แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ


        *  ประกาศหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน       Click

        *  ประกาศการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เทศบาลนครขอนแก่น(ที่บุคคลากรภายนอกจะร้องเรียนได้)       Click

        *  ผังกระบวนการทำงานการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่       Click