รางวัลและเกียรติยศ เทศบาลนครขอนแก่น


ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัลและเกียรติยศ เหตุผล หน่วยงานผู้มอบ รายละเอียด
2563 โล่รางวัลพระปกเกล้าทองคำ + ประกาศเกียรติบัตร รางวัลพระปกเกล้า สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศด้านการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์ ประจำปี 2563 สถาบันพระปกเกล้า
2563 โล่รางวัล + ประกาศเกียรติบัตร รางวัลคนบันดาลไฟ อวอร์ด ครั้งที่ 1 เชิดชูเป็นองค์กรที่ส่งเสริม และร่วมสร้างสังคมในการขับเคลื่อนพลังงานสะอาดโซลาเซลล์ รางวัลประเภทองค์กร สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน และบริษัท ทีวีบูรพา จำกัด
2562 โล่รางวัล + ประกาศเกียรติบัตร รางวัลพระปกเกล้า สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศด้านการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์ ประจำปี 2562 สถาบันพระปกเกล้า
2561 รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2561 รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2561 สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจ
2561 ประกาศเกียรติบัตร รางวัลชุมชนปลอดขยะและโรงเรียนปลอดขยะ ระดับจังหวัด จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2561 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น
2561 ประกาศเกียรติบัตร เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานเด่นและช่วยเหลือกิจกรรมส่วนรวมของจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
2561 โล่รางวัล รางวัลผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2561 สูงสุด 5 ด้าน ประเภทเทศบาลนคร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น + จังหวัดขอนแก่น
2560 ประกาศเกียรติบัตร รางวัลพระปกเกล้า สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์ ประจำปี 2560 สถาบันพระปกเกล้า
2560 โล่รางวัล + ประกาศเกียรติบัตร รางวัลนวัตกรรมประชาธิปไตย ประจำปี 2560 โครงการนวัตกรรม "อาสาสมาร์ท" สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
2560 รางวัล โครงการ "ประชารัฐร่วมใจลดภัยอุบัติเหตุทางถนน" รางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม (TEPGA) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
2560 รางวัลกินรี รางวัลอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 11 ประจำปี 2560 รางวัลดีเด่น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
2560 โล่รางวัล + ประกาศเกียรติบัตร รางวัลอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน 2560 ด้านอากาศจากการแข่งขัน คณะทำงานอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ประเทศบรูไน
2560 รางวัลเชิดชูเกียรติศูนย์อปพร.ดีเด่น และอปพร.ดีเด่น ประจำปี 2560 รางวัลเชิดชูเกียรติศูนย์อปพร.ดีเด่น และอปพร. ดีเด่น ประจำปี 2560 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
2560 โล่รางวัลการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเภทโดดเด่น ประจำปี 2560 การบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเภทโดดเด่น ประจำปี 2560 สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2559 รางวัลชนะเลิศ สำนักทะเบียนที่มีผลงานดีเด่น ประเภทสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลและเมืองพัทยาจำนวนราษฎร ตั้งแต่ 70,001 คนขึ้นไป กระทรวงมหาดไทย
2559 รางวัลชนะเลิศ สำนักทะเบียนที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2559 ประเภทสำนักทะเบียนท้องถิ่นและเมืองพัทยาจำนวนราษฎร ตั้งแต่ 70,000 คนขึ้นไป กระทรวงมหาดไทย
2559 โล่รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2559 + ใบประกาศนียบัตร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2559 (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ ประเภททั่วไป) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2559 โล่รางวัลพระปกเกล้าทองคำ + ประกาศเกียรติบัตร รางวัลพระปกเกล้า สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม ประจำปี 2559 สถาบันพระปกเกล้า
2559 โล่รางวัลดีเด่น + ประกาศนียบัตร ประเภทสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลและเมืองพัทยา จำนวนราษฎร์ ตั้งแต่ 70,001 คนขึ้นไป กระทรวงมหาดไทย
2558 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 สำนักทะเบียนที่มีผลงานดีเด่น ประเภทสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลและเมืองพัทยา จำนวนราษฎร์ ตั้งแต่ 70,001 คนขึ้นไป กระทรวงมหาดไทย
2558 โล่รางวัล การประกวดสำนักทะเบียนดีเด่น ประจำปี 2558 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลและเมืองพัทยา จำนวนราษฎร์ ตั้งแต่ 71,000 คนขึ้นไป กระทรวงมหาดไทย
