วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น


วิสัยทัศน์

"พัฒนาเมืองสู่สากล  สร้างสังคมแห่งความสุข"

พันธกิจ

  1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคม
  2. การเพิ่มศักยภาพของเมือง
  3. การพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจมุ่งสู่มหานคร
  4. การพัฒนาขีดความสามารถของการบริหารจัดการท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วม

ยุทธศาสตร์

  1. การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
  2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสาธารณะ
  3. พัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
  4. พัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านเศรษฐกิจ
  5. พัฒนาองค์กรให้เป็นเลิศด้านการบริหารจัดการท้องถิ่น