topic filesize download
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 2,505 KB 365
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 11,040 KB 602
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เพิ่มเติม 1,889 KB 286
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 21,148 KB 250
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 เพิ่มเติม ฉบับที่ 5 4,799 KB 177
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 2,761 KB 151
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 4,924 KB 118
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 4,773 KB 148
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557-2559 6,954 KB 205
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2556-2558 เพิ่มเติม 1,574 KB 115
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2556-2558 5,242 KB 124
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2555-2557 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 5,280 KB 117
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2555-2557 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 1,685 KB 105
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2555-2557 5,012 KB 102
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2554-2556 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 824 KB 125
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2554-2556 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 1,259 KB 99
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2553-2555 4,422 KB 103
topic filesize download
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) 2,543 KB 157
แก้ไขแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561 24,965 KB 128
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561 3,862 KB 106
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2560 14,474 KB 322
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2559 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) 1,774 KB 172
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2559 51,194 KB 135
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2558 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) 690 KB 127
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2558 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) 791 KB 111
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2558 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 422 KB 110
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2558 3,629 KB 194
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2556 8,134 KB 119
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2554 2,437 KB 113
topic filesize download
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปี 2561 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 เมษายน 2561) 672 KB 29
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปี 2560 11,243 KB 25
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปี 2560 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560) 3,950 KB 147
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปี 2560 (ไตรมาสที่ 2) 802 KB 313
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปี 2560 (ไตรมาสที่ 1) 948 KB 1829
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปี 2559 27,617 KB 176
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปี 2558 2,692 KB 232
topic filesize download
รายงานการประเมินการจัดงานประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน 2561 5,368 KB 9
รายงานการประเมินการจัดงานประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน 2560 15,494 KB 7
รายงานการประเมินการจัดงานประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน 2559 25,311 KB 140
รายงานการประเมินการจัดงานประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน 2558 2,984 KB 98
รายงานการประเมินการจัดงานประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน 2557 4,201 KB 125
รายงานการประเมินการจัดงานประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน 2556 1,472 KB 86
รายงานการประเมินการจัดงานนครขอนแก่นเคานท์ดาวน์ 2561 11,177 KB 21
รายงานการประเมินการจัดงานนครขอนแก่นเคานท์ดาวน์ 2560 23,996 KB 134
รายงานการประเมินการจัดงานนครขอนแก่นเคานท์ดาวน์ 2559 14,664 KB 108
รายงานการประเมินการจัดงานนครขอนแก่นเคานท์ดาวน์ 2558 2,283 KB 95
รายงานการประเมินการจัดงานนครขอนแก่นเคานท์ดาวน์ 2557 3,958 KB 107
รายงานการประเมินการจัดงานนครขอนแก่นเคานท์ดาวน์ 2556 4,434 KB 105
รายงานการประเมินการจัดงานมหัศจรรย์พรรณไม้นานาชาติ 2560 10,476 KB 22
รายงานการประเมินการจัดงานมหัศจรรย์พรรณไม้นานาชาติ 2559 17,455 KB 119
รายงานการประเมินการจัดงานมหัศจรรย์พรรณไม้นานาชาติ 2558 22,761 KB 113
รายงานการประเมินการจัดงานมหัศจรรย์พรรณไม้นานาชาติ 2557 3,185 KB 125
รายงานการประเมินการจัดงานมหัศจรรย์พรรณไม้นานาชาติ 2556 43,542 KB 92
topic filesize download
การตรวจรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 4,560 KB 154
การขออนุญาตโฆษณา โดยใช้เครื่องเสียง 5,827 KB 136
การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ (กรณีบัตรเดิมหมดอายุ) 4,492 KB 129
การขอมีบัตรประจำตัวประชาชน กรณีขอมีบัตรเป็นครั้งแรก 4,501 KB 122
การขอบ้านเลขที่ 4,498 KB 206
การขอเล่มทะเบียนบ้านใหม่ 4,558 KB 168
การขอเปลี่ยนบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ (กรณีบัตรหายหรือถูกทำลาย) 4,538 KB 133
การขอเปลี่ยนบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ (กรณีบัตรชำรุดในสาระสำคัญ) 4,492 KB 121
การขอเปลี่ยนบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ (กรณีเปลี่ยนที่อยู่ใหม่) 4,490 KB 119
การขอเปลี่ยนบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ (กรณีเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล) 5,434 KB 127
การแจ้งย้ายที่อยู่ การแจ้งย้ายออก 4,473 KB 135
การแจ้งย้ายที่อยู่ การแจ้งย้ายปลายทาง 3,623 KB 208
การแจ้งย้ายที่อยู่ การแจ้งย้ายเข้า 4,531 KB 152
การแจ้งการตาย 5,464 KB 115
การแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 4,501 KB 117
การเพิ่มชื่อ-ถอนชื่อ ในการเลือกตั้ง 4,528 KB 119
การเพิ่มชื่อเข้าในทะเบียน (ท.ร.14) กรณีคนสัญชาติไทยที่เกิดต่างประเทศ 4,540 KB 123
การเพิ่มชื่อเข้าในทะเบียน (ท.ร.14) (กรณีตกสำรวจ) 4,518 KB 114
การเพิ่มชื่อเข้าในทะเบียน (ท.ร.14) (โดยใช้สูติบัตร ใบแจ้งการย้ายที่อยู่ หรือทะเบียนบ้านแบบเดิม) 4,484 KB 132
การเพิ่มชื่อเข้าในทะเบียน (ท.ร.14) (เพิ่มชื่อเด็กอนาถาซึ่งอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของบุคคล 4,483 KB 131
การเพิ่มชื่อเข้าในทะเบียน (ท.ร.13) 4,504 KB 130
การเพิ่มชื่อเข้าในทะเบียน (ท.ร.13) กรณีคนต่างด้าวที่เข้ามาในประเทศไทยโดยหลบหนีเข้าเมืองแต่ได้ 4,535 KB 124
การเกิด 3,660 KB 134
topic filesize download
รายงานความพึงพอใจต่อการจัดงานประเพณีออกพรรษา 2560 2,696 KB 54
รายงานความพึงพอใจต่อการจัดงานประเพณีออกพรรษา 2559 2,702 KB 119
รายงานความพึงพอใจต่อการจัดงานประเพณีออกพรรษา 2558 3,232 KB 109
รายงานความพึงพอใจต่อการจัดงานประเพณีออกพรรษา 2557 2,004 KB 106
รายงานความพึงพอใจต่อการจัดงานประเพณีออกพรรษา 2556 4,997 KB 142
รายงานความพึงพอใจต่อการจัดงานบุญคูณเมือง 2560 3,465 KB 47
รายงานความพึงพอใจต่อการจัดงานบุญคูณเมือง 2556 3,941 KB 168
รายงานความพึงพอใจต่อการจัดงานขอนแก่น เลิฟมิวสิคเฟสติวัล 2557 2,515 KB 103
รายงานความพึงพอใจต่อการจัดงานขอนแก่น เลิฟมิวสิคเฟสติวัล 2556 3,294 KB 106
รายงานความพึงพอใจต่อการจัดงานขอนแก่นไบค์วีค 2556 2,904 KB 107
รายงานความพึงพอใจต่อการจัดงานสมโภชศาลเจ้าปึงเถ่ากง-ม่า 2557 2,645 KB 123