รางวัลและเกียรติยศ เทศบาลนครขอนแก่น


ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัลและเกียรติยศ เหตุผล หน่วยงานผู้มอบ รายละเอียด
2563 โล่รางวัล + ประกาศเกียรติบัตร รางวัลคนบันดาลไฟ อวอร์ด ครั้งที่ 1 เชิดชูเป็นองค์กรที่ส่งเสริม และร่วมสร้างสังคมในการขับเคลื่อนพลังงานสะอาดโซลาเซลล์ รางวัลประเภทองค์กร สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน และบริษัท ทีวีบูรพา จำกัด
2562 ประกาศเกียรติบัตร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศด้านการเสริมสร้างสันติสุขและสมานฉันท์ สถาบันพระปกเกล้า
2561 รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2561 รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2561 สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจ
2561 ประกาศเกียรติบัตร รางวัลชุมชนปลอดขยะและโรงเรียนปลอดขยะ ระดับจังหวัด จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2561 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น
2561 ประกาศเกียรติบัตร เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานเด่นและช่วยเหลือกิจกรรมส่วนรวมของจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
2561 โล่รางวัล รางวัลผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2561 สูงสุด 5 ด้าน ประเภทเทศบาลนคร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น + จังหวัดขอนแก่น
2560 ประกาศเกียรติบัตร รางวัลพระปกเกล้าทองคำ สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์ ประจำปี 2560 สถาบันพระปกเกล้า
2560 โล่รางวัล + ประกาศเกียรติบัตร รางวัลนวัตกรรมประชาธิปไตย ประจำปี 2560 โครงการนวัตกรรม "อาสาสมาร์ท" สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
2560 รางวัล โครงการ "ประชารัฐร่วมใจลดภัยอุบัติเหตุทางถนน" รางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม (TEPGA) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
2560 รางวัลกินรี รางวัลอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 11 ประจำปี 2560 รางวัลดีเด่น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
2560 โล่รางวัล + ประกาศเกียรติบัตร รางวัลอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน 2560 ด้านอากาศจากการแข่งขัน คณะทำงานอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ประเทศบรูไน
2560 รางวัลเชิดชูเกียรติศูนย์อปพร.ดีเด่น และอปพร.ดีเด่น ประจำปี 2560 รางวัลเชิดชูเกียรติศูนย์อปพร.ดีเด่น และอปพร. ดีเด่น ประจำปี 2560 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
2560 โล่รางวัลการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเภทโดดเด่น ประจำปี 2560 การบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเภทโดดเด่น ประจำปี 2560 สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2559 รางวัลชนะเลิศ สำนักทะเบียนที่มีผลงานดีเด่น ประเภทสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลและเมืองพัทยาจำนวนราษฎร ตั้งแต่ 70,001 คนขึ้นไป กระทรวงมหาดไทย
2559 รางวัลชนะเลิศ สำนักทะเบียนที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2559 ประเภทสำนักทะเบียนท้องถิ่นและเมืองพัทยาจำนวนราษฎร ตั้งแต่ 70,000 คนขึ้นไป กระทรวงมหาดไทย
2559 โล่รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2559 + ใบประกาศนียบัตร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2559 (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ ประเภททั่วไป) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2559 โล่รางวัลพระปกเกล้าทองคำ + ประกาศนียบัตร สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศ ด้านการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคม ประจำปี 2559 สถาบันพระปกเกล้า
2559 โล่รางวัลดีเด่น + ประกาศนียบัตร ประเภทสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลและเมืองพัทยา จำนวนราษฎร์ ตั้งแต่ 70,001 คนขึ้นไป กระทรวงมหาดไทย
