รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ 2564

ลำดับข้อมูล ชื่อข้อมูล ดาวน์โหลด
1 รายงานผลการเบิกจ่ายเงินตามแผนการใช้เงิน ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2563)
2 รายงานผลการเบิกจ่ายเงินตามแผนการใช้เงิน ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2564)
3 รายงานผลการเบิกจ่ายเงินตามแผนการใช้เงิน ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2564)
4 รายงานผลการเบิกจ่ายเงินตามแผนการใช้เงิน ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2564)
5 ปัญหาและอุปสรรค การใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2564