ผังโครงสร้างฝ่ายบริหาร

  • โครงสร้างเทศบาลนครขอนแก่นฝ่ายการเมืองนายวิทยา ภูโยสาร
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น
เบอร์ติดต่อ : 043-221779  • โครงสร้างเทศบาลนครขอนแก่นฝ่ายประจำ