2558 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 สำนักทะเบียนที่มีผลงานดีเด่น ประเภทสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลและเมืองพัทยา จำนวนราษฎร์ ตั้งแต่ 70,001 คนขึ้นไป กระทรวงมหาดไทย
2558 โล่รางวัล การประกวดสำนักทะเบียนดีเด่น ประจำปี 2558 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลและเมืองพัทยา จำนวนราษฎร์ ตั้งแต่ 71,000 คนขึ้นไป กระทรวงมหาดไทย
2558 ประกาศนียบัตร การประเมินเทศบาลสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ประจำปี 2558 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2558 โล่รางวัล โครงการเมืองสะอาด คนในชาติมีสุข จังหวัดขอนแก่น (ระยะที่ 1) เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2558 ระดับดีเด่น สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดขอนแก่น
2558 โล่รางวัล รางวัลขอนแก่นเมืองสะอาด ระดับดี (ถนนกัลปพฤกษ์ เทศบาลนครขอนแก่น) สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดขอนแก่น
2558 โล่รางวัล + ประกาศเกียรติบัตร รางวัลพระปกเกล้า สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีความเป็นเลิศด้านการเสริมสร้างสันติสุข และความสมานฉันท์ ประจำปี 2558 สถาบันพระปกเกล้า
2557 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 สำนักทะเบียนที่มีผลงานดีเด่น ประเภทสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลและเมืองพัทยา จำนวนราษฎร์ ตั้งแต่ 70,001 คนขึ้นไป กระทรวงมหาดไทย
2557 โล่รางวัล + ประกาศเกียรติบัตร รางวัลพระปกเกล้า สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีความเป็นเลิศด้านการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคม สถาบันพระปกเกล้า
2557 โล่รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู โครงการ Zero Waste School "โรงเรียนขยะเป็นศูนย์" กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
2557 โล่รางวัล โครงการชุมชนปลอดขยะ โครงการ Zero Waste กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
2557 โล่รางวัล + ประกาศเกียรติบัตร รางวัลสำนักทะเบียนดีเด่น รองชนะเลิศ อันดับ 3 สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาล จำนวนราษฎร ตั้งแต่ 71,000 คนขึ้นไป กระทรวงมหาดไทย
2556 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 สำนักทะเบียนที่มีผลงานดีเด่น ประเภทสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลและเมืองพัทยา จำนวนราษฎร์ ตั้งแต่ 70,001 คนขึ้นไป กระทรวงมหาดไทย
2556 โล่ประกาศเกียรติคุณ ผู้ทำผลงานการศึกษาอิสระ เรื่องสภาเมืองเทศบาล วิทยาลัยปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2556 โล่เชิดชูเกียรติ ศิษย์เก่าแห่งความภูมิใจ วิทยาลัยปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2556 โล่เชิดชูเกียรติ + ประกาศเกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 สำนักทะเบียนที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2556 ประเภทสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลและเมืองพัทยา จำนวนราษฎร ตั้งแต่ 70,001 คนขึ้นไป กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
2555 ศิษย์เก่าดีเด่น เป็นผู้บำเพ็ญประโยชน์แก่สังคม โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
2554 โล่เกียรติคุณ สร้างความเข้มแข็งแก่สมาชิก ในสโมสรโรตารี่แก่นคูณ โรตารี่สากล ภาค 3340
2553 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 สำนักทะเบียนที่มีผลงานดีเด่น ประเภทสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลและเมืองพัทยา จำนวนราษฎร ตั้งแต่ 70,001 คนขึ้นไป กระทรวงมหาดไทย
2553 เกียรติบัตรและเหรียญ Paul Harris Fellow เป็นผู้เสียสละและทำประโยชน์ให้กับสังคม โรตารี่สากล สหรัฐอเมริกา
2550 รางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน รางวัลชมเชย ประเภทรายการกระบวนงาน กระทรวงมหาดไทย
2550 เกียรติบัตร เป็นผู้บำเพ็ญประโยชน์แก่สังคม สมาคมจีนเตี่ยน ขอนแก่น
2549 โล่ประกาศเกียรติคุณ เป็นผู้มีผลงานวิทยานิพนธ์ดีเด่น สาขาไทยศึกษาเพื่อการพัฒนา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย
2542 โล่เกียรติคุณ เป็นผู้สร้างคุณประโยชน์แก่สังคม สโมสรโรตารี่แก่นคูน