หลักสูตรฝึกอบรม

เรื่อง จาก ดาวน์โหลด
ประชาสัมพันธ์ ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2565
โครงการอบรมหลักสูตรการจัดซื้อจัดจ้างและการให้แต้มต่อกับผู้ประกอบการ SMEs การกำหนดให้ใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ (ตาม ว.78 ลว 31 ม.ค. 65) การแก้ไขสัญญาให้อัตราค่าปรับเป็นร้อยละศูนย์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา click
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเทคนิคการจัดทำแผนและประเมินผล การบริหารจัดการความเสี่ยง การควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด พร้อมฝึกปฏิบัติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพฯ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม click
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรบทบาทและขั้นตอนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และเทคนิคการคำนวณราคากลางฯ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม click
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 ในขั้นตอนการพิจารณาของสภาท้องถิ่น “รับหลักการ แปรญัตติ ให้ความเห็นชอบ” การเสนอผู้กำกับดูแล การประกาศใช้ การโอนฯ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม click
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ในการเป็นคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายงานก่อสร้าง คณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น click
ขอความอนุเคราะห์ส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการคุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 กับ การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลฯ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ click
การสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 22 สถาบันพระปกเกล้า click
รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อศึกษาอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการพัฒนามหานคร (มหานคร รุ่น 10) มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช click
อบรมหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ รุ่นที่ 2 สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล click
รับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 13 สถาบันพระปกเกล้า click
ติดตามผลผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ปฏิบัติงานพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Practitioners) กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข click
แจ้งปรับกำหนดการฝึกอบรมในหลักสูตรแผนดำเนินการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดขอนแก่น click
การอบรมเทคนิคการประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนเพื่อส่งเสริมการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน ครั้งที่ 5 กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ click
การประชุมชี้แจงกรอบการวิจัยและนวัตกรรมของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปีงบประมาณ 2566 (NRCT Open House 2022) และการเปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมประจำปีงบประมาณ 2566 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น click
โครงการฝึกอบรมเทคนิคการประชุมสภาท้องถิ่นและเทคนิคการบริหารงบประมาณ การใช้จ่ายเงินสะสม/เงินทุนสำรองเงินสะสมการตรวจสอบโครงการจัดซื้อจัดจ้างในหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ click
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรบทบาทอำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2565 จังหวัดขอนแก่น click
การประชุมวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ (HIA Forum) สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพฯ click
แจ้งปรับกำหนดการแผนดำเนินการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดขอนแก่น click
เปิดรับสมัครเข้าอบรมหลักสูตรวุฒิบัตรการเสริมสร้างธรรมาภิบาลท้องถิ่น รุ่นที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 สถาบันพระปกเกล้า click
โครงการอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการการแพทย์ฉุกเฉินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (บฉถ.) รุ่นที่ 3 จังหวัดขอนแก่น click
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาทางด้านการพูด และศิลปะการพูดในที่ชุมชน และแนวทางการประชุมสภาท้องถิ่น กระบวนการบริหารงบประมาณท้องถิ่นฯ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม click
โครงการฝึกอบรมและประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ การดำเนินการความรับผิดชอบทางละเมิด วินัย และกฎหมาย ป.ป.ช. สมาคมองค์กรปกครองท้องถิ่น นภ. click
โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างสมรรถนะนักบริหารท้องถิ่นมืออาชีพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ click
โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างองค์ความรู้ควบคู่ประสบการณ์บริหารท้องถิ่น สมาคมข้าราชการ อปท. click
โครงการอบรมหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ รุ่นที่ 2 สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล click
โครงการอบรมหลักสูตรรู้จักสถาปนิก สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 4 สภาสถาปนิก click
โครงการฝึกอบรมบุคลากรระดับท้องถิ่นหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาโครงการและของบประมาณ เพื่อแก้ปัญหาด้านน้ำในท้องถิ่น รุ่นที่ 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ click
โครงการอบรมหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะแบบใหม่ PA ของ อปท. และการสร้างนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ ห้องเรียนออนไลน์ที่ใช้ระบบ LMS เป็นฐาน สมาพันธ์แพลตฟอร์มการศึกษาและอาชีพฯ click
โครงการอบรมหลักสูตรการสร้างนวัตกรรมระบบบริการท้องถิ่นออนไลน์ 24 ชั่วโมง (E-Smart Service) และหลักสูตรการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอัจฉริยะ (Smart kids) จังหวัดขอนแก่น click
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรแนวทางการบันทึกบัญชี การบันทึกเบิกจ่ายเงิน ตามโปรแกรมบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น (โปรแกรมใหม่) และโปรแกรมระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขฯ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ click
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกปฏิบัติการยกร่างข้อบัญญัติด้วยเทคนิควิธีการ การสื่อสารและประสบการณ์การยกร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ click
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการบังคับใช้กฎหมายและการจัดการเรื่องร้องเรียน ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ click
โครงการอบรม เรื่อง กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ปี 2565 รุ่นที่ 2 สภาการสาธารณสุขชุมชน click
แผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับสถาบันการศึกษา ระหว่างเดือนสิงหาคม – กันยายน 2565 จังหวัดขอนแก่น click
ประชาสัมพันธ์ ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2565
