การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

     ข้อมูลพื้นฐาน

          1. โครงสร้าง       Click

          2. ข้อมูลผู้บริหาร       Click

          3. อำนาจหน้าที่       Click

          4. แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน       Click

          5. ข้อมูลการติดต่อ       Click

          6. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง       Click

     การประชาสัมพันธ์

          7. ข่าวประชาสัมพันธ์       Click

     การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

          8. Q&A       Click

          9. Social Network       Click

          10. นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล       Click

     การดำเนินงาน

          11. แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี       Click

          12. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน       Click

          13. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี       Click

     การปฏิบัติงาน

          14. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน       Click

     การให้บริการ

          15. คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ       Click

          16. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ       Click

          17. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ       Click

          18. E-Service       Click

     การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

          19. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ       Click

          20. ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ       Click

          21. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน       Click

          22. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี       Click

     การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

          23. นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล       Click

          24. การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล       Click

          25. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล       Click

          26. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี       Click

     การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

          27. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ       Click

          28. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ       Click

          29. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ       Click

     การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

          30. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม       Click

     นโยบาย No Gift Policy

          31. ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่       Click

          32. การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy       Click

          33. รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy       Click

     การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

          34. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี       Click

          35. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ       Click

     แผนป้องกันการทุจริต

          36. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต       Click

          37. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน       Click

          38. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี       Click

     มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม

          39. ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ       Click

          40. การขับเคลื่อนจริยธรรม       Click

          41. การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ       Click

     มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

          42. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน       Click

          43. การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน       Click