ความพึงพอใจการให้บริการระบบอินเตอร์เน็ต (Free-WiFi)

1. ความง่ายในการเข้าใช้อินเตอร์เน็ต

2. ความง่ายในการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต

3. ความรวดเร็วในการใช้อินเตอร์เน็ต