กำลังโหลด...

ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม

รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน

และพี่น้องชุมชนเทศบาลนครขอนแก่น

สำหรับ ประชาชนทั่วไป

ระบบฐานข้อมูล

- รับชำระภาษี - เตรียมตัวมาเทศบาล - ระบบร้องทุกข์ - ร้องเรียนเรื่องการทุจริต - ระบบลงทะเบียนผู้สูงอายุ - ระบบบุคลากร - ระบบบริการแผนที่ชุมชน - เส้นทางรถสองแถวขอนแก่น - ระบบบริการภาพชุมชน - ระบบติดตั้งป้ายชั่วคราว

กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน

ดาวน์โหลด

- ดาวนืโหลดเอกสารแผนพัฒนา - ดาวน์โหลดเอกสารงบประมาณ - รายงานการประชุม - รายงานผลการจัดซื้้อจัดจ้าง - รายงานทางการเงิน - รายงานการประชุมสภา - รายงานการประชุมสภา คทม. - แผนจัดหาพัสดุ - รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน 55 - แผนอัตรากำลัง 3 ปี - รายงานผลความพึงพอใจ 2558 - ข้อตกลงการปฏิบัติราชการฯ 2558

สำหรับ บุคลากรภายใน

เทศบัญญติปีงบประมาณ 2560

ประกาศสอบราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาสรายละเอียดข้อมูลราคากลาง

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 2558-2561

แผนการดำเนินงานปี 2558

แผนการดำเนินงานปี 2559

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบ 2559

ระบบฐานข้อมูล

- รับชำระภาษี - เตรียมตัวมาเทศบาล

สำหรับ ผู้มาติดต่อธุรกิจ

สำหรับ การประชาสัมพันธ์