รางวัลเกียรติยศ


ลำดับที่ ชื่อรางวัลที่ได้รับ รายละเอียด
1 รางวัลธรรมาภิบาล ประจำปี 2560 ประเภทโดดเด่น
2 รางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2558 "ด้านการเสริมสร้างสันติสุขและสมานฉันท์"