หลักสูตรฝึกอบรม หน้า 3

เรื่อง จาก ดาวน์โหลด
ประชาสัมพันธ์ ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2566
งานอบรมสัมมนาวิชาการและแสดงนวัตกรรมโครงการ เมืองยั่งยืน 2023 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม click
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร กฎหมายปกครองและการดำเนินคดีปกครองสำหรับผู้ปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชน ที่เกี่ยวข้อง รุ่นที่ 1 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต click
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือดิจิทัล สู่การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรภาครัฐ เวิร์คสเปซ ไทยแลนด์ click
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร สุดยอดผู้นำ มูลนิธิพัฒนาข้าราชการ click
โครงการฝึกอบรมเสริมศักยภาพท้องถิ่นแลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดเก็บข้อมูลการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนด้วยตนเอง (Self-Assessment Report SAR) ผ่านระบบออนไลน์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม click
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การตรวจควบคุมคุณภาพเนื้อสัตว์ที่โรงฆ่าสัตว์ ประเภทโค กระบือ แพะ และแกะ ประจำปี 2566 สำนักงานสัตวแพทยสภา click
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคและวิธีการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำโครงการในงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2567 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น click
ประชาสัมพันธ์ ณ วันที่ 09 พฤษภาคม 2566
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุและการบันทึกข้อมูลในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ระยะที่ 5 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม click
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การดำเนินการทางวินัย การสืบสวนหรือพิจารณาเบื้องต้น การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน การแจ้งข้อกล่าวหา การพิจารณาความผิด กำหนดโทษ และการลงโทษทางวินัย (ภาคปฏิบัติ) มหาวิทยาลัยศิลปากร click
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567 ภายใต้แนวทางการใช้จ่ายเงินเพื่อรองรับการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา click
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การประชุมสภาท้องถิ่น การจัดระเบียบวาระการประชุมสำหรับการพิจารณาข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา click
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร ธุรการแบบมืออาชีพ การปฏิบัติราชภายในและภายนอก การเสนอหนังสือต่อผู้บังคับบัญชา การเขียนโครงการ การเขียนรายงานการประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา click
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567 ประกอบรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย และรูปแบบโปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-LAAS มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา click
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การกำหนดราคากลาง การจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง การอุทธรณ์ การบริหารสัญญา การตรวจรับพัสดุ การแบ่งซื้อแบ่งจ้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา click
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาองค์การ และสังคมยั่งยืน (Government Innovation for Sustainable Development) รุ่นที่ 2/2566 (เน้นบริบทการพัฒนาบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี click
ประชาสัมพันธ์ ณ วันที่ 08 พฤษภาคม 2566
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ การใช้งานระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-GP ระยะที่ 5 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม click
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร เทคนิคและวิธีการนำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570 ไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายและขั้นตอนแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รุ่นที่ 1 - 8 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม click
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้ป่วยเอดส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา click
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การประชุมสภาท้องถิ่นและการตรวจพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567 สำหรับประธานสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา click
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567 ภายใต้หนังสือซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา click
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร ฝึกปฏิบัติการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2567 - 2569 และการประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับการเลื่อนเงินเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา click
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาฯ ในการใช้เงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการเบิกค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชน ในท้องถิ่นฯ มหาวิทยาลัยบูรพา click
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นในการสร้างภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมในการสื่อสารการบริหารเชิงกลยุทธ์และทักษะผู้นำฯ มหาวิทยาลัยบูรพา click
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารความเสี่ยงและการตรวจสอบการเงิน บัญชี พัสดุ กรณีศึกษาเกี่ยวกับเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ ของรัฐทุจริตฯ มหาวิทยาลัยบูรพา click
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร รู้ทันระเบียบและกฎหมาย (ใหม่) บทบาทหน้าที่และอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี click
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การดำเนินการทางวินัยข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น การสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดสิทธิการอุทธรณ์โต้แย้งคำสั่งลงโทษทางวินัยฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี click
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การเบิกจ่ายงบประมาณในเงินช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัย การจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี click
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การจัดการน้ำและเมืองสมัยใหม่ (Smart Water & Smart City Management) การประปานครหลวง click
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การจัดทำงบประมาณประจำปี 2567 ตามหนังสือซักซ้อมการจัดทำงบประมาณฉบับใหม่ หลักเกณฑ์วิธีการยื่นคำขอรับตรงกับสำนักงบประมาณฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร click
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การประชุมสภาท้องถิ่นในการพิจารณางบประมาณประจำปี 2567 หรือข้อบัญญัติทั่วไปภายใต้ระเบียบ ฉบับที่ 3 (ฉบับใหม่) ฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร click
ประชาสัมพันธ์ ณ วันที่ 02 พฤษภาคม 2566
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การจัดทำงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลยุทธ์การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่ได้รับยกเว้นไม่บันทึก e-GP ตามระเบียบฯ มหาวิทยาลัยบูรพา click
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร ซักซ้อมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 การจำแนกงบรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย (ฉบับใหม่) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา click
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 ภายใต้รูปแบบการจำแนกงบรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย ฉบับใหม่ การเตรียมความพร้อมและวิธีปฏิบัติของ อปท มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา click
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร เทคนิคการพิจารณากลั่นกรองร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 ของสภาท้องถิ่น วิธีปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น ฉบับใหม่ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา click
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 ของ อปท. ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) และการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย การบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา click
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร หลักเกณฑ์ใหม่ล่าสุดในการเร่งรัด การปฏิบัติงานตามสัญญา การกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิยื่นข้อเสนอ (ว 124) และการจัดทำร่างรายละเอียดขอบเขตของงานฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ click
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร กลยุทธ์การบริหารงานพัสดุภาครัฐอย่างมืออาชีพ: ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกฎหมายและวิธีป้องกัน การจัดซื้อจัดจ้างไม่ให้ผิดระเบียบ รุ่นที่ 3 มหาวิทยาลัยขอนแก่น click
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX GIS & LTAX 3000) และโปรแกรมเสริม (PDSTaxPro) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน click
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารเชิงยุทธศาสตร์ รุ่นที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย click
แผนโครงการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างเดือนพฤษภาคม - กันยายน 2566 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น click
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพกิจการสภาการประชุมสภา และการจัดทำเทศบัญญัติ ข้อบัญญัติท้องถิ่น มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ click
หน้า 1 2 3