หลักสูตรฝึกอบรม หน้า 2

เรื่อง จาก ดาวน์โหลด
ประชาสัมพันธ์ ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2566
ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา และหลักสูตรบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม click
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การจัดทำงานงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567 ประกอบรูปแบบการจำแนกประเภทรายรับ – รายจ่ายตามรูปแบบโปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ -e-LASS มหาวิทยาลัยบูรพา click
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567 ตามแบบจำแนกงบประมาณ (ฉบับใหม่) ภายใต้แนวทางการจ่ายเงินเพื่องรองรับการบริหารงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2567 มหาวิทยาลัยบูรพา click
โครงการอบรมหลักสูตร การเตรียมความพร้อมในการเป็นหน่วยรับงบประมาณตรงจากสำนักงบประมาณในการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567 มหาวิทยาลัยบูรพา click
โครงการอบรมหลักสูตร ผู้นำท้องถิ่นอนาคต กับการพัฒนาที่ยั่งยืน สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล click
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง งานชลประทาน งานทาง สะพานและท่อเหลี่ยม ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตารางค่า F (ฉบับใหม่) การสร้างสูตรคำนวณและการใช้งาน Excel B.O.Q. Templateฯ มหาวิทยาลัยบูรพา click
หลักสูตร สัมฤทธิบัตรการให้บริการสาธารณะโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน รุ่นที่ 27(People’s Audit/PA 27) สถาบันพระปกเกล้า click
โครงการเสริมสร้างหลักปฏิบัติราชการที่ดีจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชน ของสำนักงานศาลปกครองขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สำนักงานศาลปกครองขอนแก่น click
โครงการฝึกอบรมด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น click
ประชาสัมพันธ์ ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2566
หลักสูตร จิตวิทยาการบริหารคนแบบสามก๊ก และกลยุทธ์การบริหารแบบซุนวู สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ click
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร เพิ่มพูนสมรรถนะของผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่นและพนักงานจ้าง ให้รู้เท่าทัน การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจรับพัสดุ ตรวจรับงานอย่างไรให้รอดพ้นภัย มหาวิทยาลัยบูรพา click
หลักสูตร การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการเขียนแบบ ถอดแบบ ทำรายการวัสดุ ราคากลางงานก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ click
โครงการอบรมระยะสั้นเพื่อส่งเสริมศักยภาพบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า click
หลักสูตร เสริมสร้างความเป็นพลเมืองทางวัฒนธรรมและธรรมาภิบาล รุ่นที่ 1 สถาบันพระปกเกล้า click
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานก่อสร้างและกรณีศึกษาปัญหาการเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการพัสดุ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม click
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร เสริมสร้างความรู้และพิจารณาร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ภายใต้กฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ตามรูปแบบจำแนกงบประมาณ (ฉบับใหม่) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม click
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเชิงฝึกปฏิบัติการในการบันทึกการจัดทำงบประมาณในระบบ e-LASS มหาวิทยาลัยมหาสารคาม click
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) ผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-GP ระยะที่ 5 ตาม ว128 และการกำหนดเงื่อนไข มหาวิทยาลัยมหาสารคาม click
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การประชุมสภาท้องถิ่นและการตรวจพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2567 สำหรับประธานสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม click
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการให้ค่า K มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก click
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ICT เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น click
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การดำเนินการจัดหาพัสดุเกี่ยวกับ ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน การจัดฝึกอบรม การจัดงาน ขั้นตอนการดำเนินจัดซื้อจัดจ้างตาม ว 119 ให้ถูกต้อง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม click
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมายสาธารณสุขตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข รุ่นที่ 1 ประจำปี 2566 ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา click
หน้า 1 2 3