รายนามนายกเทศมนตรี

ลำดับ รายนามนายกเทศมนตรี ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1 พระเสนาราชภักดี 22 มิถุนายน 2478 - 24 มีนาคม 2480
2 นายทองมาก นาครัตน์ 30 มีนาคม 2480 - 28 มิถุนายน 2480
3 ขุนจารุภัณฑารักษ์ 29 มิถุนายน 2480 - 21 กันยายน 2482
4 พระเสนาราชภักดี 22 กันยายน 2482 - 24 เมษายน 2483
5 นายโสภัณ สุภธีระ 25 เมษายน 2483 - 10 กุมภาพันธ์ 2491
6 นายกัณหา เมืองจ้นทร์ 11 กุมภาพันธ์ 2491 - 14 พฤษภาคม 2492
7 หลวงบริบาลชวกิจคมสัน 15 พฤษภาคม 2492 - 9 พฤษภาคม 2493
8 นายกระบี่ ณรงค์ 23 พฤศจิกายน 2493 - 10 มิถุนายน 2496
9 นายชวลิต ไพจิตร 11 มิถุนายน 2496 - 16 พฤษภาคม 2498
10 นายประวัติ จันทนพิมพ์ 17 พฤษภาคม 2498 - 15 มกราคม 2500
11 นายประมวญ จันทนพิมพ์ 16 มกราคม 2500 - 17 พฤษภาคม 2501
12 นายวิญญู เสนาวงษ์ 19 พฤษภาคม 2501 - 22 เมษายน 2502
13 นายกระบี่ ณรงค์ 15 กรกฎาคม 2502 - 9 ตุลาคม 2503
14 นายเสริม สายเขมะ 27 ตุลาคม 2503 - 21 มีนาคม 2510
15 นายมนูญ บุญญประภัศร 1 เมษายน 2510 - 16 มกราคม 2511
16 นายวิญญู เสนาวงษ์ 17 มกราคม 2511 - 2 ตุลาคม 2513
17 นายสุกิจ จุลละนันท์ 2 ตุลาคม 2513 - 23 ธันวาคม 2513
18 ร.ต.ท.เสวต ชุมแวงวาปี 23 ธันวาคม 2513 - 19 สิงหาคม 2515
19 นายชำนาญ พจนา 20 สิงหาคม 2515 - 15 พฤศจิกายน 2515
20 นายสานิตย์ พลเชียงสา 15 พฤศจิกายน 2515 - 26 ธันวาคม 2515
21 นายสุธน ชื่นสมจิตต์ 26 ธันวาคม 2515 - 14 ธันวาคม 2517
22 นายอร่าม คุตตรานนท์ 2 มกราคม 2518 - 8 มิถุนายน 2523
23 นายวิญญู เสนาวงษ์ 24 มิถุนายน 2523 - 18 เมษายน 2526
24 นายประมูล สังฆมณี 1 เมษายน 2526 - 24 พฤษภาคม 2526
25 นายเรืองชัย ตราชู 24 พฤษภาคม 2526 - 15 สิงหาคม 2533
26 นายวีระ เสรีรัตน์ 16 สิงหาคม 2533 - 4 ตุลาคม 2533
27 นายชายชัย สุภธีระ 5 ตุลาคม 2533 - 24 กรกฎาคม 2535
28 นายเกษมศักดิ์ แสนโภชน์ 24 กรกฎาคม 2535 - 7 กันยายน 2535
29 นายอาจหาญ ศิริพูล 8 กันยายน 2535 - 24 กันยายน 2538
30 นายอาจหาญ ศิริพูล 25 กันยายน 2538 - 21 ธันวาคม 2538
31 นายอาจหาญ ศิริพูล 22 ธันวาคม 2538 - 4 กันยายน 2540
32 นายประจักษ์ แกล้วกล้าหาญ 5 กันยายน 2540 - 15 พฤศจิกายน 2543
33 นายพีระพล พัฒนพีระเดช 16 พฤศจิกายน 2543 - 28 มกราคม 2547
34 นายพีระพล พัฒนพีระเดช 7 มีนาคม 2547 - 6 มีนาคม 2551
35 นายพีระพล พัฒนพีระเดช 19 เมษายน 2551 - 18 เมษายน 2555
36 นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ 19 สิงหาคม 2555 - 18 สิงหาคม 2559
37 นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ 19 สิงหาคม 2559 - 31 มกราคม 2564
38 นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ 28 มีนาคม 2564 - ปัจจุบัน