รายงานแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ 2563

ลำดับข้อมูล ชื่อข้อมูล ดาวน์โหลด
1 รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 (ตุลาคม - ธันวาคม 2562)
2 รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 (มกราคม - มีนาคม 2563)