มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


        *  มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในเทศบาลนครขอนแก่น       Click

        *  การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2564       Click

        *  ข้อเสนอในการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2564       Click