รายงานผลการประชุมและฝึกอบรม

ลำดับที่ หลักสูตร จัดโดย ดาวน์โหลด
1 รายงานการประชุมวิชาการและการประชุมใหญ่สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 60 ประจำปี พ.ศ.2560 สมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทย click
2 รายงานผลการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานทั่วไป รุ่นที่ 72 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น click
3 ทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายในเทศบาลนครขอนแก่น click
4 รายงานการประชุมเพื่อเพิ่มศักยภาพการต่างประเทศของจังหวัดเพื่อรองรับการเป็นประธานอาเซียนในหัวข้อ "หลักพิธีการทูตและการจัดทำความตกลงระหว่างประเทศ (Protocol Training Course)" สำนักงานจังหวัดขอนแก่น click
5 สรุปผลการสัมมนาเพื่อการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-ญี่ปุ่น เกี่ยวกับการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
click
6 รายงานการเข้าฟังปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "ขอนแก่นในด้าน Bio Economy และศูนย์ One stop Service ด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่อาคารสูง 30 ชั้น หน้าโฆษะ และเรื่องอีสานด้านเกษตรแปรรูปและการท่องเที่ยว" หอการค้าจังหวัดขอนแก่น click
7 รายงานการเข้ารับการอบรมโครงการสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อขับเคลื่อนการบริหารราชการจังหวัดในยุค 4.0 สำนักงานจังหวัดขอนแก่น click