คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน


        *  คู่มือเจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลนครขอนแก่น       Click