ประกาศสอบราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น จำนวน 11 โรงเรียน (ภาคเรียนที่ 1/2567) โดยวิธีเฉาพะเจาะจง
ผู้ชนะ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนสนามบิน (ภาคเรียนที่ 1/2567) โดยวิธีเฉาพะเจาะจง
ผู้ชนะ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนโสตศึกษา (ภาคเรียนที่ 1/2567) โดยวิธีเฉาพะเจาะจง
ผู้ชนะ
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สอบราคา ราคากลาง
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทาสีอาคารเรียนคูเงิน (โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู) จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สอบราคา ราคากลาง

ประกาศสมัครงานเทศบาลนครขอนแก่น

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งสำหรับผู้มีคุณวุฒิ
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งสำหรับผู้ที่มีทักษะ และพนักงานจ้างทั่วไป
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ระเบียบเกี่ยวกับการดำเนินการสรรหา เลือกสรรพนักงานจ้าง
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไป เป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ ในตำแหน่งนักวิชาการคลัง ระดับปฏิบัติการ
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจ(ผู้พิการ)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้พิการ)
ประกาศรับสมัครสรรหานักเรียน นักศึกษาเพื่อจัดจ้างช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน

ระบบให้บริการ

img
E-Service
img
เส้นทางเดินรถโดยสาร BusRoute
img
ระบบจดทะเบียนพาณิชย์
img
ตรวจสอบสภาพการจราจร และกล้อง CCTV
img
ระบบบริการสารสนเทศภูมิศาสตร์
img
ระบบร้องทุกข์ (U-phee)
img
Line Bot สายตรงสำนักช่าง
img
ข้อมูลเชิงสถิติ Dashboard
img
ครูหมอพ่อแม่
img
ร้องเรียนการทุจริตคอรัปชั่น
img
ระบบจองห้องประชุม
img
ระบบติดตามฏีกา
img
ระบบเอกสารประกอบการประชุม
img
ระบบบุคลากร
img
ระบบพัฒนาบุคลากร
img
ระบบวันลา
img
ระบบฐานข้อมูลการติดตั้งป้ายชั่วคราว
img
ระบบทะเบียนประวัติคนพิการ
img
ระบบซ่อมบำรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
img
ระบบทะเบียน ATK-PCR
img
ระบบคัดกรองการติดเชื้อโรคไวรัสตับอักเสบบีและซี
img
MIS-MAP
img
ระบบทะเบียนคุมผู้เช่ารายตัวและทรัพย์สินที่เช่าจากกรมธนารักษ์
img
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
img
Webboard
img
ระบบสารสนเทศด้านแผนและงบประมาณของสถานศึกษา
img
ขอใบอนุญาตสาธารณสุขออนไลน์
img
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดขอนแก่น
img
เช็คเมล์ภายใน