รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน (รายไตรมาส) ประจำปีงบประมาณ 2564

ลำดับข้อมูล ชื่อข้อมูล ดาวน์โหลด
1 ประจำไตรมาสที่ 1 (1 ตุลาคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563)
2 ประจำไตรมาสที่ 2 (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564)
3 ประจำไตรมาสที่ 3 (1 ตุลาคม 2563 - 31 มิถุนายน 2564)