ประกาศสอบราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนราษฎร์คนึง (บริเวณปากซอยราษฎร์คนึง 11) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สอบราคา ราคากลาง
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหลังศูนย์ราชการ 14/4 (ชุมชนหลังศูนย์ราชการ 1) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สอบราคา ราคากลาง
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สอบราคา ราคากลาง
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยรอบเมือง 3 (ชุมชนคุ้มหนองคู) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สอบราคา ราคากลาง
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวทางภายในพื้นที่ชุมชน โพธิบัลลังก์ทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สอบราคา ราคากลาง

ประกาศสมัครงานเทศบาลนครขอนแก่น

ประกาศรับสมัคร(คนพิการ)เพื่อการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเทศบาลนครขอนแก่น
ประกาศกำหนด วัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเป็นพนักงานจ้างเทศบาลนครขอนแก่น
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลนครขอนแก่น
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาล กรณีที่มีเหตุผลพิเศษไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเทศบาลนครขอนแก่น
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาล กรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน ตำแหน่งผู้ช่วยครู
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคล เข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาล กรณีที่มีเหตุพิเศษไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน ตำแหน่งผู้ช่วยครู
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเทศบาลนครขอนแก่น

ระบบให้บริการ

img
E-Service
img
ระบบจดทะเบียนพาณิชย์
img
ตรวจสอบสภาพการจราจร และกล้อง CCTV
img
ระบบบริการสารสนเทศภูมิศาสตร์
img
ระบบร้องทุกข์ (U-phee)
img
Line Bot สายตรงสำนักช่าง
img
ข้อมูลเชิงสถิติ (KKmuni Dashboard Portal)
img
ครูหมอพ่อแม่
img
ร้องเรียนการทุจริตคอรัปชั่น
img
ระบบจองห้องประชุม
img
ระบบติดตามฏีกา
img
ระบบเอกสารประกอบการประชุม
img
ระบบบุคลากร
img
ระบบพัฒนาบุคลากร
img
ระบบวันลา
img
ระบบฐานข้อมูลการติดตั้งป้ายชั่วคราว
img
ระบบทะเบียนประวัติคนพิการ
img
ระบบซ่อมบำรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
img
ระบบทะเบียน ATK-PCR
img
ระบบคัดกรองการติดเชื้อโรคไวรัสตับอักเสบบีและซี
img
MIS-MAP
img
ระบบทะเบียนคุมผู้เช่ารายตัวและทรัพย์สินที่เช่าจากกรมธนารักษ์
img
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
img
Webboard
img
ระบบสารสนเทศด้านแผนและงบประมาณของสถานศึกษา