ประกาศเทศบาลนครขอนแก่น


ประกาศเทศบาลนครขอนแก่น ดาวน์โหลด
กำหนดเขตพื้นที่หรือสถานที่ใดอันเป็นที่สาธารณะ วันเวลา การใช้อุปกรณ์ หรือสิ่งอื่นใดที่ใช้ในการแสดงความสามารถ ตามพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559
การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง