หลักสูตรฝึกอบรม หน้า 3

เรื่อง จาก ดาวน์โหลด
ประชาสัมพันธ์ ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2565
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระบบให้บริการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายสำหรับใช้งานออนไลน์ (Service Systems : SVS) สำนักงานสรรพากรพื้นที่ขอนแก่น click
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเขียนหนังสือราชการภายในและภายนอก การบันทึกเสนอหนังสือ การใช้ภาษาราชการ การพิมพ์หนังสือราชการด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การใช้ QR Code ในหนังสือราชการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา click
โครงการฝึกอบรมสำหรับบุคลากรด้านช่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 หลักสูตรการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แขวงทางหลวงชนบทขอนแก่น click
การศึกษาต่อด้วยระบบการเรียนการสอนทางไกลหลักสูตรปริญญาตรีและปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี click
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรสัมมนาระเบียบกฎหมายสาธารสุข อนามัย สิ่งแวดล้อมและการจัดการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นในสภาวะวิบัติใหม่ของโรคระบาด ปีงบประมาณ 2565 จังหวัดขอนแก่น click
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรแนวทางการประชุมสภาท้องถิ่นและการตรวจงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการของประธานสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา click
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 ภายใต้หนังสือซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 และการบริหารงบประมาณรายจ่ายฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา click
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดซื้อหรือจ้าง การจัดทำร่างขอบเขตงาน การกำหนดราคากลาง การจัดทำรายงานขอซื้อพัสดุขอจ้าง การอุทธรณ์ การทำสัญญา การบริหารสัญญาณและการตรวจรับพัสดุฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา click
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขตามกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา click
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการกำหนดตำแหน่งสายงานผู้บริหารตามประกาศโครงสร้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับล่าสุด และการฝึกปฏิบัติการจัดทำคู่มือการเลื่อนระดับ คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา click
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 ของอปท. และสถานศึกษาในสังกัด ภายใต้รูปแบบการจำแนกแผนงาน/งาน/งบรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย (ฉบับใหม่ 2565) ระเบียบว่าด้วยฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา click
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรปฏิบัติการการพัฒนาขีดความสามารถเจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ click
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเจาะลึก แนวทาง วิธีปฏิบัติว่าด้วยหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ งานอาคาร งานทางสะพานและท่อเหลี่ยม และงานชลประทาน การควบคุมฯ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ click
โครงการอบรมหลักสูตรเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น วิธีปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการประชุมสภาท้องถิ่น เทคนิคการพิจารณากลั่นกรองร่างข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา click
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรซักซ้อมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 ของอปท. ภายใต้รูปแบบการจำแนกแผนงาน/งาน/งบรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย (ฉบับใหม่ 2564) และการเตรียมพร้อม อปท. ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา click
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้บริหารท้องถิ่นในการปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น แนวทางการพิจารณาร่างข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ การอนุมัติให้ใช้เงินสะสม/ทุนสำรองสะสมฯ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม click
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรแนวทางการปฏิบัติในกระบวนการตรวจสอบภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐฯ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม click
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรกลยุทธ์ในการปฏิบัติงานของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการบริการสาธารณะภายใต้เงื่อนไขของการตรวจสอบจากสภาท้องถิ่นและหน่วยตรวจสอบฯ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม click
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรฝึกปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566 – 2570) และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และการประกันคุณภาพการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยใช้พื้นที่ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา click
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเสริมสร้างศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการสิ่งแวดล้อม จังหวัดขอนแก่น click
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานลูกจ้างและพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดขอนแก่น click
เลื่อนกำหนดการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้นฯ จังหวัดขอนแก่น click
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 (ว78) การบริหารสัญญา และหลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี click
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวินัยราชการท้องถิ่น การเปลี่ยนแปลงและคงอยู่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี click
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการรับเงิน เบิกจ่ายเงิน การจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬา การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ค่าเช่าบ้าน การฝึกอบรม การเดินทางไปราชการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา click
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดทำร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 บทบาทอำนาจหน้าที่ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น พร้อมกรณีศึกษาการชี้มูลความผิดของหน่วยงาน ป.ป.ช. และ สตง. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี click
โครงการอบรมระบบป้องกันการโจมตีเว็บไซต์และเว็บแอปพลิเคชั่นสำหรับหน่วยงานภาครัฐ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด click
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรศิลปะการพูดในที่ชุมชน รุ่นที่ 203 - 207 สถาบันพัฒนาศักยภาพผู้นำ click
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการเขียนแบบ ถอดแบบ ทำรายการวัสดุ ราคากลาง งานก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 ทางออนไลน์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ click
ประชาสัมพันธ์ ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2565
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTAX GIS) จังหวัดขอนแก่น click
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรอบรมให้ความรู้วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รูปแบบจำแนกงบประมาณ และฝึกเชิงปฏิบัติการในการบันทึกการจัดทำงบประมาณในระบบ e-LAAS ฯ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม click
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร ถอดรหัสการตั้งงบประมาณรายรับรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามรูปแบบการจำแนกงบประมาณใหม่เพื่อป้องกันข้อผิดพลาด สำหรับผู้จัดทำงบประมาณและผู้ที่เกี่ยวข้องฯ มหาวิทยาลัยบูรพา click
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเทคนิควิธีจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ให้ถูกต้องตามขั้นตอนของกฎหมายการปรับปรุงแผนที่ภาษี การคำนวณภาษีโดยใช้โปรแกรม LtaxGIS 2.2 ฯ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม click
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการตรวจสอบ และปรับปรุงบันทึกบัญชีตามการแก้ไขของ สตง. และ การตรวจสอบสินทรัพย์คิดค่าเสื่อมราคา การพิสูจน์ยอดเงินสะสม การจัดทำรายงานวัสดุคงเหลือฯ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม click
โครงการฝึกอบรม/สัมมนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สถาบัณพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาเมือง click
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับบุคลากรในสถาบันการศึกษา : PDPA for Education รุ่นที่ 3 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต click
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น click
สัมมนาสร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อมให้กับบุคคลในหน่วยงานส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตก่อสร้างอาคารมาตรฐานอาคารด้านพลังงาน ครั้งที่ 1 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนฯ click
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร ผู้นำด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองวิถีใหม่สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม click
โครงการสร้างนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ ห้องเรียนออนไลน์ที่มีระบบ LMS ด้วยแพลตฟอร์มโรงเรียนออนไลน์ สถาบันแพลตฟอร์มการศึกษาและอาชีพ click
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การปฏิบัติงานเบิกจ่ายงบในระบบ New GFMIS Thai ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและระเบียบการเบิกจ่ายเงินอย่างไรเพื่อลดข้อบกพร่องของหน่วยตรวจสอบ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม click
โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 หลักสูตรวิธีการสืบราคา การเปิดเผย และการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างและที่มิใช่งานก่อสร้าง แนวทางปฏิบัติในการพิจารณาฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร click
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร เสริมสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการงบประมาณ ตามกฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการเพื่อเป็นแนวทางจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 ของ อปท. ฯ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม click
โครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/คณิตศาสตร์ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสร้างสรรค์นวัตกรรมและพัฒนาสมรรถนะครูยุคใหม่ฯ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น click
ประชาสัมพันธ์ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2565
โครงการอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัย ความรับผิดทางละเมิด วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง การดำเนินคดีทางปกครอง และกรณีศึกษาแนวทางคำวินิจฉัยของศาลปกครอง สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น click
โครงการอบรมหลักสูตร ผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO) รุ่นที่ 5 สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล click
โครงการอบรมหลักสูตร พัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานลูกจ้างและพนักงานจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น click
โครงการอบรมหลักสูตร การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานตามหลักมาตรฐานสากล ด้วยเทคนิคทางวิศวกรรมที่ทันสมัยและตามที่กฎหมายกำหนด สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น click
