การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม


        *  เทศบาลนครขอนแก่น เปิดโครงการส่งเสริมการใช้ยาสามัญประจำบ้านอย่างสมเหตุผล ในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (เขต 1)       Click

        *  เทศบาลนครขอนแก่น ประชุมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเทศบาลนครขอนแก่น (อสม.) ประจำเดือนมีนาคม 2565 ครั้งที่ 6/2565       Click

        *  เทศบาลนครขอนแก่น ประชุมร่วมกับสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพจังหวัดขอนแก่น เพื่อหารือความร่วมมือโครงการ “ทิ้งถูก ผูกโบแดง โควิดไม่กระจาย”       Click

        *  เทศบาลนครขอนแก่น ลงพื้นที่ให้กำลังใจศูนย์สร้างโอกาสเด็กและเยาวชนบ้านเรา ชุมชนชัยณรงค์สามัคคี (เด็กชายขอบ)       Click

        *  เทศบาลนครขอนแก่น เปิดโครงการเยาวชนต้นกล้าอาสา ปี 2       Click

        *  เทศบาลนครขอนแก่น ประชุมเวทีสร้างการรับรู้และรับฟังความคิดเห็นของประชาชน “แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายแบบมีส่วนร่วมภาคประชาชน”       Click

        *  เทศบาลนครขอนแก่นร่วมกับเครือข่ายเปิดเวทีพลิกฟื้น บขส.1 สู่โอกาสเศรษฐกิจใหม่       Click