ข้อมูลสิ่งแวดล้อม

ลำดับข้อมูล ชื่อข้อมูล ดาวน์โหลด
1 การเก็บขนมูลฝอยของเทศบาลนครขอนแก่น
2 การจัดการขยะ
3 การจัดการน้ำเสีย
4 แหล่งน้ำในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
5 สภาพภูมิอากาศ