หลักสูตรฝึกอบรม หน้า 3

เรื่อง จาก ดาวน์โหลด
ประชาสัมพันธ์ ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2565
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับปริญญาตรี วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย click
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการเขียนแบบ ถอดแบบ ทำรายการวัสดุราคากลาง งานก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ click
สัมมนาวิชาการด้านการคลังท้องถิ่นเรื่องสามเสาหลักของการพัฒนารายได้ท้องถิ่น นโยบาย ระบบการจัดการ และเทคนิควิธี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย click
โครงการอบรมหลักสูตรหลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้ค่า K มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลฯ click
โครงการอบรมหลักสูตรวิเคราะห์การซื้อการจ้าง SMEs หารใช้สินค้าไทย ที่มาและการสืบราคากลาง เทคนิคการคัดเลือกผู้ขายหรือผู้รับจ้าง วิธีปฏิบัติในการตรวจรับพัสดุ และการบริหารสัญญาให้ถูกต้องฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ click
โครงการอบรมแบบออฟไลน์ หลักสูตรคุรุพัฒนา สมาพันธ์แพลตฟอร์มการศึกษาและอาชีพฯ click
การฝึกอบรมเรื่องขั้นตอนวิธีการพิจารณาร่างเทศบัญญัติหรือข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และเทศบัญญัติหรือข้อบัญญัติอื่นของสภาท้องถิ่น และการดำเนินงานฯ สมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นฯ click
แผนดำเนินการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ระหว่างเดือนมิถุนายน – กันยายน 2565 จังหวัดขอนแก่น click
การสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 21 สถาบันพระปกเกล้า click
ประชาสัมพันธ์ ณ วันที่ 6 กรกฎาคม 2565
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรบทบาทหน้าที่และอำนาจของประธานสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น ภายใต้แนวทางการประชุมสภาท้องถิ่น และการพิจารณาเห็นชอบข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา click
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 ประกอบหนังสือซักซ้อมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 ภายใต้รูปแบบการจำแนกประเภทรายรับ – รายจ่ายฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา click
โครงการอบรมการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการเขียนแบบและออกแบบสัญจร รอบที่ 1 ประจำปี 2565 มหาวิทยาลัยศิลปากร click
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬา การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ค่าเช่าบ้าน การฝึกอบรม การเดินทางไปราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา click
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรฐานอำนาจทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา click
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรแนวทางการใช้จ่ายเงินรายได้ปกติ การใช้จ่ายเงินรายได้สะสมของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐสำหรับสถานศึกษาฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา click
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรปฏิบัติราชการของผู้บริหารท้องถิ่น ผู้บังคับบัญชาอื่นและพนักงานส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับวินัย การดำเนินการทางวินัย การโต้แย้งคำสั่งลงโทษทางวินัย การขอให้พิจารณาดำเนินการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา click
ขอส่งตัวผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักวิชาการสุขาภิบาล รุ่นที่ 4 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น click
ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจสอบอาคาร สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาเมือง click
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 ภายใต้รูปแบบการจำแนกงบรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย (ฉบับใหม่) และวิธีปฏิบัติของ อปท.ในการเป็นหน่วยรับงบประมาณฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา click
โครงการอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การจัดสวัสดิการสังคม และเด็กแรกเกิดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา click
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคและวิธีการนำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 ไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย และขั้นตอน/แนวทางจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม click
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องการบริหารงานท้องถิ่น การบริหารงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณและกลยุทธ์การประชุมสภาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม click
การฝึกอบรมเรื่องการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อวางแผนพัฒนาแหล่งน้ำระดับท้องถิ่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ click
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรฝึกปฏิบัติการจัดทำ/เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566 – 2570) แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และการจัดทำโครงการจ่ายจากเงินรายได้สะสมฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา click
การฝึกอบรมหลักสูตรศิลปะการพูดในที่ชุมชน รุ่นที่ 205 สถาบันพัฒนาศักยภาพผู้นำ click
แผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับสถาบันการศึกษาระหว่างเดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม 2565 (ฉบับเพิ่มเติม) จังหวัดขอนแก่น click
โครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีและปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ตามมาตรฐานการบันทึกบัญชีภาครัฐ และนโยบายการบัญชีภาครัฐประจำปี 2564 เพิ่มเติมฯ จังหวัดขอนแก่น click
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการจ่ายงบประมาณของ อปท. (e-Plan) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดขอนแก่น click
การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อการศึกษาอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการพัฒนาผู้นำเมือง (ผู้นำเมืองรุ่นที่ 7) มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช click
เปิดรับสมัครโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดขอนแก่น click
การรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรการให้บริหารสาธารณะโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน รุ่นที่ 26 สถาบันพระปกเกล้า click
เวทีสัมมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการปรับปรุงโครงสร้างและเนื้อหาของรัฐธรรมนูญเพื่อการปฏิรูป ครั้งที่ 3 และร่วมการอบรมหลักสูตรวิทยากรกระบวนการสำหรับจัดการรับฟังความคิดเห็นฯ สถาบันพระปกเกล้า click
โครงการอบรมหลักสูตรเชิงปฏิบัติการ การจัดทำฐานข้อมูลและการโอนสินทรัพย์ภายหลังปีงบประมาณ 2564 การตรวจสอบรายงานการคำนวณค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ การออกรายงานสำรวจสินทรัพย์ฯ (อปท.สท.1-3) ฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ click
โครงการอบรมหลักสูตรเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น วิธีปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการประชุมสภาท้องถิ่น เทคนิคการพิจารณากลั่นกรองร่างข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา click
ประชาสัมพันธ์ ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2565
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเทคนิคการบริหารงานบุคคลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อปท. สำหรับนักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา click
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO) จังหวัดขอนแก่น click
โครงการฝึกอบรมและประชุมสัมมนาวิชาการหลักสูตรแนวทางการแก้ไขข้อจำกัดในการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นฯ click
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรซักซ้อมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 ของ อปท. ภายใต้รูปแบบการจำแนกแผนงาน/งาน/งบรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย (ฉบับใหม่ 2564) และ การเตรียมพร้อมฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา click
โครงการอบรมหลักสูตรเชิงวิชาการ การพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 ภายใต้บริบทตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ อปท. ฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลฯ click
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น แนวทางปฏิบัติในการประชุมสภาท้องถิ่นและวิธีการพิจารณาร่างข้อบัญญัติ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายของ อปท. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี click
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี click
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและแนวทางปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี click
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายท้องถิ่น รุ่นที่ 11 สถาบันพระปกเกล้า click
โครงการอบรมหลักสูตรเชิงวิชาการ การพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 ภายใต้บริบทตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ อปท. ฯ จังหวัดขอนแก่น click
เลื่อนกำหนดการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้นฯ จังหวัดขอนแก่น click
แจ้งกำหนดการอบรมและประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดขอนแก่น click
หน้า 1 2 3