัญญา การบริหารสัญญาฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา click
โครงการอบรมหลักสูตร แนวทางการเขียนหนังสือราชการ ภายใต้หนังสือราชการภายในและภายนอก การบันทึกเสนอหนังสือ การใช้ภาษาราชการ การพิมพ์หนังสือราชการด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา click
โครงการอบรมหลักสูตร การประชุมสภาท้องถิ่นและกรณีศึกษาคดีตัวอย่าง เพื่อเป็นแนวทางฏิบัติของประธานสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น อย่างไรให้ถูกต้องตามกฎหมาย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา click