ประกาศสอบราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโนนทัน (โครงการผลิตสื่อการเรียนการสอน และส่งเสริม พัฒนาการเด็กปฐมวัยครบ 4 ด้าน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้ชนะ
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารห้องสมุด โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สอบราคา ราคากลาง
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเติมอากาศแบบฟองระเอียดมอเตอร์ขนาด 1.5 กิโลวัตต์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 6 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สอบราคา ราคากลาง
ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สอบราคา ราคากลาง
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงบูรณะผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเหล่านาดี (ช่วงจากถนนมิตรภาพ ถึง ถนนรอบบึงแก่นนคร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สอบราคา ราคากลาง

ประกาศสมัครงานเทศบาลนครขอนแก่น

ประกาศ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งสำหรับผู้มีคุณวุฒิ เทศบาลนครขอนแก่น ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค)
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจตำแหน่งสำหรับผู้มีทักษะ และพนักงานจ้างทั่วไป เทศบาลนครขอนแก่น
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไปเป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไปเป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฎิบัติการ
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเทศบาลนครขอนแก่น
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งสำหรับผู็มีทักษะ และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 3 ตำแหน่ง 6 อัตรา
ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง จำนวน 8 ตำแหน่ง
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเทศบาลนครขอนแก่น
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งสำหรับผู้มีคุณวุฒิ

ระบบให้บริการ

img
E-Service
img
เส้นทางเดินรถโดยสาร BusRoute
img
ระบบขออนุญาตก่อสร้างออนไลน์
img
ระบบจดทะเบียนพาณิชย์
img
ตรวจสอบสภาพการจราจร และกล้อง CCTV
img
ระบบบริการสารสนเทศภูมิศาสตร์
img
ระบบร้องทุกข์ (U-phee)
img
Line Bot สายตรงสำนักช่าง
img
ข้อมูลเชิงสถิติ Dashboard
img
ครูหมอพ่อแม่
img
ร้องเรียนการทุจริตคอรัปชั่น
img
ระบบจองห้องประชุม
img
ระบบติดตามฏีกา
img
ระบบเอกสารประกอบการประชุม
img
ระบบบุคลากร
img
ระบบพัฒนาบุคลากร
img
ระบบวันลา
img
ระบบฐานข้อมูลการติดตั้งป้ายชั่วคราว
img
ระบบทะเบียนประวัติคนพิการ
img
ระบบซ่อมบำรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
img
ระบบทะเบียน ATK-PCR
img
ระบบคัดกรองการติดเชื้อโรคไวรัสตับอักเสบบีและซี
img
MIS-MAP
img
ระบบทะเบียนคุมผู้เช่ารายตัวและทรัพย์สินที่เช่าจากกรมธนารักษ์
img
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
img
Webboard
img
ระบบสารสนเทศด้านแผนและงบประมาณของสถานศึกษา
img
ขอใบอนุญาตสาธารณสุขออนไลน์
img
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดขอนแก่น
img
เช็คเมล์ภายใน

ลิงค์ที่เกี่ยวข้องกับเทศบาลนครขอนแก่น