ข่าวล่าสุด

 • 11 ส.ค. 2565 0 Comments

  เทศบาลนครขอนแก่นประชุมซักซ้อมแนวทางการปิดบัญชีและการจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


  อ่านทั้งหมด
 • 11 ส.ค. 2565 0 Comments

  เทศบาลนครขอนแก่นประชุมสภาเทศบาลนครขอนแก่น สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2565


  อ่านทั้งหมด
 • 11 ส.ค. 2565 0 Comments

  เทศบาลนครขอนแก่นนำเสนอโครงการต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 32/2565 ผ่านระบบ Zoom


  อ่านทั้งหมด

ประกาศสอบราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการนำเข้าฐานข้อมูลป้าย จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้ชนะ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องฟอกอากาศ ชนิดเคลื่อนที่ จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้ชนะ
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์อัจฉริยะ จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สอบราคา ราคากลาง
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์อัจฉริยะ จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สอบราคา ราคากลาง
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งภายในเขตเทศบาลนครขอนแก่น จำนวน 69 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สอบราคา ราคากลาง

ประกาศสมัครงานเทศบาลนครขอนแก่น

ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างของเทศบาลนครขอนแก่น ในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างของเทศบาลนครขอนแก่น ในตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนบริหารการศึกษา จำนวน 1 อัตรา
ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างของเทศบาลนครขอนแก่น ในตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนบริหารการคลัง จำนวน 1 อัตรา
ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อมาดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการที่ว่างของเทศบาลนครขอนแก่น ในตำแหน่งนักพัฒนาการท่องเที่ยว ปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา

ระบบให้บริการ

img
ระบบจดทะเบียนพาณิชย์
img
ระบบจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานเพื่อการบริหารจัดการ
img
ระบบร้องทุกข์ (U-phee)
img
ระบบติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้าง
img
ระบบติดตามฏีกา
img
ร้องเรียนการทุจริตคอรัปชั่น
img
ระบบจองห้องประชุม
img
ระบบเอกสารประกอบการประชุม
img
ระบบตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนผู้สูงอายุ
img
ระบบบุคลากร
img
ระบบพัฒนาบุคลากร
img
ระบบวันลา
img
ระบบฐานข้อมูลการติดตั้งป้ายชั่วคราว
img
ระบบทะเบียนประวัติคนพิการ
img
ระบบซ่อมบำรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
img
ระบบทะเบียน ATK-PCR
img
ระบบคัดกรองการติดเชื้อโรคไวรัสตับอักเสบบีและซี
img
MIS-MAP
img
ระบบทะเบียนคุมผู้เช่ารายตัวและทรัพย์สินที่เช่าจากกรมธนารักษ์
img
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
img
Webboard
img
เช็คเมล์ภายใน
img
ขอใบอนุญาตสาธารณสุขออนไลน์
img
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดขอนแก่น

ลิงค์ที่เกี่ยวข้องกับเทศบาลนครขอนแก่น