หลักสูตรฝึกอบรม หน้า 3

เรื่อง จาก ดาวน์โหลด
ประชาสัมพันธ์ ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565
ขอเชิญบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมัครเข้าร่วมฝึกอบรม มหาวิทยาลัยบูรพา click
โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2566 หลักสูตรเทคนิคเพื่อลดข้อพิพาทในการประชุมสภาท้องถิ่น กับบทบาทหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร click
ขอเชิญส่งบุคลากรสมัครเข้าอบรมในหลักสูตรการสื่อสารกับยุคใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคฯ click
โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2566 หลักสูตรท้องถิ่นอยากเบิก สตง.อยากตรวจ (EP.2) ด้านการงบประมาณ การเงินการคลัง การเบิกจ่าย การจัดกิจกรรมสาธารณะฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร click
โควตาเข้าเรียนเป็น Herbalist STAM2002 แก่บุตรหลานของบุคลากรเจ้าหน้าที่เทศบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย click
โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2566 หลักสูตรเทคนิคและกลยุทธ์ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้ายให้บรรลุเป้าหมายและลดปัญหาการคัดค้านฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร click
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเสริมสร้างและพัฒนาความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเป็นหน่วยรับงบประมาณ เงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณฯ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม click
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเสริมสร้างความรู้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 การเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง และแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นระหว่างปีงบประมาณฯ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม click
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะทางด้านกฎหมายสำหรับผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อป้องกันความผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงิน กิจการสาธารณะฯ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม click
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเพิ่มความรู้การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พร้อมกับเทคนิคการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง การแต่งตั้งคณะกรรมการพัสดุ ปัญหาการเบิกจ่ายค่าตอบแทนฯ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม click
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรแนวทางการปิดบัญชีของหน่วยงานภายใต้สังกัด อปท. ประจำปี 2565 ส่งหน่วยงานแม่ วิธีการคำนวณค่าเสื่อมราคาในวันสิ้นปีงบประมาณ การปรับปรุงบัญชี และแนวทางการรับ-จ่ายเงินฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา click
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวินัยและแนวทางปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย หนังสือสำนักงาน ก.กลาง ที่เกี่ยวข้องสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา click
แผนดำเนินโครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับสถาบันการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ระหว่างเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2565 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น click
หลักสูตรอบรมการบริหารงบประมาณท้องถิ่น สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ click
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการสร้างความเข้าใจมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติและการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning สำหรับสถานศึกษาปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา click
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรหน้าที่และอำนาจของประธานสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่นภายใต้แนวทางการประชุมสภาท้องถิ่นและการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา click
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การจัดสวัสดิการสังคม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา click
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรตัวอย่างการจัดทำและเก็บงานของข้าราชการครูตามหลักเกณฑ์การประเมิน ว PA มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา click
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการประชุมสภาท้องถิ่นในบทบาทประธานสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา click
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาทักษะด้านกฎหมายเพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา click
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร Case study อาคารที่ประสพเหตุโดนดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร และการประมาณราคาค่าก่อสร้างตามหลักเกณฑ์ของกรมบัญชีกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา click
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรขั้นตอนและห้วงเวลาในการปฏิบัติตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติสำหรับสถานศึกษาระดับปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา click
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรแนวทางการปฏิบัติงานและประเด็นปัญหากรณีศึกษาด้านงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง และการเบิกจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา click
โครงการอบรมหลักสูตรการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการเขียนแบบ ถอดแบบ ทำรายการ วัสดุราคากลาง งานก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ click
หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารท้องถิ่น (ป.บท.) มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตฯ click
โครงการอบรมหลักสูตรเชิงวิชาการเรื่องการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีข้อทักท้วงของหน่วยตรวจสอบ การจัดทำแบบประเมินด้านการตรวจสอบภายใน แบบสำรวจด้านการควบคุมภายในฯ จังหวัดขอนแก่น click
แจ้งโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE) รุ่นที่ 6-20 ระหว่างเดือนตุลาคม – ธันวาคม จังหวัดขอนแก่น click
ประชาสัมพันธ์ ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2565
โครงการอบรมหลักสูตรเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น หลักเกณฑ์การประชุมสภาท้องถิ่น กระบวนการบริหารงบประมาณท้องถิ่น การโอน/เปลี่ยนแปลง งบประมาณฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา click
หลักสูตรฝึกอบรมการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และข้อบกพร่องจากการตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา click
หลักสูตรฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการประชุมสภาท้องถิ่นที่ถูกต้องและศึกษาความบกพร่องจากคดีตัวอย่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา click
หลักสูตรฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ดำรงตำแหน่งในสายงานผู้บริหาร และนักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา click
หลักสูตรฝึกอบรมการประชุมสภาท้องถิ่นที่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายและกรณีศึกษาข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา click
หลักสูตรฝึกอบรมแนวทางการเขียนหนังสือราชการภายในและภายนอก และการเขียนรายงานประชุมตามระเบียบงานสารบรรณในปัจจุบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา click
หลักสูตรฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ดำรงตำแหน่งในสายงานผู้บริหาร และนักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา click
แผนโครงการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 – เมษายน 2566 จังหวัดขอนแก่น click
สัมมนาวิชาการโครงการ Digital HR Forum 2022 (Online Conference) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม click
โครงการอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีประมาณ พ.ศ.2567 จังหวัดขอนแก่น click
