topic filesize download
แผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม ฉบับที่ 3/2562 เทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 7,573 KB 66
แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น ครั้งที่ 5/2561 87 KB 181
แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น ครั้งที่ 4/2561 153 KB 262
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3/2561 19,042 KB 210
แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น ครั้งที่ 3/2561 1,264 KB 168
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2/2561 63,970 KB 274
แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น ครั้งที่ 2/2561 6,305 KB 297
แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น 20,654 KB 1007
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2560 32,462 KB 2469
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น 19,761 KB 1669
topic filesize download
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 2,505 KB 537
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 11,040 KB 1376
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เพิ่มเติม 1,889 KB 424
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 21,148 KB 380
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 เพิ่มเติม ฉบับที่ 5 4,799 KB 604
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 2,761 KB 242
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 4,924 KB 208
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 4,773 KB 324
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557-2559 6,954 KB 332
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2556-2558 เพิ่มเติม 1,574 KB 210
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2556-2558 5,242 KB 213
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2555-2557 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 5,280 KB 236
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2555-2557 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 1,685 KB 216
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2555-2557 5,012 KB 186
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2554-2556 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 824 KB 203
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2554-2556 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 1,259 KB 180
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2553-2555 4,422 KB 185
topic filesize download
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562 40,482 KB 42
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 931 KB 197
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 2,543 KB 568
แก้ไขแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561 24,965 KB 418
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561 3,862 KB 274
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2560 14,474 KB 434
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2559 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 1,774 KB 277
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2559 51,194 KB 220
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2558 เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 690 KB 221
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2558 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 791 KB 192
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2558 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 422 KB 208
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2558 3,629 KB 368
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2556 8,134 KB 226
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2554 2,437 KB 198
topic filesize download
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปี 2561 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) 688 KB 183
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปี 2561 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 31 มีนาคม 2561) 672 KB 390
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปี 2560 11,243 KB 154
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปี 2560 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560) 3,950 KB 373
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปี 2560 (ไตรมาสที่ 2) 802 KB 507
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปี 2560 (ไตรมาสที่ 1) 948 KB 2123
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปี 2559 27,617 KB 278
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปี 2558 2,692 KB 391
topic filesize download
รายงานการประเมินการจัดงานประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน 2561 5,368 KB 121
รายงานการประเมินการจัดงานประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน 2560 15,494 KB 87
รายงานการประเมินการจัดงานประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน 2559 25,311 KB 240
รายงานการประเมินการจัดงานประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน 2558 2,984 KB 182
รายงานการประเมินการจัดงานประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน 2557 4,201 KB 303
รายงานการประเมินการจัดงานประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน 2556 1,472 KB 173
รายงานการประเมินการจัดงานนครขอนแก่นเคานท์ดาวน์ 2562 2,972 KB 25
รายงานการประเมินการจัดงานนครขอนแก่นเคานท์ดาวน์ 2561 11,177 KB 116
รายงานการประเมินการจัดงานนครขอนแก่นเคานท์ดาวน์ 2560 23,996 KB 265
รายงานการประเมินการจัดงานนครขอนแก่นเคานท์ดาวน์ 2559 14,664 KB 202
รายงานการประเมินการจัดงานนครขอนแก่นเคานท์ดาวน์ 2558 2,283 KB 221
รายงานการประเมินการจัดงานนครขอนแก่นเคานท์ดาวน์ 2557 3,958 KB 265
รายงานการประเมินการจัดงานนครขอนแก่นเคานท์ดาวน์ 2556 4,434 KB 182
รายงานการประเมินการจัดงานมหัศจรรย์พรรณไม้นานาชาติ 2562 5,141 KB 21
รายงานการประเมินการจัดงานมหัศจรรย์พรรณไม้นานาชาติ 2560 10,476 KB 116
รายงานการประเมินการจัดงานมหัศจรรย์พรรณไม้นานาชาติ 2559 17,455 KB 226
รายงานการประเมินการจัดงานมหัศจรรย์พรรณไม้นานาชาติ 2558 22,761 KB 203
รายงานการประเมินการจัดงานมหัศจรรย์พรรณไม้นานาชาติ 2557 3,185 KB 230
รายงานการประเมินการจัดงานมหัศจรรย์พรรณไม้นานาชาติ 2556 43,542 KB 167
รายงานการประเมินการจัดงานสวนเรืองแสง 2562 3,159 KB 28
topic filesize download
การปรับปรุงคู่มือสำหรับประชาชน ระยะที่ 2 ตามพ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558 ในส่วนของกระบวนงานที่ส่วนกลางเป็นผู้อนุญาต 326 KB 61
การตรวจรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 4,560 KB 308
การขออนุญาตโฆษณา โดยใช้เครื่องเสียง 5,827 KB 248
การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ (กรณีบัตรเดิมหมดอายุ) 4,492 KB 222
การขอมีบัตรประจำตัวประชาชน กรณีขอมีบัตรเป็นครั้งแรก 4,501 KB 223
การขอบ้านเลขที่ 4,498 KB 370
การขอเล่มทะเบียนบ้านใหม่ 4,558 KB 271
การขอเปลี่ยนบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ (กรณีบัตรหายหรือถูกทำลาย) 4,538 KB 220
การขอเปลี่ยนบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ (กรณีบัตรชำรุดในสาระสำคัญ) 4,492 KB 203
การขอเปลี่ยนบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ (กรณีเปลี่ยนที่อยู่ใหม่) 4,490 KB 206
การขอเปลี่ยนบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ (กรณีเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล) 5,434 KB 223
การแจ้งย้ายที่อยู่ การแจ้งย้ายออก 4,473 KB 249
การแจ้งย้ายที่อยู่ การแจ้งย้ายปลายทาง 3,623 KB 427
การแจ้งย้ายที่อยู่ การแจ้งย้ายเข้า 4,531 KB 291
การแจ้งการตาย 5,464 KB 235
การแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 4,501 KB 216
การเพิ่มชื่อ-ถอนชื่อ ในการเลือกตั้ง 4,528 KB 192
การเพิ่มชื่อเข้าในทะเบียน (ท.ร.14) กรณีคนสัญชาติไทยที่เกิดต่างประเทศ 4,540 KB 202
การเพิ่มชื่อเข้าในทะเบียน (ท.ร.14) (กรณีตกสำรวจ) 4,518 KB 210
การเพิ่มชื่อเข้าในทะเบียน (ท.ร.14) (โดยใช้สูติบัตร ใบแจ้งการย้ายที่อยู่ หรือทะเบียนบ้านแบบเดิม) 4,484 KB 207
การเพิ่มชื่อเข้าในทะเบียน (ท.ร.14) (เพิ่มชื่อเด็กอนาถาซึ่งอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของบุคคล 4,483 KB 205
การเพิ่มชื่อเข้าในทะเบียน (ท.ร.13) 4,504 KB 225
การเพิ่มชื่อเข้าในทะเบียน (ท.ร.13) กรณีคนต่างด้าวที่เข้ามาในประเทศไทยโดยหลบหนีเข้าเมืองแต่ได้ 4,535 KB 208
การเกิด 3,660 KB 248
topic filesize download
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2561 3,183 KB 43
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2560 6,087 KB 202
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่องานบริการเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2561 4,817 KB 8
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่องานบริการเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2560 3,148 KB 243
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่องานบริการเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2559 1,078 KB 364
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่องานบริการเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2558 842 KB 299
topic filesize download
รายงานความพึงพอใจต่อการจัดงานประเพณีออกพรรษา 2560 2,696 KB 167
รายงานความพึงพอใจต่อการจัดงานประเพณีออกพรรษา 2559 2,702 KB 229
รายงานความพึงพอใจต่อการจัดงานประเพณีออกพรรษา 2558 3,232 KB 191
รายงานความพึงพอใจต่อการจัดงานประเพณีออกพรรษา 2557 2,004 KB 254
รายงานความพึงพอใจต่อการจัดงานประเพณีออกพรรษา 2556 4,997 KB 257
รายงานความพึงพอใจต่อการจัดงานบุญคูณเมือง 2560 3,465 KB 142
รายงานความพึงพอใจต่อการจัดงานบุญคูณเมือง 2556 3,941 KB 310
รายงานความพึงพอใจต่อการจัดงานขอนแก่น เลิฟมิวสิคเฟสติวัล 2557 2,515 KB 254
รายงานความพึงพอใจต่อการจัดงานขอนแก่น เลิฟมิวสิคเฟสติวัล 2556 3,294 KB 213
รายงานความพึงพอใจต่อการจัดงานขอนแก่นไบค์วีค 2556 2,904 KB 204
รายงานความพึงพอใจต่อการจัดงานสมโภชศาลเจ้าปึงเถ่ากง-ม่า 2557 2,645 KB 239