การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

     ข้อมูลพื้นฐาน

          1. โครงสร้าง       Click

          2. ข้อมูลผู้บริหาร       Click

          3. อำนาจหน้าที่       Click

          4. แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน       Click

          5. ข้อมูลการติดต่อ       Click

          6. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง       Click

     การประชาสัมพันธ์

          7. ข่าวประชาสัมพันธ์       Click

     การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

          8. Q&A       Click

          9. Social Network       Click

     การดำเนินงาน

          10. แผนดำเนินงานประจำปี       Click

          11. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน       Click

          12. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี       Click

     การปฏิบัติงาน

          13. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน       Click

     การให้บริการ

          14. คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ       Click

          15. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ       Click

          16. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ       Click

          17. E-Service       Click

     แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

          18. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี       Click

          19. รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน       Click

          20. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี       Click

     การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

          21. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ       Click

          22. ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ       Click

          23. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน       Click

          24. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี       Click

     การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

          25. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล       Click

          26. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล       Click

          27. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล       Click

          28. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี       Click

     การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

          29. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ       Click

          30. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ       Click

          31. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ       Click

     การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

          32. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น       Click

          33. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม       Click

     เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

          34. นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)       Click

          35. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร       Click

     การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

          36. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี       Click

          37. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ       Click

     การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

          38. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม       Click

     แผนป้องกันการทุจริต

          39. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต       Click

          40. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน       Click

          41. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี       Click

     มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

          42. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน       Click

          43. การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน       Click