ความพึงพอใจต่อการให้บริการ

1. เรื่องที่ขอรับบริการ

2. เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพ อัธยาศัยดี แต่งกายสุภาพ การวางตัวเรียบร้อย

3. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว และเอาใจใส่

4. เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้อง

5. เจ้าหน้าที่สามารถแก้ปัญหา อุปสรรค ที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม

6. สถานที่จอดรถมีความสะดวก

7. ระบบในการบริการมีความสะดวก

8. มีผังการให้บริการชัดเจน เหมาะสม

9. อาคารสถานที่มีความสะอาด ปลอดภัย