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับปริญญาตรี วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย click
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการเขียนแบบ ถอดแบบ ทำรายการวัสดุราคากลาง งานก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ click
สัมมนาวิชาการด้านการคลังท้องถิ่นเรื่องสามเสาหลักของการพัฒนารายได้ท้องถิ่น นโยบาย ระบบการจัดการ และเทคนิควิธี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย click
โครงการอบรมหลักสูตรหลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้ค่า K มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลฯ click
โครงการอบรมหลักสูตรวิเคราะห์การซื้อการจ้าง SMEs หารใช้สินค้าไทย ที่มาและการสืบราคากลาง เทคนิคการคัดเลือกผู้ขายหรือผู้รับจ้าง วิธีปฏิบัติในการตรวจรับพัสดุ และการบริหารสัญญาให้ถูกต้องฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ click
โครงการอบรมแบบออฟไลน์ หลักสูตรคุรุพัฒนา สมาพันธ์แพลตฟอร์มการศึกษาและอาชีพฯ click
การฝึกอบรมเรื่องขั้นตอนวิธีการพิจารณาร่างเทศบัญญัติหรือข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และเทศบัญญัติหรือข้อบัญญัติอื่นของสภาท้องถิ่น และการดำเนินงานฯ สมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นฯ click
แผนดำเนินการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ระหว่างเดือนมิถุนายน – กันยายน 2565 จังหวัดขอนแก่น click
การสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 21 สถาบันพระปกเกล้า click
ประชาสัมพันธ์ ณ วันที่ 6 กรกฎาคม 2565
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรบทบาทหน้าที่และอำนาจของประธานสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น ภายใต้แนวทางการประชุมสภาท้องถิ่น และการพิจารณาเห็นชอบข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา click
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 ประกอบหนังสือซักซ้อมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 ภายใต้รูปแบบการจำแนกประเภทรายรับ – รายจ่ายฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา click
โครงการอบรมการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการเขียนแบบและออกแบบสัญจร รอบที่ 1 ประจำปี 2565 มหาวิทยาลัยศิลปากร click
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬา การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ค่าเช่าบ้าน การฝึกอบรม การเดินทางไปราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา click
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรฐานอำนาจทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา click
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรแนวทางการใช้จ่ายเงินรายได้ปกติ การใช้จ่ายเงินรายได้สะสมของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐสำหรับสถานศึกษาฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา click
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรปฏิบัติราชการของผู้บริหารท้องถิ่น ผู้บังคับบัญชาอื่นและพนักงานส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับวินัย การดำเนินการทางวินัย การโต้แย้งคำสั่งลงโทษทางวินัย การขอให้พิจารณาดำเนินการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา click
ขอส่งตัวผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักวิชาการสุขาภิบาล รุ่นที่ 4 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น click
ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจสอบอาคาร สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาเมือง click
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 ภายใต้รูปแบบการจำแนกงบรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย (ฉบับใหม่) และวิธีปฏิบัติของ อปท.ในการเป็นหน่วยรับงบประมาณฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา click
โครงการอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การจัดสวัสดิการสังคม และเด็กแรกเกิดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา click
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคและวิธีการนำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 ไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย และขั้นตอน/แนวทางจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม click
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องการบริหารงานท้องถิ่น การบริหารงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณและกลยุทธ์การประชุมสภาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม click
การฝึกอบรมเรื่องการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อวางแผนพัฒนาแหล่งน้ำระดับท้องถิ่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ click
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรฝึกปฏิบัติการจัดทำ/เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566 – 2570) แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และการจัดทำโครงการจ่ายจากเงินรายได้สะสมฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา click
การฝึกอบรมหลักสูตรศิลปะการพูดในที่ชุมชน รุ่นที่ 205 สถาบันพัฒนาศักยภาพผู้นำ click
แผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับสถาบันการศึกษาระหว่างเดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม 2565 (ฉบับเพิ่มเติม) จังหวัดขอนแก่น click
โครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีและปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ตามมาตรฐานการบันทึกบัญชีภาครัฐ และนโยบายการบัญชีภาครัฐประจำปี 2564 เพิ่มเติมฯ จังหวัดขอนแก่น click
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการจ่ายงบประมาณของ อปท. (e-Plan) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดขอนแก่น click
การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อการศึกษาอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการพัฒนาผู้นำเมือง (ผู้นำเมืองรุ่นที่ 7) มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช click
เปิดรับสมัครโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดขอนแก่น click
การรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรการให้บริหารสาธารณะโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน รุ่นที่ 26 สถาบันพระปกเกล้า click
เวทีสัมมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการปรับปรุงโครงสร้างและเนื้อหาของรัฐธรรมนูญเพื่อการปฏิรูป ครั้งที่ 3 และร่วมการอบรมหลักสูตรวิทยากรกระบวนการสำหรับจัดการรับฟังความคิดเห็นฯ สถาบันพระปกเกล้า click
โครงการอบรมหลักสูตรเชิงปฏิบัติการ การจัดทำฐานข้อมูลและการโอนสินทรัพย์ภายหลังปีงบประมาณ 2564 การตรวจสอบรายงานการคำนวณค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ การออกรายงานสำรวจสินทรัพย์ฯ (อปท.สท.1-3) ฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ click
โครงการอบรมหลักสูตรเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น วิธีปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการประชุมสภาท้องถิ่น เทคนิคการพิจารณากลั่นกรองร่างข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา click
หน้า 1 2 3