ประชาสัมพันธ์


ประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลด
ประชาสัมพันธ์แจ้งน้ำไหลอ่อนถึงไม่ไหล
ประชาสัมพันธ์เปิดศูนย์สาธิตบริการ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น
ประชาสัมพันธ์การประกวดชิงรางวัล "Ombudsman Awards" และ "Young Ombudsman Award"
ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรม SMART BUSINESS & SMEs KHON KAEN
ประชาสัมพันธ์โครงการปลูกจิตสำนึกและสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย "ธงไตรรงค์ ธำรงไทย"
ประชาสัมพันธ์งาน LAB FUTURE & BIO EXPO 2022
ประชาสัมพันธ์โครงการสีฐานเฟสติวัล "บุญสมมาบูชานาค" ประจำปี 2565
ประชาสัมพันธ์วีดิทัศน์โฮงมูนมังเมืองขอนแก่น
ประชาสัมพันธ์โครงการ มีดีต้องแชร์
ประชาสัมพันธ์การขยายระยะเวลาการรับสมัครโครงการรวมใจเป็นหนึ่งเดียว MOI RUN 2022
ประชาสัมพันธ์ (ร่าง) แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570)
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง รายงานความก้าวหน้าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย พ.ศ. 2559 - 2563 (Thailand's SDGs Report 2016 - 2020)
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง พระราชบัญญัติมาตรฐานจริยธรรม พ.ศ.2562
ประชาสัมพันธ์การใช้งานระบบตรวจสอบผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ประชาสัมพันธ์การให้บริการของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ประชาสัมพันธ์การดำเนินการต่อบัตรประจำตัวคนพิการ
ประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติตามมาตรการฯ COVID-19 [หอพักสถานศึกษาและเอกชน]