การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


        1)  ด้านการบรรจุและแต่งตั้ง       Click

        2)  ด้านการพัฒนาบุคลากร       Click

        3)  ด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม       Click