หลักสูตรฝึกอบรมการประชุมสภาท้องถิ่นอย่างไรให้ห่างไกลคดีความและถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ในอำนาจและหน้าที่ประธานสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา click
แจ้งเรียนเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรบทบาทและขั้นตอนการปฏิบัติงาน แนวทางการบริหารงานจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น (กปท.) (สปสช.) ปีงบประมาณ 2566 ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา click
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการปรับปรุง/การปิดบัญชีประจำปี 2565 การจัดทำรายงานทางการเงินและงบการเงินรวมประจำปี 2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา click
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ รุ่นที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565 ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์ฯ click
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเตรียมพร้อม อปท. เป็นหน่วยรับงบประมาณตรง วิธีคำนวณวงเงินคำขออุดหนุนแต่ละรายการ การเตรียมเอกสารและข้อมูลประกอบคำขอ วิธีการบันทึกคำของบประมาณตรงในระบบ BBL ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา click
ประชาสัมพันธ์ ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2565
โครงการอบรมหลักสูตรการจัดซื้อจัดจ้างและการให้แต้มต่อกับผู้ประกอบการ SMEs การกำหนดให้ใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ (ตาม ว.78 ลว 31 ม.ค. 65) การแก้ไขสัญญาให้อัตราค่าปรับเป็นร้อยละศูนย์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา click
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเทคนิคการจัดทำแผนและประเมินผล การบริหารจัดการความเสี่ยง การควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด พร้อมฝึกปฏิบัติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพฯ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม click
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรบทบาทและขั้นตอนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และเทคนิคการคำนวณราคากลางฯ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม click
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 ในขั้นตอนการพิจารณาของสภาท้องถิ่น “รับหลักการ แปรญัตติ ให้ความเห็นชอบ” การเสนอผู้กำกับดูแล การประกาศใช้ การโอนฯ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม click
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ในการเป็นคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายงานก่อสร้าง คณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น click
ขอความอนุเคราะห์ส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการคุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 กับ การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลฯ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ click
การสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 22 สถาบันพระปกเกล้า click
รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อศึกษาอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการพัฒนามหานคร (มหานคร รุ่น 10) มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช click
อบรมหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ รุ่นที่ 2 สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล click
รับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 13 สถาบันพระปกเกล้า click
ติดตามผลผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ปฏิบัติงานพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Practitioners) กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข click
แจ้งปรับกำหนดการฝึกอบรมในหลักสูตรแผนดำเนินการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดขอนแก่น click
การอบรมเทคนิคการประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนเพื่อส่งเสริมการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน ครั้งที่ 5 กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ click
การประชุมชี้แจงกรอบการวิจัยและนวัตกรรมของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปีงบประมาณ 2566 (NRCT Open House 2022) และการเปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมประจำปีงบประมาณ 2566 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น click
โครงการฝึกอบรมเทคนิคการประชุมสภาท้องถิ่นและเทคนิคการบริหารงบประมาณ การใช้จ่ายเงินสะสม/เงินทุนสำรองเงินสะสมการตรวจสอบโครงการจัดซื้อจัดจ้างในหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ click
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรบทบาทอำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2565 จังหวัดขอนแก่น click
การประชุมวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ (HIA Forum) สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพฯ click
แจ้งปรับกำหนดการแผนดำเนินการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดขอนแก่น click
เปิดรับสมัครเข้าอบรมหลักสูตรวุฒิบัตรการเสริมสร้างธรรมาภิบาลท้องถิ่น รุ่นที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 สถาบันพระปกเกล้า click
โครงการอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการการแพทย์ฉุกเฉินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (บฉถ.) รุ่นที่ 3 จังหวัดขอนแก่น click
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาทางด้านการพูด และศิลปะการพูดในที่ชุมชน และแนวทางการประชุมสภาท้องถิ่น กระบวนการบริหารงบประมาณท้องถิ่นฯ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม click
โครงการฝึกอบรมและประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ การดำเนินการความรับผิดชอบทางละเมิด วินัย และกฎหมาย ป.ป.ช. สมาคมองค์กรปกครองท้องถิ่น นภ. click
โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างสมรรถนะนักบริหารท้องถิ่นมืออาชีพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ click
โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างองค์ความรู้ควบคู่ประสบการณ์บริหารท้องถิ่น สมาคมข้าราชการ อปท. click
โครงการอบรมหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ รุ่นที่ 2 สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล click
โครงการอบรมหลักสูตรรู้จักสถาปนิก สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 4 สภาสถาปนิก click
โครงการฝึกอบรมบุคลากรระดับท้องถิ่นหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาโครงการและของบประมาณ เพื่อแก้ปัญหาด้านน้ำในท้องถิ่น รุ่นที่ 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ click
โครงการอบรมหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะแบบใหม่ PA ของ อปท. และการสร้างนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ ห้องเรียนออนไลน์ที่ใช้ระบบ LMS เป็นฐาน สมาพันธ์แพลตฟอร์มการศึกษาและอาชีพฯ click
โครงการอบรมหลักสูตรการสร้างนวัตกรรมระบบบริการท้องถิ่นออนไลน์ 24 ชั่วโมง (E-Smart Service) และหลักสูตรการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอัจฉริยะ (Smart kids) จังหวัดขอนแก่น click
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรแนวทางการบันทึกบัญชี การบันทึกเบิกจ่ายเงิน ตามโปรแกรมบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น (โปรแกรมใหม่) และโปรแกรมระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขฯ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ click
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกปฏิบัติการยกร่างข้อบัญญัติด้วยเทคนิควิธีการ การสื่อสารและประสบการณ์การยกร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ click
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการบังคับใช้กฎหมายและการจัดการเรื่องร้องเรียน ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ click
โครงการอบรม เรื่อง กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ปี 2565 รุ่นที่ 2 สภาการสาธารณสุขชุมชน click
แผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับสถาบันการศึกษา ระหว่างเดือนสิงหาคม – กันยายน 2565 จังหวัดขอนแก่น click
หน้า 1 2 3