สถิติการให้บริการ


1) กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
                - รายงานการดำเนินงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ ประจำปีงบประมาณ 2562       ดาวน์โหลด
                - รายงานการดำเนินงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ ประจำปีงบประมาณ 2563       ดาวน์โหลด
                - รายงานการดำเนินงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ ประจำปีงบประมาณ 2564       ดาวน์โหลด
                - รายงานการดำเนินงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ ประจำปีงบประมาณ 2565       ดาวน์โหลด
                - รายงานการดำเนินงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ ประจำปีงบประมาณ 2566       ดาวน์โหลด

2) สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
                - สรุปการบริการรับชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบการตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 ประจำปีงบประมาณ 2563       ดาวน์โหลด
                - สรุปการบริการรับชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบการตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 ประจำปีงบประมาณ 2564       ดาวน์โหลด
                - สรุปการบริการรับชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบการตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 ประจำปีงบประมาณ 2565       ดาวน์โหลด
                - สรุปการบริการรับชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบการตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 ประจำปีงบประมาณ 2566       ดาวน์โหลด
                - ปริมาณขยะที่คัดแยกได้ตามโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563       ดาวน์โหลด
                - ปริมาณขยะที่คัดแยกได้ตามโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2564       ดาวน์โหลด
                - ปริมาณขยะที่นำเข้ากำจัดที่โรงงานไฟฟ้ากำจัดขยะ ประจำปีงบประมาณ 2563       ดาวน์โหลด
                - ปริมาณขยะที่นำเข้ากำจัดที่โรงงานไฟฟ้ากำจัดขยะ ประจำปีงบประมาณ 2564       ดาวน์โหลด
                - ปริมาณขยะที่นำเข้ากำจัดที่โรงงานไฟฟ้ากำจัดขยะ ประจำปีงบประมาณ 2565       ดาวน์โหลด
                - ปริมาณขยะที่นำเข้ากำจัดที่โรงงานไฟฟ้ากำจัดขยะ ประจำปีงบประมาณ 2566       ดาวน์โหลด
                - อัตราการใช้บริการผู้ป่วยนอก ทุกสิทธิ รายเดือน ศูนย์บริการเทศบาลฯ CPU โรงพยาบาลขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2563       ดาวน์โหลด
                - อัตราการใช้บริการผู้ป่วยนอก ทุกสิทธิ รายเดือน ศูนย์บริการเทศบาลฯ CPU โรงพยาบาลขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2565       ดาวน์โหลด
                - อัตราการใช้บริการผู้ป่วยนอก ทุกสิทธิ รายเดือน CPU โรงพยาบาลขอนแก่น/รพ.ศรีนครินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2563       ดาวน์โหลด
                - อัตราการใช้บริการผู้ป่วยนอก ทุกสิทธิ รายเดือน CPU โรงพยาบาลขอนแก่น/รพ.ศรีนครินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2565       ดาวน์โหลด
                - อัตราการใช้บริการผู้ป่วยนอก จำแนกกลุ่มสิทธิ CPU โรงพยาบาลขอนแก่น/รพ.ศรีนครินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2565       ดาวน์โหลด
                - อัตราการใช้บริการผู้ป่วยนอก จำแนกกลุ่มสิทธิ CPU โรงพยาบาลขอนแก่น/รพ.ศรีนครินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2566       ดาวน์โหลด
                - ข้อมูลพื้นฐานและสรุปผู้รับบริการจำแนกตามหน่วยบริการ CPU โรงพยาบาลขอนแก่น/รพ.ศรีนครินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2565       ดาวน์โหลด
                - รายงานสถิติจำนวนมารับบริการ ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 1 จำแนกตามกลุ่มสาเหตุ 21 กลุ่มโรค ประจำปีงบประมาณ 2563       ดาวน์โหลด
                - สถิติจำนวนผู้ป่วย จำแนก 21 รายโรค ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 3 โนนชัย ประจำปีงบประมาณ 2563       ดาวน์โหลด
                - สถิติจำนวนผู้ป่วย จำแนก 21 รายโรค ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 5 หนองใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2563       ดาวน์โหลด

3) สำนักปลัดเทศบาล
                - สำนักทะเบียน ท้องถิ่นเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2563       ดาวน์โหลด
                - สำนักทะเบียน ท้องถิ่นเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2564       ดาวน์โหลด
                - สำนักทะเบียน ท้องถิ่นเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2565       ดาวน์โหลด
                - สำนักทะเบียน ท้องถิ่นเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2566       ดาวน์โหลด
                - การให้บริการเรื่องร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ 2563       ดาวน์โหลด
                - การให้บริการเรื่องร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ 2564       ดาวน์โหลด
                - การให้บริการเรื่องร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ 2565       ดาวน์โหลด
                - การให้บริการเรื่องร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ 2566       ดาวน์โหลด

4) สำนักคลัง
                - การให้บริการการจดทะเบียนพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ 2563       ดาวน์โหลด
                - การให้บริการการจดทะเบียนพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ 2564       ดาวน์โหลด
                - การให้บริการการจดทะเบียนพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ 2565       ดาวน์โหลด
                - การให้บริการการจดทะเบียนพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ 2566       ดาวน์โหลด
                - การให้บริการการชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ 2563       ดาวน์โหลด
                - การให้บริการการชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ 2564       ดาวน์โหลด

5) สำนักสวัสดิการสังคม
                - การให้บริการงานเบี้ยยังชีพผู้พิการ ,คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ 2563       ดาวน์โหลด
                - การให้บริการงานเบี้ยยังชีพผู้พิการ ,คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ 2564       ดาวน์โหลด
                - การให้บริการงานเบี้ยยังชีพผู้พิการ ,คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ 2565       ดาวน์โหลด
                - การให้บริการงานเบี้ยยังชีพผู้พิการ ,คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ 2566       ดาวน์โหลด