แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


* แผนการใช้จ่ายตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565       >> Click


* รายงานแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ 2565

ลำดับข้อมูล ชื่อข้อมูล ดาวน์โหลด
1 รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 (ตุลาคม - ธันวาคม 2564)
2 รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565 (มกราคม - มีนาคม 2565)


หมายเหตุ  :   เทศบาลนครขอนแก่นยังไม่สามารถดำเนินการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 3 และ 4 ได้ เนื่องจากระยะเวลาที่นำส่งข้อมูลอยู่ระหว่างไตรมาสที่ 2 ซึ่งแผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 3 และ 4 ทุกสำนัก/กอง ยังไม่นำส่งข้อมูลการวางแผนการใช้เงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 และ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561