ข่าวล่าสุด

 • 25 พ.ย. 2565 0 Comments

  เทศบาลนครขอนแก่นประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 9/2565


  อ่านทั้งหมด
 • 25 พ.ย. 2565 0 Comments

  เทศบาลนครขอนแก่นประชุมการเตรียมจัดงาน ISAN BCG Expo 2022


  อ่านทั้งหมด
 • 25 พ.ย. 2565 0 Comments

  นายกเทศมนตรีนครขอนแก่นร่วมโครงการยกระดับเมืองและท้องถิ่นให้เป็นเมืองชาญฉลาดที่น่าอยู่ด้วยกลไกความร่วมมือเทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่และปัญญาประดิษฐ์


  อ่านทั้งหมด

ประกาศสอบราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทดสอบภาษาอังกฤษตามมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษสำหรับครูและนักเรียน ในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้ชนะ
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (อาหารเสริมนมโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2565 และโครงการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 17 รายการ)
สอบราคา
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 17 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สอบราคา ราคากลาง
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 17 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สอบราคา ราคากลาง
ประกาศประกวดราคาซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED) แบบ Smart TV ขนาด 55 นิ้ว จำนวน 31 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สอบราคา ราคากลาง ผู้ชนะ

ประกาศสมัครงานเทศบาลนครขอนแก่น

ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างของเทศบาลนครขอนแก่น ในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม
ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างของเทศบาลนครขอนแก่น ในตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนพัฒนารายได้ และหัวหน้าฝ่ายสถิติข้อมูลและสารสนเทศ
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลนครขอนแก่น จำนวน 7 ตำแหน่ง 9 อัตรา
ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานครูเทศบาล พนักงานครูส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารสถานศึกษาที่ว่าง ในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) จำนวน 7 ตำแหน่ง 9 อัตรา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลนครขอนแก่น ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) จำนวน 7 ตำแหน่ง 9 อัตรา
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลนครขอนแก่น จำนวน 4 ตำแหน่ง 8 อัตรา

ระบบให้บริการ

img
ระบบจดทะเบียนพาณิชย์
img
ระบบจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานเพื่อการบริหารจัดการ
img
ระบบร้องทุกข์ (U-phee)
img
ระบบติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้าง
img
ระบบติดตามฏีกา
img
ร้องเรียนการทุจริตคอรัปชั่น
img
ระบบจองห้องประชุม
img
ระบบเอกสารประกอบการประชุม
img
ระบบตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนผู้สูงอายุ
img
ระบบบุคลากร
img
ระบบพัฒนาบุคลากร
img
ระบบวันลา
img
ระบบฐานข้อมูลการติดตั้งป้ายชั่วคราว
img
ระบบทะเบียนประวัติคนพิการ
img
ระบบซ่อมบำรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
img
ระบบทะเบียน ATK-PCR
img
ระบบคัดกรองการติดเชื้อโรคไวรัสตับอักเสบบีและซี
img
MIS-MAP
img
ระบบทะเบียนคุมผู้เช่ารายตัวและทรัพย์สินที่เช่าจากกรมธนารักษ์
img
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
img
Webboard
img
เช็คเมล์ภายใน
img
ขอใบอนุญาตสาธารณสุขออนไลน์
img
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดขอนแก่น

ลิงค์ที่เกี่ยวข้องกับเทศบาลนครขอนแก่น