หลักสูตรฝึกอบรม

เรื่อง จาก ดาวน์โหลด
ประชาสัมพันธ์ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2565
โครงการอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัย ความรับผิดทางละเมิด วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง การดำเนินคดีทางปกครอง และกรณีศึกษาแนวทางคำวินิจฉัยของศาลปกครอง สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น click
โครงการอบรมหลักสูตร ผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO) รุ่นที่ 5 สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล click
โครงการอบรมหลักสูตร พัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานลูกจ้างและพนักงานจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น click
โครงการอบรมหลักสูตร การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานตามหลักมาตรฐานสากล ด้วยเทคนิคทางวิศวกรรมที่ทันสมัยและตามที่กฎหมายกำหนด สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น click
โครงการอบรมหลักสูตร The New Genetic Corporation : Public and Private Co-Operation for Sustainable Growth บริษัทสายพันธุ์ใหม่ : การร่วมทุนระหว่างรัฐและเอกชน เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจฯ click
โครงการอบรมหลักสูตร การใช้ภาษาราชการกับการเริ่มต้นร่างหนังสือและเขียนหนังสือราชการการเพิ่มประสิทธิภาพของงานธุรการให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงแบบมืออาชีพ เทคนิคการเขียนโครงการต่างๆ ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา click
โครงการอบรมหลักสูตร การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 ภายใต้แนวทางการใช้จ่ายเงินเพื่อรองรับการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา click
โครงการอบรมหลักสูตร การเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬา การเบิกจ่ายค่าเช่าบ้าน และวิธีปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชน ด้านสาธารณภัยและด้านคุณภาพฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา click
โครงการอบรมหลักสูตร การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดทำร่างขอบเขตงาน การกำหนดราคากลาง การจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง การอุทธรณ์ การทำสัญญา การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุการบริหารพัสดุฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา click
โครงการอบรมหลักสูตร แนวทางและรูปแบบการประชุมสภาท้องถิ่นให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ และถูกใจโดยลดความขัดแย้งของประธานสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา click
โครงการอบรมหลักสูตร เพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรท้องถิ่นในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs (ฉบับปรับปรุง) การบริหารสัญญาหรือข้อตกลงและอำนาจหน้าที่ฯ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ click
โครงการอบรมหลักสูตร การจัดทำเทศบัญญัติ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย พร้อมหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องและการปฏิบัติราชการตามแนวคำวินิจฉัยฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ click
โครงการอบรมหลักสูตร การป้องกันการกระทำความผิดเกี่ยวกับการทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง พร้อมแนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ ฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ click
โครงการอบรมหลักสูตร การเพิ่มสมรรถนะการปฏิบัติงานการจ้างก่อสร้าง การทำสัญญา การตรวจรับพัสดุ (งานจ้างก่อสร้าง) ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว78 พร้อมแนวทางการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ click
โครงการอบรมหลักสูตร การบริหารเชิงยุทธศาสตร์ รุ่นที่ 2 ประจำปี 2565 ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์ฯ click
แผนการดำเนินการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดขอนแก่น click
โครงการอบรมหลักสูตร พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติราชการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น click
โครงการอบรมหลักสูตร การพิจารณาข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2566 ของสภาท้องถิ่น การบริหารและการใช้จ่ายงบประมาณในการจัดบริการสาธารณะ และการช่วยเหลือประชาชนของ อปท. ฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ click
โครงการอบรมหลักสูตร เจาะประเด็นปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและข้อบกพร่องที่ตรวจพบในการเบิกจ่ายเงินของสถานศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา click
โครงการอบรมหลักสูตร วิธีการเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อการครองตำแหน่งการปฏิบัติหน้าที่และข้อผิดพลาดของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและการประชุมสภาท้องถิ่นอย่างไรให้ถูกต้อง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา click
โครงการอบรมหลักสูตร บทบาทหน้าที่และอำนาจของประธานสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น ภายใต้แนวทางการประชุมสภาท้องถิ่น และการพิจารณาเห็นชอบข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา click
โครงการอบรมหลักสูตร การบริหารงานบุคคลของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้างให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบัน และเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา click
