หลักสูตรฝึกอบรม

เรื่อง จาก ดาวน์โหลด
ประชาสัมพันธ์ ณ วันที่ 25 มกราคม 2566
แผนการฝึกอบรมของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย click
โครงการอบรมด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น click
โครงการอบรมหลักสูตรแนวทางการปฏิบัติตาม พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA) สำหรับองค์กรภาครัฐและเอกชน บริษัท ทีม เอ็กซ์ แมเนจเม้นท์ จำกัด click
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเพิ่มศักยภาพงานด้านสวัสดิการสังคม (การฌาปนกิจสงเคราะห์ ค่าเบี้ยยังชีพ ค่าหอพัก เศรษฐกิจชุมชน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ click
โครงการอบรมหลักสูตรแนวทางการออกระเบียบว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นและเรียนลัดระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี click
โครงการอบรมหลักสูตรการเบิกจ่ายงบประมาณในเงินช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัย การจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬา และการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี click
โครงการอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น การสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด สิทธิการอุทธรณ์โต้แย้งคำสั่งลงโทษทางวินัย คำสั่งให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี click
โครงการอบรมหลักสูตรการใช้จ่ายเงินรายได้และรายจ่ายของสถานศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แนวทางปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของสถานศึกษาและกรณีศึกษาข้อบกพร่องฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี click
โครงการอบรมหลักสูตรการวิเคราะห์ผังบัญชีเพื่อทำใบผ่านรายการตั้งหนี้ (AP) ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท. (e-LAAS) การบันทึกบัญชีวัสดุคงคลังพร้อมโปรแกรมวัสดุคงคลัง เพื่อจัดทำรายงานวัสดุฯ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม click
โครงการอบรมหลักสูตรการบันทึกบัญชีหน่วยงานภายใต้สังกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กิจการประปา สถานธนานุบาล สถานีขนส่ง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพฯ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม click
ประชาสัมพันธ์ ณ วันที่ 20 มกราคม 2566
โครงการอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการงานสาธารณสุข กรณีการเงิน การคลัง การงบประมาณ และการเบิกจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา click
โครงการอบรมหลักสูตรแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การผ่อนชำระหนี้ กรณีเจ้าหน้าที่หรือผู้มีสิทธิได้รับเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือทายาทได้รับเงินเกินสิทธิฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา click
โครงการอบรมหลักสูตรการขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2566 มีแนวทางปฏิบัติอย่างไรภายใต้การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามหลักเกณฑ์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา click
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการประชุมสภาท้องถิ่นอย่างไรให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น แก้ไขถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 (ฉบับใหม่) ในอำนาจฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา click
โครงการอบรมหลักสูตรการบันทึกบัญชีของหน่วยงานภายใต้สังกัด (รพ.สต./โรงเรียน/ศพด./กิจการประปา/สถานธนานุบาล) ขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นตามมาตรฐานบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ click
โครงการอบรมหลักสูตรเจาะลึกเทคนิคการเขียน TOR ให้ถูกต้อง และกรณีศึกษาการแก้ปัญหาทุจริตการจัดซื้อจัดจ้าง พร้อมตัวอย่างคดี ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ click
โครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข ส่งเสริมสุขภาพชุมชน การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพดำบล (สปสช.) การจัดการขยะ (Zero West) การพัฒนาสารสนเทศงานฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม click
โครงการอบรมหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพทางกฎหมาย การพัฒนาสมรรถนะสำหรับผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การพัฒนาวิสัยทัศน์ สร้างความสามารถทางการบริหารจัดการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม click
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย ด้วยการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning สู่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและการเขียนข้อตกลงพัฒนางาน PA ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา click
โครงการอบรมหลักสูตรแนวทางการจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นและค่าบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) ปีงบประมาณ 2566 ที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงฯ มหาวิทยาลัยบูรพา click
โครงการอบรมหลักสูตรเสริมสร้างความรู้การบริหารงานท้องถิ่นตามหน้าที่และอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น ประธานสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นให้ถูกต้องตามระเบียบฯ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม click
โครงการอบรมหลักสูตรเทคนิคการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง การสำรวจติดตามผลการควบคุมภายใน การบริหารจัดการความเสี่ยง และการใช้ข้อมูลจากการตรวจสอบภายใน เพื่อการกำกับดูแลฯ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม click
โครงการอบรมหลักสูตรเทคนิคและแนวปฏิบัติในการเบิกค่าใช้จ่ายและการดำเนินการจัดหาพัสดุเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน การจัดฝึกอบรม การจัดงาน และขั้นตอนการดำเนินจัดซื้อจัดจ้างตาม ว119 ฯ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม click
โครงการอบรมหลักสูตรการจัดทำเอกสารประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม click
ประชาสัมพันธ์ ณ วันที่ 16 มกราคม 2566
หลักสูตรประกาศนียบัตรสิทธิมนุษยชนสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 3 (ปสม.3) สถาบันพระปกเกล้า click
โครงการอบรมหลักสูตร Toolkit พิชิตองค์การสมรรถนะสูง (PMQA 4.0) สำนักงาน ก.พ.ร. click
โครงการอบรมสมาธิภาวนาเพื่อการบำบัดโรค มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยฯ click
โครงการฝึกอบรมในด้านการอาคารและด้านการผังเมือง สำหรับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาเมืองฯ click
โครงการอบรมหลักสูตรการจัดซื้อหรือจัดจ้าง การจัดทำร่างขอบเขตงาน การกำหนดราคากลาง การจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง การอุทธรณ์ การทำสัญญา การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ การบริหารพัสดุฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา click
โครงการอบรมหลักสูตรการบริหารงบประมาณ การเงิน การคลัง การจัดซื้อจัดจ้าง ภายใต้กฎหมายอย่างไรให้ถูกต้องสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา click
โครงการอบรมหลักสูตรการจัดการศึกษาและจัดสวัสดิการสังคมในอำนาจหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปี 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา click
โครงการอบรมหลักสูตรการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ การเขียนหนังสือราชการ การเขียนรายงานการประชุม การใช้ QR Code ในหนังสือราชการ และการทำลายหนังสือราชการสำหรับ อปท. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา click
โครงการอบรมหลักสูตรการจัดซื้อหรือจ้าง การจัดทำร่างขอบเขตงาน การกำหนดราคากลาง การจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง การอุทธรณ์ การทำสัญญา การบริหารสัญญา การตรวจรับพัสดุ การบริหารพัสดุฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา click
โครงการอบรมหลักสูตรการใช้จ่ายงบประมาณ การใช้เงินสะสมในการดูแลประชาชนและการประชุมสภาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นแก้ไขถึง (ฉบับที่ 3)ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา click
โครงการอบรมหลักสูตรการประชุมสภาท้องถิ่นในบทบาทประธานสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น ภายใต้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา click
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการบริหารงานพัสดุ ขั้นตอนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารสัญญา การประกัน และคืนหลักประกันสัญญา การบริหารงบประมาณ และการแก้ไขข้อบกพร่อง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม click
โครงการอบรมหลักสูตรเทคนิคการนำประเด็นยุทธศาสตร์และหมุดหมาย แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2566-2570) มาเชื่อมโยงเพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม click
โครงการอบรมหลักสูตรการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และการบันทึกข้อมูลในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐฯ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม click
โครงการอบรมหลักสูตรกลยุทธ์การจัดทำร่างข้อบัญญัติทั่วไป การบริหารงบประมาณ การประชุมสภาท้องถิ่น การช่วยเหลือประชาชน การจัดกิจกรรมสาธารณะ และการแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องในการบริหารงานฯ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม click
โครงการอบรมหลักสูตรแนวทางการจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นและค่าบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) ปีงบประมาณ 2566 ที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงฯ มหาวิทยาลัยบูรพา click
โครงการอบรมหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณ และการเบิกจ่ายเงินในการดำเนินการตามโครงการต่างๆ ภายใต้กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของ อปท. ฯ มหาวิทยาลัยบูรพา click
โครงการอบรมหลักสูตรการจัดทำขอบเขตงานและกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเพื่อการพิจารณาผลและการตรวจรับได้ถูกต้อง เพื่อป้องกันปัญหาการร้องเรียนหรืออุทธรณ์ และการจัดทำทะเบียนทรัพย์สินฯ มหาวิทยาลัยบูรพา click
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเป็นหน่วยรับงบประมาณตรงตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการบริหารงานงบประมาณรายจ่ายฯ มหาวิทยาลัยบูรพา click
โครงการอบรมหลักสูตรข้อบกพร่องจากการตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา click
โครงการอบรมหลักสูตรแนวทางการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแนวทางการให้ความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา click
โครงการอบรมหลักสูตรหน้าที่และอำนาจในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามเกณฑ์ ว PA ภาคปฏิบัติในการเลื่อนขั้นเงินเดือนและวิทยฐานะข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา click
โครงการอบรมหลักสูตรการเขียนแผนการจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กไทยตามกลยุทธ์ 4H รองรับระบบการประกันคุณภาพการศึกษาปฐมวัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา click
โครงการอบรมหลักสูตรการแก้ไขวงเงินโครงการอาหารกลางวัน และเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตามมติคณะรัฐมนตรี การใช้จ่ายเงินรายได้สะสม การจัดทำฎีกาและเอกสารการเงินของสถานศึกษาฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา click
โครงการอบรมหลักสูตรขั้นตอนและวิธีการอันเป็นสาระสำคัญของกระบวนการดำเนินการทางวินัย ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย หนังสือสำนักงานน ก.กลาง ที่เกี่ยวข้อง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา click
โครงการอบรมหลักสูตรเทคนิคการออกคำสั่งทางปกครองและการเปรียบเทียบคดีตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ภาคพิสดาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ click
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น ตามระเบียบฉบับใหม่ พ.ศ. 2565 เทคนิคการบริหารเงินงบประมาณ/เงินสะสม/ทุนสำรอง/เงินกู้/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ให้ตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่นฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา click
โครงการอบรมหลักสูตรเทคนิคการของเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเหลือจ่าย ประจำปี 2566 การบันทึกข้อมูลในระบบ SOLA ของ อบต./ทต. การเตรียมพร้อม อปท. เป็นหน่วยรับงบประมาณตรง วิธีคำนวณตั้งวงเงินคำขอฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา click
โครงการอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการพัฒนาผู้นำเมือง (ผู้นำเมืองรุ่น 8) ประจำปีงบประมาณ 2566 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช click
เปิดรับนักศึกษาใหม่ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาคปกติและภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย click
หน้า 1 2 3