ข้อมูลการศึกษา

ลำดับข้อมูล ชื่อข้อมูล ดาวน์โหลด
1 ข้อมูลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
2 จำนวนนักเรียน ห้องเรียน ครู  โรงเรียนสังกัดเทศบาล
3 สถานที่ประกอบศาสนพิธี
4 สถิติเปรียบเทียบจำนวนพนักงานครูเทศบาลและนักเรียนในสังกัด