โครงการอบรมหลักสูตร แนวทางการตรวจพิจารณาให้ความเห็นของข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 และการประชุมสภาท้องถิ่นของประธานสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา click
โครงการอบรมหลักสูตร ฝึกปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566-2570) แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และการจัดทำโครงการจ่ายจากเงินรายได้สะสมของสถานศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา click
โครงการอบรมหลักสูตร การจัดทำงบประมาณด้านการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 การตรวจสอบรายได้ รายจ่าย การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการพัสดุของสถานศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา click
โครงการอบรมหลักสูตร ฝึกปฏิบัติโปรแกรม Excel สำเร็จรูปการบันทึกบัญชีสถานศึกษาและโปรแกรม Excel สำเร็จรูปการคำนวณค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์พร้อมการจัดทำทะเบียนคุมสินทรัพย์และการจัดทำรายงานฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา click
โครงการอบรมหลักสูตร การบริหารจัดการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การจัดสวัสดิการสังคมและเด็กแรกเกิดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา click
โครงการอบรมหลักสูตร การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 ประกอบแนวทางปฏิบัติใหม่ของรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย(ฉบับใหม่) และรูปแบบโปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา click
ประชาสัมพันธ์ ณ วันที่ 25 เมษายน 2565
โครงการอบรมหลักสูตร การจัดทำแผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดและแผนพัฒนาสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแนวทางที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดฯ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น click
โครงการอบรมหลักสูตร เรียนรู้เรียนลัดระเบียบกฎหมายใหม่ เทคนิคการประชุมสภาท้องถิ่นและบทบาทอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายจัดตั้ง พร้อมกรณีศึกษาคดีความท้องถิ่นที่ขึ้นสู่ศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี click
โครงการอบรมหลักสูตร วินัยข้าราชการท้องถิ่น การเปลี่ยนแปลงและคงอยู่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี click
โครงการอบรมหลักสูตร แนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 (ว 78) การบริหารสัญญา และหลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี click
โครงการอบรมหลักสูตร ข้อบกพร่องทางการเงินและบัญชี การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา click
โครงการอบรมหลักสูตร เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้พร้อมเข้าสู่ตำแหน่งระดับอาวุโส และชำนาญการพิเศษให้สอดคล้องตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา click
แผนการดำเนินการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ระหว่างเดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม 2565 ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับสถาบันการศึกษา จังหวัดขอนแก่น click
ประชาสัมพันธ์ ณ วันที่ 22 มีนาคม 2565
โครงการอบรมหลักสูตร อบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2565 จังหวัดขอนแก่น click
โครงการอบรมหลักสูตร การเขียนหนังสือราชการและหนังสือโต้ตอบอย่างมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น click
โครงการอบรมหลักสูตร บทบาทอำนาจหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับวินัย การรักษาวินัย และสิทธิการอุทธรณ์และการร้องทุกข์หนักงานส่วนท้องถิ่นรวมทั้งแนวทางการปฏิบัติ ตามมติ ก.กลาง จังหวัดขอนแก่น click
โครงการอบรมหลักสูตร การเรียนรู้สู่การปฏิบัติงานด้านกฎหมายท้องถิ่น : Local law School for junior Lawyers จังหวัดขอนแก่น click
โครงการอบรมของศูนย์ภาษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น click
โควตาการเข้าเรียนเป็นแพทย์ไทย STAM2002แก่บุตรหลานของบุคลากรเจ้าหน้าที่เทศบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย click
โครงการอบรมหลักสูตร ผู้นำส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ รุ่นที่ 1 สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล click
โครงการอบรมหลักสูตร ด้านการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม (MOOC ANAMAI) รุ่นที่ 1 ปี 2565 จังหวัดขอนแก่น click
ยกเลิกโครงการอบรมหลักสูตร ผู้นำท้องถิ่นยุคใหม่กับการขับเคลื่อนงานบริการสาธารณะอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน จังหวัดขอนแก่น click
โครงการอบรมหลักสูตร การประชุมสภาท้องถิ่นและการดูแลช่วยเหลือประชาชนในการจัดบริการสาธารณะด้านการเงินการคลัง ในบทบาทประธานสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นฯ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา click
โครงการอบรมหลักสูตร การเขียนหนังสือราชการภายในและภายนอก การบันทึกเสนอหนังสือ การใช้ภาษาราชการ การพิมพ์หนังสือราชการด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การใช้ QR Code ในหนังสือราชการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา click
โครงการอบรมหลักสูตร อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับการกระจายอำนาจให้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองท้องถิ่น สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี click
ต่อหน้า 2