โครงการอบรมหลักสูตร The New Genetic Corporation : Public and Private Co-Operation for Sustainable Growth บริษัทสายพันธุ์ใหม่ : การร่วมทุนระหว่างรัฐและเอกชน เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจฯ click
โครงการอบรมหลักสูตร การใช้ภาษาราชการกับการเริ่มต้นร่างหนังสือและเขียนหนังสือราชการการเพิ่มประสิทธิภาพของงานธุรการให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงแบบมืออาชีพ เทคนิคการเขียนโครงการต่างๆ ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา click
โครงการอบรมหลักสูตร การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 ภายใต้แนวทางการใช้จ่ายเงินเพื่อรองรับการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา click
โครงการอบรมหลักสูตร การเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬา การเบิกจ่ายค่าเช่าบ้าน และวิธีปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชน ด้านสาธารณภัยและด้านคุณภาพฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา click
โครงการอบรมหลักสูตร การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดทำร่างขอบเขตงาน การกำหนดราคากลาง การจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง การอุทธรณ์ การทำสัญญา การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุการบริหารพัสดุฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา click
โครงการอบรมหลักสูตร แนวทางและรูปแบบการประชุมสภาท้องถิ่นให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ และถูกใจโดยลดความขัดแย้งของประธานสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา click
โครงการอบรมหลักสูตร เพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรท้องถิ่นในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs (ฉบับปรับปรุง) การบริหารสัญญาหรือข้อตกลงและอำนาจหน้าที่ฯ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ click
โครงการอบรมหลักสูตร การจัดทำเทศบัญญัติ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย พร้อมหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องและการปฏิบัติราชการตามแนวคำวินิจฉัยฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ click
โครงการอบรมหลักสูตร การป้องกันการกระทำความผิดเกี่ยวกับการทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง พร้อมแนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ ฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ click
โครงการอบรมหลักสูตร การเพิ่มสมรรถนะการปฏิบัติงานการจ้างก่อสร้าง การทำสัญญา การตรวจรับพัสดุ (งานจ้างก่อสร้าง) ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว78 พร้อมแนวทางการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ click
โครงการอบรมหลักสูตร การบริหารเชิงยุทธศาสตร์ รุ่นที่ 2 ประจำปี 2565 ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์ฯ click
แผนการดำเนินการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดขอนแก่น click
โครงการอบรมหลักสูตร พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติราชการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น click
โครงการอบรมหลักสูตร การพิจารณาข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2566 ของสภาท้องถิ่น การบริหารและการใช้จ่ายงบประมาณในการจัดบริการสาธารณะ และการช่วยเหลือประชาชนของ อปท. ฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ click
โครงการอบรมหลักสูตร เจาะประเด็นปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและข้อบกพร่องที่ตรวจพบในการเบิกจ่ายเงินของสถานศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา click
โครงการอบรมหลักสูตร วิธีการเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อการครองตำแหน่งการปฏิบัติหน้าที่และข้อผิดพลาดของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและการประชุมสภาท้องถิ่นอย่างไรให้ถูกต้อง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา click
โครงการอบรมหลักสูตร บทบาทหน้าที่และอำนาจของประธานสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น ภายใต้แนวทางการประชุมสภาท้องถิ่น และการพิจารณาเห็นชอบข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา click
โครงการอบรมหลักสูตร การบริหารงานบุคคลของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้างให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบัน และเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา click
โครงการอบรมหลักสูตร แนวทางการตรวจพิจารณาให้ความเห็นของข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 และการประชุมสภาท้องถิ่นของประธานสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา click
โครงการอบรมหลักสูตร ฝึกปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566-2570) แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และการจัดทำโครงการจ่ายจากเงินรายได้สะสมของสถานศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา click
โครงการอบรมหลักสูตร การจัดทำงบประมาณด้านการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 การตรวจสอบรายได้ รายจ่าย การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการพัสดุของสถานศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา click
โครงการอบรมหลักสูตร ฝึกปฏิบัติโปรแกรม Excel สำเร็จรูปการบันทึกบัญชีสถานศึกษาและโปรแกรม Excel สำเร็จรูปการคำนวณค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์พร้อมการจัดทำทะเบียนคุมสินทรัพย์และการจัดทำรายงานฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา click
โครงการอบรมหลักสูตร การบริหารจัดการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การจัดสวัสดิการสังคมและเด็กแรกเกิดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา click
โครงการอบรมหลักสูตร การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 ประกอบแนวทางปฏิบัติใหม่ของรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย(ฉบับใหม่) และรูปแบบโปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา click
หน้า 1 2 3