2558 ประกาศนียบัตร การประเมินเทศบาลสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ประจำปี 2558 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2558 โล่รางวัล โครงการเมืองสะอาด คนในชาติมีสุข จังหวัดขอนแก่น (ระยะที่ 1) เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2558 ระดับดีเด่น สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดขอนแก่น
2558 โล่รางวัล รางวัลขอนแก่นเมืองสะอาด ระดับดี (ถนนกัลปพฤกษ์ เทศบาลนครขอนแก่น) สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดขอนแก่น
2558 โล่รางวัล + ประกาศเกียรติบัตร รางวัลพระปกเกล้า สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศด้านการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์ ประจำปี 2558 สถาบันพระปกเกล้า
2557 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 สำนักทะเบียนที่มีผลงานดีเด่น ประเภทสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลและเมืองพัทยา จำนวนราษฎร์ ตั้งแต่ 70,001 คนขึ้นไป กระทรวงมหาดไทย
2557 โล่รางวัล + ประกาศเกียรติบัตร รางวัลพระปกเกล้า สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม ประจำปี 2557 สถาบันพระปกเกล้า
2557 โล่รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู โครงการ Zero Waste School "โรงเรียนขยะเป็นศูนย์" กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
2557 โล่รางวัล โครงการชุมชนปลอดขยะ โครงการ Zero Waste กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
2557 โล่รางวัล + ประกาศเกียรติบัตร รางวัลสำนักทะเบียนดีเด่น รองชนะเลิศ อันดับ 3 สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาล จำนวนราษฎร ตั้งแต่ 71,000 คนขึ้นไป กระทรวงมหาดไทย
2556 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 สำนักทะเบียนที่มีผลงานดีเด่น ประเภทสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลและเมืองพัทยา จำนวนราษฎร์ ตั้งแต่ 70,001 คนขึ้นไป กระทรวงมหาดไทย
2556 โล่ประกาศเกียรติคุณ ผู้ทำผลงานการศึกษาอิสระ เรื่องสภาเมืองเทศบาล วิทยาลัยปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2556 โล่เชิดชูเกียรติ ศิษย์เก่าแห่งความภูมิใจ วิทยาลัยปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2556 โล่เชิดชูเกียรติ + ประกาศเกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 สำนักทะเบียนที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2556 ประเภทสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลและเมืองพัทยา จำนวนราษฎร ตั้งแต่ 70,001 คนขึ้นไป กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
2555 ประกาศเกียรติบัตร รางวัลพระปกเกล้า สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม ประจำปี 2555 สถาบันพระปกเกล้า
2555 ศิษย์เก่าดีเด่น เป็นผู้บำเพ็ญประโยชน์แก่สังคม โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
2554 โล่รางวัล + ประกาศเกียรติบัตร รางวัลพระปกเกล้า สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม ประจำปี 2554 สถาบันพระปกเกล้า
2554 โล่เกียรติคุณ สร้างความเข้มแข็งแก่สมาชิก ในสโมสรโรตารี่แก่นคูณ โรตารี่สากล ภาค 3340
2553 โล่รางวัล + ประกาศเกียรติบัตร รางวัลพระปกเกล้า สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศด้านการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์ ประจำปี 2553 สถาบันพระปกเกล้า
2553 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 สำนักทะเบียนที่มีผลงานดีเด่น ประเภทสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลและเมืองพัทยา จำนวนราษฎร ตั้งแต่ 70,001 คนขึ้นไป กระทรวงมหาดไทย
2553 เกียรติบัตรและเหรียญ Paul Harris Fellow เป็นผู้เสียสละและทำประโยชน์ให้กับสังคม โรตารี่สากล สหรัฐอเมริกา
2550 รางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน รางวัลชมเชย ประเภทรายการกระบวนงาน กระทรวงมหาดไทย
2550 เกียรติบัตร เป็นผู้บำเพ็ญประโยชน์แก่สังคม สมาคมจีนเตี่ยน ขอนแก่น
2549 โล่รางวัลพระปกเกล้าทองคำ + ประกาศเกียรติบัตร รางวัลพระปกเกล้า สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ประจำปี 2549 สถาบันพระปกเกล้า
2549 โล่ประกาศเกียรติคุณ เป็นผู้มีผลงานวิทยานิพนธ์ดีเด่น สาขาไทยศึกษาเพื่อการพัฒนา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย
2546 โล่รางวัล + ประกาศเกียรติบัตร รางวัลพระปกเกล้า สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ประจำปี 2546 สถาบันพระปกเกล้า
2544 โล่รางวัล + ประกาศเกียรติบัตร รางวัลพระปกเกล้า สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ประจำปี 2544 สถาบันพระปกเกล้า
2542 โล่เกียรติคุณ เป็นผู้สร้างคุณประโยชน์แก่สังคม สโมสรโรตารี่แก่นคูน