รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2565

ลำดับข้อมูล ชื่อข้อมูล ดาวน์โหลด
1 ประจำไตรมาสที่ 1 ( ตุลาคม - ธันวาคม 2564 )
2 ประจำไตรมาสที่ 2 ( ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565 )
3 ประจำไตรมาสที่ 3 ( ตุลาคม 2564 - มิถุนายน 2565 )
4 ประจำไตรมาสที่ 4 ( ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 )