topic filesize download
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 2,505 KB 369
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 11,040 KB 604
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เพิ่มเติม 1,889 KB 288
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 21,148 KB 253
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 เพิ่มเติม ฉบับที่ 5 4,799 KB 179
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 2,761 KB 152
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 4,924 KB 118
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 4,773 KB 148
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557-2559 6,954 KB 207
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2556-2558 เพิ่มเติม 1,574 KB 116
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2556-2558 5,242 KB 124
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2555-2557 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 5,280 KB 119
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2555-2557 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 1,685 KB 105
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2555-2557 5,012 KB 102
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2554-2556 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 824 KB 126
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2554-2556 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 1,259 KB 100
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2553-2555 4,422 KB 103
topic filesize download
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) 2,543 KB 158
แก้ไขแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561 24,965 KB 129
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561 3,862 KB 106
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2560 14,474 KB 324
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2559 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) 1,774 KB 173
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2559 51,194 KB 136
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2558 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) 690 KB 127
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2558 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) 791 KB 111
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2558 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 422 KB 112
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2558 3,629 KB 195
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2556 8,134 KB 120
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2554 2,437 KB 113
topic filesize download
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปี 2561 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 เมษายน 2561) 672 KB 30
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปี 2560 11,243 KB 25
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปี 2560 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560) 3,950 KB 150
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปี 2560 (ไตรมาสที่ 2) 802 KB 316
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปี 2560 (ไตรมาสที่ 1) 948 KB 1833
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปี 2559 27,617 KB 177
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปี 2558 2,692 KB 234
topic filesize download
รายงานการประเมินการจัดงานประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน 2561 5,368 KB 9
รายงานการประเมินการจัดงานประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน 2560 15,494 KB 7
รายงานการประเมินการจัดงานประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน 2559 25,311 KB 141
รายงานการประเมินการจัดงานประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน 2558 2,984 KB 98
รายงานการประเมินการจัดงานประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน 2557 4,201 KB 126
รายงานการประเมินการจัดงานประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน 2556 1,472 KB 87
รายงานการประเมินการจัดงานนครขอนแก่นเคานท์ดาวน์ 2561 11,177 KB 22
รายงานการประเมินการจัดงานนครขอนแก่นเคานท์ดาวน์ 2560 23,996 KB 135
รายงานการประเมินการจัดงานนครขอนแก่นเคานท์ดาวน์ 2559 14,664 KB 108
รายงานการประเมินการจัดงานนครขอนแก่นเคานท์ดาวน์ 2558 2,283 KB 95
รายงานการประเมินการจัดงานนครขอนแก่นเคานท์ดาวน์ 2557 3,958 KB 109
รายงานการประเมินการจัดงานนครขอนแก่นเคานท์ดาวน์ 2556 4,434 KB 106
รายงานการประเมินการจัดงานมหัศจรรย์พรรณไม้นานาชาติ 2560 10,476 KB 22
รายงานการประเมินการจัดงานมหัศจรรย์พรรณไม้นานาชาติ 2559 17,455 KB 119
รายงานการประเมินการจัดงานมหัศจรรย์พรรณไม้นานาชาติ 2558 22,761 KB 114
รายงานการประเมินการจัดงานมหัศจรรย์พรรณไม้นานาชาติ 2557 3,185 KB 126
รายงานการประเมินการจัดงานมหัศจรรย์พรรณไม้นานาชาติ 2556 43,542 KB 92
topic filesize download
การตรวจรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 4,560 KB 154
การขออนุญาตโฆษณา โดยใช้เครื่องเสียง 5,827 KB 138
การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ (กรณีบัตรเดิมหมดอายุ) 4,492 KB 130
การขอมีบัตรประจำตัวประชาชน กรณีขอมีบัตรเป็นครั้งแรก 4,501 KB 122
การขอบ้านเลขที่ 4,498 KB 208
การขอเล่มทะเบียนบ้านใหม่ 4,558 KB 168
การขอเปลี่ยนบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ (กรณีบัตรหายหรือถูกทำลาย) 4,538 KB 135
การขอเปลี่ยนบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ (กรณีบัตรชำรุดในสาระสำคัญ) 4,492 KB 121
การขอเปลี่ยนบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ (กรณีเปลี่ยนที่อยู่ใหม่) 4,490 KB 120
การขอเปลี่ยนบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ (กรณีเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล) 5,434 KB 127
การแจ้งย้ายที่อยู่ การแจ้งย้ายออก 4,473 KB 136
การแจ้งย้ายที่อยู่ การแจ้งย้ายปลายทาง 3,623 KB 214
การแจ้งย้ายที่อยู่ การแจ้งย้ายเข้า 4,531 KB 158
การแจ้งการตาย 5,464 KB 115
การแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 4,501 KB 118
การเพิ่มชื่อ-ถอนชื่อ ในการเลือกตั้ง 4,528 KB 119
การเพิ่มชื่อเข้าในทะเบียน (ท.ร.14) กรณีคนสัญชาติไทยที่เกิดต่างประเทศ 4,540 KB 124
การเพิ่มชื่อเข้าในทะเบียน (ท.ร.14) (กรณีตกสำรวจ) 4,518 KB 114
การเพิ่มชื่อเข้าในทะเบียน (ท.ร.14) (โดยใช้สูติบัตร ใบแจ้งการย้ายที่อยู่ หรือทะเบียนบ้านแบบเดิม) 4,484 KB 132
การเพิ่มชื่อเข้าในทะเบียน (ท.ร.14) (เพิ่มชื่อเด็กอนาถาซึ่งอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของบุคคล 4,483 KB 131
การเพิ่มชื่อเข้าในทะเบียน (ท.ร.13) 4,504 KB 130
การเพิ่มชื่อเข้าในทะเบียน (ท.ร.13) กรณีคนต่างด้าวที่เข้ามาในประเทศไทยโดยหลบหนีเข้าเมืองแต่ได้ 4,535 KB 125
การเกิด 3,660 KB 136
topic filesize download
รายงานความพึงพอใจต่อการจัดงานประเพณีออกพรรษา 2560 2,696 KB 55
รายงานความพึงพอใจต่อการจัดงานประเพณีออกพรรษา 2559 2,702 KB 119
รายงานความพึงพอใจต่อการจัดงานประเพณีออกพรรษา 2558 3,232 KB 109
รายงานความพึงพอใจต่อการจัดงานประเพณีออกพรรษา 2557 2,004 KB 108
รายงานความพึงพอใจต่อการจัดงานประเพณีออกพรรษา 2556 4,997 KB 143
รายงานความพึงพอใจต่อการจัดงานบุญคูณเมือง 2560 3,465 KB 48
รายงานความพึงพอใจต่อการจัดงานบุญคูณเมือง 2556 3,941 KB 170
รายงานความพึงพอใจต่อการจัดงานขอนแก่น เลิฟมิวสิคเฟสติวัล 2557 2,515 KB 104
รายงานความพึงพอใจต่อการจัดงานขอนแก่น เลิฟมิวสิคเฟสติวัล 2556 3,294 KB 107
รายงานความพึงพอใจต่อการจัดงานขอนแก่นไบค์วีค 2556 2,904 KB 107
รายงานความพึงพอใจต่อการจัดงานสมโภชศาลเจ้าปึงเถ่ากง-ม่า 2557 2,645 KB 124