รายงานแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ 2564

ลำดับข้อมูล ชื่อข้อมูล ดาวน์โหลด
1 รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 (ตุลาคม - ธันวาคม 2563)
2 รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 (มกราคม - มีนาคม 2564)
3 รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2564 (เมษายน - มิถุนายน 2564)