การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

          1. โครงสร้าง       Click

          2. ข้อมูลผู้บริหาร       Click

          3. อำนาจหน้าที่       Click

          4. ข้อมูลการติดต่อ       Click

          5. ข่าวประชาสัมพันธ์       Click

          6. Q&A       Click

          7. แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน       Click

          8. แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี       Click

          9. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี       Click

          10. คู่มือหรือแนวทางการปฏัติงานของเจ้าหน้าที่       Click

          11. คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ       Click

          12. ข้อมูลสถิติการให้บริการ       Click

          13. E -Service       Click

          14. รายการการจัดซื้อจัดจ้าง       Click

          15. ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ       Click

          16. ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ       Click

          17. รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี       Click

          18. แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล       Click

          19. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี       Click

          20. ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ       Click

          21. การขับเคลื่อนจริยธรรม       Click

          22. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ       Click

          23. ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ       Click

          24. ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ       Click

          25. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม       Click

          26. ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Give Policy จากการปฏิบัติหน้าที่       Click

          27. การสร้างนวัตกรรม No Give Policy       Click

          28. รายงานผลตามนโยบาย No Give Policy       Click

          29. รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา       Click

          30. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน       Click

          31. รายงานผลการดำเนินงานการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี       Click

          32. แผนการป้องกันการทุจริต       Click

          33. รายงานผลการดำเนินงานการป้องกันการทุจริตประจำปี       Click

          34. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน       Click

          35. รายงานผลการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน       Click